پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس احساس تنهایی، اضطراب مرگ و معنای زندگی در زوجین شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشکده خانواده, دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های عملکرد مطلوب خانواده، سازگاری زناشویی است. عوامل مختلفی با سازگاری زناشویی مرتبط هستند؛ از جملۀ آن‌ها می‌توان به احساس تنهایی، اضطراب مرگ و معنای زندگی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر نیز پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس احساس تنهایی، اضطراب مرگ و معنای زندگی می‌باشد. 
روش این مطالعه از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، همۀ افراد متأهل ساکن در شهر تهران هستند. به این صورت که 231 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس برای تکمیل پرسش‌نامه‌ها در فضای مجازی به‌صورت آنلاین انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ها عبارت بود از سازگاری زناشویی (MAT)، احساس تنهایی (UCLA)، اضطراب مرگ (DAS) و معنای زندگی (MLQ). داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که سازگاری زناشویی به‌ترتیب با احساس تنهایی رابطۀ منفی و معنادار و با معنای زندگی رابطۀ مثبت و معنادار دارد و با اضطراب مرگ ارتباط معناداری ندارد. همچنین متغیرهای احساس تنهایی و معنای زندگی سازگاری زناشویی را پیش‌بینی می‌کرد. به این ترتیب می‌توان نتیجه‌گیری کرد که احساس تنهایی و معنای زندگی نقش بسزایی در سازگاری زناشویی همسران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Marital Adjustment Based on Loneliness, Death Anxiety and Meaning of Life among Married Couple in Tehran

نویسندگان [English]

  • MohamadSajad Ghafouri 1
  • Ali Zadehmohamadi 2
  • Lily panaghi 1
1 Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important determinants of optimal family performance is marital adjustment. There are several factors associated with marital adjustment, including loneliness, death anxiety, and the meaning of life. The study aims to predict marital adjustment based on loneliness, death anxiety and the meaning of life. The method of this study is correlational. The statistical population of this study is all married people living in Tehran. For this purpose, 231 people were selected by available sampling method to complete the online questionnaires in cyberspace and completed the Marital Adjustment (MAT), Loneliness (UCLA), Death Anxiety (DAS) and Meaning of Life (MLQ) questionnaires. Data were analyzed using multiple regression method. The results of this study showed that marital adjustment has a negative and significant relationship with loneliness and a positive and significant relationship with meaning of life and no significant relationship with death anxiety. It also predicted variables of loneliness and meaning of life in marital adjustment. Thus, it can be concluded that the loneliness and the meaning of life play an important role in the marital adjustment of spouses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loneliness
  • Death Anxiety
  • Marital Adjustment
  • Meaning of life
احدی زاده، ن.، خلعتبری، ج. ( 1398 ). رابطۀ خوش بینی، خودکارآمدی جنسی و احساس تنهایی با دل زدگی زناشویی در زنان
.91- 97 ،(22) متأهل، اصول بهداشت روانی، 2
اشنایدر، ک.، کراگ، ر. ( 1394 ). درمان هستی گرا  انسان مدار، ترجمۀ حسین زیرک، تهران: انتشارات ارجمند.
نسخۀ سوم در جامعۀ دانشجویان (UCLA) بحیرایی، ه.، دلاور، ع.، احدی، ح. ( 1385 ). هنجاریابی مقیاس احساس تنهایی
.6- 18 ، مستقر در تهران، روان شناسی کاربردی، 1
بخشی، ح.، اسدپور، م.، خدادادی زاده، ع. ( 1386 ). ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجین، دانشگاه علوم پزشکی
.37-43 ،(2) قزوین، 11
بردوده، س.، راه نجات، ا.، ربیعی، م.،و کیانی مقدم، ا. ( 1396 ). تعیین رابطۀ بین احساس تنهایی با وابستگی به اینترنت و
.31-37 ،(16) تعارض زناشویی در زوجین، پرستار و پزشک در رزم، 5
پاتو،م.، حقیقت، ف.،و حسن آبادی، ح. ( 1392 ). بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی، مشاوره و
.543-565 ،(4) روان درمانی خانواده، 3
پاک خصال، ا.، سیف اللهی، س.، و میرزایی، خ. ( 1399 ). بررسی رابطۀ احساس تنهایی، حمایت ادراک شده و رضایت زناشویی
.151- 173 ،(87) با استفاده از شبکه های مجازی در بین زوجین تهرانی، مطالعات راهبردی زنان، 22
پروچسکا، ج.، و نورگراس، ج. ( 1394 ). نظریههای رواندرمانی، ترجمۀیحیی سیدمحمدی، تهران: نشر روان.
پورغلامی، م.، سهرابی شکفتی، ن.، و سامانی، س. ( 1390 ). رابطۀ بین ابعاد کیفیت زندگی و نگرش نسبت به مرگ در
سالمندان، دومین همایش ملی روان شناسی، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
ثناییذاکر، ب. ( 1387 ). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
حاتمی، م.، فرمانی، ف.، صفوی، س.، نجفی زاده، ع.، اسدی قلعه رشیدی، م. ( 1394 ). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد
نظریۀ انتخاب بر کاهش احساس تنهایی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)، فصلنامۀ علمی  پژوهشی
.109-120،(16) روان شناسی سلامت، 4
دادو، پ.،و دبیری، س. ( 1398 ). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس دل زدگی زناشویی، احساس تنهایی و عملکرد جنسی در
.499- 507 ،(76) دانشجویان متأهل، فصلنامۀ علمی  پژوهشی علوم روان شناختی، 18
داورپناه، ف. ( 1373 ). هنجاریابی نسخۀ تجدیدنظر شده مقیاس تنهایی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، روان شناسی، دانشگاه
علامه طباطبایی.
.331-344 ،(4) رجبی، غ. ر.، و بحرانی، م. ( 1380 ). تحلیل عاملی سؤال های مقیاس اضطراب مرگ. مجله روان شناسی، 5
رحیم زاده، س.، پوراعتماد، ح.، عسکری، ع.،و حجت، م. ( 1390 ). مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعۀ کیفی،
.123-141 ،(30) روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 8
رضاپور میرصالح،ی.، اسماعیلی، م.، فرح بخش، ک.، ذکایی، م. ( 1394 ). بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفت وگوهای درون
.100-121 ،(2) شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا، پژوهشهای روان شناسی بالینی و مشاوره، 5
روزیان، ع.، نامدارپور، ف.، جوادزاده، ف. ( 1401 ). واکاوی تعاملات سازنده در سازگاری زناشویی زوجین شهر یاسوج، ارمغان
.665- 679 ،(5) دانش، 27
روشن نژاد، ن.، بیان فر، ف.، طالع پسند، س. ( 1398 ). پیش بینی سازگاری زناشویی زوج های جوان بر مبنای ویژگی های
.93-107،(1) شخصیتی، تمایزیافتگی خود و سرسختی، روان شناسی بالینی، 11
زاده محمدی، ع. ( 1395 ). مکتب روان شناسی وحدتمدار؛ مقایسۀ تطبیقی با مکاتب روانتحلیلی، رفتارگرایی، انسانگرایی،
وجودگرایی، شناخت گرایی، گشتالت، معناگرایی، تهران: نشر قطره.
سلیمانی، ا.، خسرویان، ب. ( 1395 ). تأثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی همسران ناسازگار،
.1-19 ،(2) مشاوره و رواندرمانی خانواده، 6
شفیعی سنگ آتش، س.، رفیعی نیا، پ.، نجفی، م. ( 1391 ). اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و مؤلفه های فراشناختی
.20-31 ،(4) مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر، روانشناسی بالینی، 4
صادقی، م.، مظاهری، م.، موتابی، ف. ( 1392 ). نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت های ارتباطی، فصلنامۀ خانوادهپژوهی،
.173-188 ،(34)9
صادقی، م. ( 1389 ). الگوی تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر فرهنگ بر
افزایش سازگاری همسران ناسازگار، پایان نامۀ دکترا، روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
عابدینی، م.، و اوتاری، ب. ( 1396 ). تأثیر معنادرمانی بر دل زدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین، ششمین
کنگرة انجمن روان شناسی ایران، تهران، انجمن روان شناسی ایران.
غلام محمدی، ه.، فروغان، م.، بهرامی، ف.، یونسی، س.، و فرضی، م. ( 1392 ). اثربخشی محتوای آموزشی دینی بر معناداری
.34-42،(2) زندگی سالمندان مرد، مطالعات ناتوانی، 3
فرانکل، ب. ( 1394 ). انسان در جست وجوی معنا، ترجمۀ مهدی گنجی، تهران: انتشارات ارسباران.
کاوهفارسانی، ذ.، احمدی، س.، فاتحی زاده، م. ( 1391 ). تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان
.373-387 ،(3) متأهل روستاهای شهرستان فارسان، مشاوره و روان درمانی خانواده، 2
محمودپور، ع.، شیری، ط.، فرح بخش،ک.، ذوالفقاری، ش. ( 1399 ). پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دل زدگی زناشویی و
.121-141 ،(42) تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11
مصرآبادی، ج.، استوار، جعفریان، س. ( 1392 ). بررسی روایی سازه و تشخیصی پرسش نامۀ معنا در زندگی در دانشجویان، علوم
.19-33 ،(1) رفتاری، 7
مظاهری ،م.، کیقبادی، ف.، فقیه ایمانی، ز.، قشنگ، ن.، و پاتو، م. ( 1380 ). شیوه های حل مسئله و سازگاری زناشویی در
.22- 33 ،(8) زوج های نابارور و بارور، باروری و ناباروری، 3
مقدس زاده، م. ( 1400 ).پیش بینی سازگاری زناشویی براساس جهت گیری مذهبی، راهبردهای مقابله ای و صفات شخصیت
.1-21 ،(24) ، ماهنامۀ علمی  تخصصی برندآفرین، ش 2
موسوی، س.، پورشریف، آ.، رضایی، س.، قاسمیجوبنه، ر. ( 1397 ). الگوی ساختاری  جنسیتی برای روابط بین معنا در
.153- 173 ،(50) زندگی با صمیمیت و سازگاری زناشویی، فصلنامۀ پژوهشهای نوین روانشناختی، 13
مهرداد صدر، م.، اعظمی، ی.، معتمدی، ع.، سیاه کمری، ر.، و مام شریفی، پ. ( 1397 ). بررسی نقش راهبردهای مقابله با
.12- 23 ،(2) استرس، هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان، روانپرستاری، 6
مؤمن زاده،ف.، مظاهری، م. ع.، حیدری، م. ( 1384 ). ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی،
.369-378 ،(4) فصلنامه خانوادهپژوهی، 1
میری، ن.، نجفی، م. ( 1396 ). نقش صمیمیت، احساس تنهایی و ناگویی خُلقی در پیش بینی رضایت زناشویی، دانشگاه علوم
.66-74 ،(3) پزشکی قم، 11
ناموران گرمی، ک.، مرادی، ع.، فرزاد، ز.، وکار، ک. ( 1396 ). تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی: یک مطالعۀ
.1- 19 ،(3) کیفی، سلامت و مراقبت، 19
نجفی، م.، دبیری، س.، دهشیری، غ.، و جعفری، ن. ( 1392 ). نقش امید، احساس تنهایی و مؤلفه های آن در پیش بینی رضایت
.99-114 ،(47) از زندگی سالمندان، فصلنامۀ علمی پژوهشهای مشاوره، 12
هاشمی، ش.، عارفی، م.، کاکابرایی، ک.، و چهری، آ. ( 1401 ). نقش واسطه ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت
.231- 250 ،(2) جنسی در رابطۀ سازگاری زناشویی و ویژگی های شخصیتی، دستاوردهای روانشناختی، 29
هاشمی زاده، ف.، رضاییدهنوی، ص.، منتجبیان، ز. ( 1399 ). بررسی اثربخشی آموزش معنادرمانی مبتنی بر مکتب ملاصدرا بر
.4-28 ،(2) رضایت زناشویی، دین و سلامت، 8
یالوم، ا. ( 1370 ). روان درمانی اگزیستانسیال، ترجمۀ سپیده حبیب، تهران: نشر نی.