موقعیت های برانگیزان اعتماد و بی اعتمادی به همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه روانشناسی،دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اعتماد به عنوان یکی از عوامل ازدواج موفق و ثبات و پایداری در ازدواج محسوب می‌شود. هدف این مطالعه شناسایی موقعیت‌های برانگیزانِ اعتماد و بی‌اعتمادی به همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی است. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته حاوی پرسش‌های بازپاسخ به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل درون‌مایه‌ای استفاده شد. 163 فرد متأهل با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه را به صورت آنلاین تکمیل نمودند. داده‌ها به روش براون و کلارک تحلیل شدند. در نهایت سه درون‌مایه سایبانی، 10 درون‌مایه و 15 درون‌مایه فرعی استخراج شد. هر کدام از درون‌مایه‌ها به صورت طیفی می‌باشند که یک سر آن نمایانگر اعتماد و سر دیگر آن نمایانگر بی‌اعتمادی هستند. درون‌مایه‌های سایبانی عبارت‌اند از: ویژگی‌های فردی همسر، ویژگی‌های رابطه همسران و رابطه همسر با دنیای بیرون. نتایج این مطالعه تصویر جامعی از عوامل تحکیم‌کننده و تخریب‌کننده اعتماد بین همسران ارائه داد که می‌تواند در طراحی مداخلات پیشگیرانه برای آموزش‌های پیش از ازدواج و همچنین ارتقای کیفیت رابطه همسران مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situations Activating Trust and Mistrust towards the Spouse among Iranian Married Couples

نویسندگان [English]

  • Naime Talaeenejad 1
  • Mohammad Ali Mazaheri 2
  • Mona Cheraghi 3
  • Mahmood Heydari 4
1 Department of Psychology, Faculty of education and psychology, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Department of Education Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of education and psychology, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
4 Department of Psychology, Faculty of education and psychology, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Trust affects success and stability of a marriage. The aim of this research is to study situations activating trust and mistrust towards the spouse among Iranian married couples. The data was gathered using a researcher-made questionnaire which included open-ended questions. Thematic analysis was used for analyzing the data. 163 married people were chosen using the availability sampling and the questionnaires were filled online. The data were analyzed using Brown and Clark method.  Finally, three main themes, ten themes and fifteen sub-themes were extracted. Each theme is described by a spectrum with two ends indicating trust and mistrust. The main themes are: individual traits of the spouse, relationship traits of the couple, and the relationship of the souse with the outside world. The results of this study offered a comprehensive picture of the factors stabilizing and destroying trust among couples. These findings can be used in preventative interventions for premarital educations and promoting the quality of the couples’ relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Mistrust
  • couple’s relationships