آسیب‌های روان‌شناختی وارد شده بر مادران در شرایط همه‌گیری کوویدـ19: یک مطالعۀ ‌‌کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

2 گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهریار

چکیده

مطالعۀ حاضر با هدف درک آسیب‌های روان‌شناختی واردشده بر مادران در شرایط همه‌گیری بیماری کوویدـ19 انجام پذیرفت. روش پژوهش این مطالعه کیفی و مصاحبه‌شوندگان به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، مصاحبه‌ها به شکل نیمه‌ساختاریافته با 25 نفر از مادران انجام پذیرفت و تا رسیدن به مرحلۀ اشباع داده‌ها ادامه یافت. برای تحلیل داده‌ها از شیوۀ تحلیل مضمون استفاده شد. سر‌انجام از نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها چهار مضمون اصلی و مضمون فرعی شناسایی شد: 1. دل‌نگرانی‌های مادرانه (ترس حاصل از رصد رسانه، نگران سلامت فرزندان، دلواپسی دربارۀ وضعیت فرزندان)؛ 2. رفتار و افکار تکرارشونده (بازکردهای غیرمعمول، بازگفت‌های آزار‌دهنده)؛ 3. خمودگی خلق (فرسوده از شرایط قرنطینه، آزرده از سوگ اطرافیان، خسته از آموزش مجازی)؛ 4. درهم‌ریختگی الگوی خواب و خوراک (بیداربودن‌های شبانه، نوسان در رژیم غذایی). نتایج این مطالعه نشان داد در شرایط همه‌گیری بیماری کوویدـ19 سلامت روان مادران در معرض خطر قرار ‌گرفته است؛ همچنین مضامینی اطلاعاتی در خصوص آسیب‌های روان‌شناختی واردشده بر مادران و به‌تبع آن سایر افراد خانواده کشف شد که می‌تواند در اقدامات درمانی و پیشگیرانه توسط سازمان‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychological Trauma of Mothers during Covid-19 Pandemic: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Neda Roshani 1
  • Maryam Gholamzadeh Jofreh 1
  • Rezgar Mohammadi 2
1 Department of counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
2 Department of Psychology, Saba shahr Branch, Islamic Azad university, Saba shahr, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to find the psychological trauma of mothers during the Covid-19 pandemic. The research method was qualitative, and the interviewees were purposefully selected. In this study, semi-structured interviews were conducted with 25 mothers and continued until data saturation was reached. Thematic analysis was used to analyze the data. The results of data analysis revealed four main themes and ten sub-themes, including (1) Maternal concerns (fear caused by media monitoring, children’s health concerns, concern for the children’s condition), (2) Repetitive behaviors and thoughts (unusual duplications, annoying thoughts), (3) depressed mood (depressed due to quarantine, annoyed by the death of others, tired of virtual education), and (4) Disrupted sleep and eating patterns (night awakenings, fluctuation in diet). The results showed that the mothers’ mental health was endangered during the Covid-19 pandemic. Also, the issues discovered in this study provide information about the psychological trauma of mothers and other family members; therefore, relevant organizations should consider them in treatment and preventive measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Injuries
  • Mothers
  • Covid-19
  • Qualitative Study
احمد راد، ف. ( 1399 ). ابعاد روان شناختی بحران کرونا و شیوه های آموزشی کاهش آن، فصلنامۀ روان شناسی تربیتی، 16
.25-50
افراسیابی، ح.، و بهارلوئی، م. ( 1399 ). تعلیق، هراس و بازاندیشی: برداشت جوانان از زندگی اجتماعی در شرایط کرونایی،
.123-143 ،(2) مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 12
تشویقی، م.، پروانه، پ.، و آقامیری، س. ز. ( 1400 ). مداخلات و ویژگی های روان شناختی مؤثر بر کووید 19 و آسیب های
.197- 206 .(4) روانی ناشی از آن: مطالعۀ مروری نظام مند، نشریۀ علمی رویش روان شناسی، 10
ذوقی، ل.، آجیل چی، ب.، یوسفی راد، ا. و دهقان منظم، ع. ا. ( 1399 ). رابطۀ درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری
.215- 228 ،(56) سلامت عمومی در بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص کرونا، فصلنامۀ روان شناسی تربیتی، 16
سیاح، م.، و حسینی مجرد، ا. ( 1390 ). بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعۀ ایرانی، مطالعات راهبردی
.211-245 ،(53) زنان، 14
رفعت جاه، م. ( 1397 ). زنان جوان و باز تعریف معنا و نقش مادری؛ مطالعه ای بر روی مادران 25 تا 40 سالۀ ساکن شهر ری،
.130- 164 ،(4) جامعه شناسی ایران، 18
عابدزاده کلهرودی، م.، کریمیان، ز.، نصیری، س. و خورشیدی فرد، م.س. ( 1400 ). بررسی میزان اضطراب و استرس درک شدة
زنان باردار نسبت به بیماری کووید 19 و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان سال 1399 ، زنان مامایی و نازایی ایران،
.8- 18 ،(5)24
عسکری، م.، قدمی، ا.، امینایی، ر. و رضازاده، ر. ( 1399 ). ابعاد روان شناختی بیماری کووید 19 و آسیب های روانی ناشی از آن:
.167-177 ،(56) مطالعۀ مروری نظام مند، فصلنامۀ روان شناسی تربیتی، 16
کرمی، م. ت.، و کرمی، ف. ( 1393 ). بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان و ارائۀ الگوی مناسب برای زندگی
.7- 46 ،(64) خانوادگی زنان شاغل، مطالعات راهبردی زنان، 16
محمد شفیعی،م. ر.، و محمد شفیعی، ا. ح. ( 1394 ). بحران و راهکارهای مدیریتی آن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در
علوم و تکنولوژی. ترکیه -استامبول.
مرادی، ع.، و محمدی فر، ن. ( 1399 ). نقش شبکه های اجتماعی در شکل گیری هراس اجتماعی و تغییر سبک زندگی ناشی از
.123-148 ،(2) ویروس کرونا (مطالعۀ موردی شهر کرمانشاه)، نشریۀ علمی انتظام اجتماعی، 12