بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ سوءاستفادۀ روان‌شناختی از همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پژوهشی آسیب‌شناسی خانواده و تربیت، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ سوءاستفادۀ روان‌شناختی از همسر، در میان زنان آسیب‌دیدۀ ایرانی بود. روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی بود و نمونه شامل 342 نفر از زنان آسیب‌دیده بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسش­نامه­های مقیاس سوءاستفادۀ روان‌شناختی از همسر (EAPA-P) و مقیاس تاکتیک‌های حل تعارض (CTS-2) را تکمیل نمودند. نتایج پایایی برای خرده‌مقیاس‌ راهبرد‌های مستقیم و راهبرد‌های غیرمستقیم، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 91/0 و 90/0 به دست آمد. به‌عنوان نشانگر یا شاخص روایی، همبستگی عامل‌های مقیاس سوءاستفادۀ روان‌شناختی از همسر (EAPA-P)، با خرده‌مقیاس خشونت روانی و جسمانی، مقیاس تاکتیک‌های حل تعارض (CTS-2) مثبت و معنادار به دست آمده است (01/0 P<). همچنین همبستگی عامل‌های مقیاس سوءاستفادۀ روان‌شناختی از همسر (EAPA-P) با خرده‌مقیاس مذاکره، منفی به دست آمده است (05/0 P<). شاخص نیکویی برازش 90/0، برازش تطبیقی 95/0 و ریشۀ دوم میانگین مربعات خطای برآورد 067/0 به دست آمد که نشان می‌دهد، مدل دوعاملی پرسش‌نامه با داده‌ها برازش دارد و مدل تأییدشده است؛ در مجموع، می‌توان گفت که این پرسش‌نامه ویژگی‌های یک آزمون روا و پایا را دارد که می‌توان در موقعیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Structure and Reliability of the Persian Version of the Scale of Psychological Abuse in Intimate Partner Violence

نویسندگان [English]

  • omid isanejhad
  • shirin Naghibalsadate
University of Kurdistan
چکیده [English]

The present study aims to examine the factor structure, validity, and reliability of the scale of Psychological Abuse in Intimate Partner Violence (EAPA-P) among Iranian women. The research method was descriptive correlation and the participants consisted of 342 injured women who were selected by available sampling. Participants completed Psychological Abuse in Intimate Partner Violence (EAPA-P) and Revised Conflict Tactics Scale (CTS-2). The results of reliability by Cronbach's alpha coefficient for the subscale of direct strategies of EAPA-P were reported and indirect strategies were 0.91 and 0.90 respectively. According to the validity index, the correlation of spousal abuse factors (EAPA-P) with the psychological and physical violence sub-category of (CTS-2) was positive and significant (P<0.01).  Also, the correlation of factors of (EAPA-P) with negative negotiation subscale has been obtained (P<0.05). Results of Goodness-0f-fit index 0/90, Comparative Fit Index 0/95 and Root Mean Squara Error of Approximation 0/067 which Showed that the two-factor model of the two forms fit with the data. In general, it can be stated that (EAPA-P) has the necessary properties of validity and reliability and can be employed in family research studies and consultation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological abuse
  • factor structure
  • construct validity
  • reliability
ایزانلو، ب.، حبیبی عســگرآبادی، م. (1386). مقدمه‌ای بر مبانی رویکردهای جدید اندازه‌گیری در حوزۀ روان‌شــناســی و علوم تربیتی، فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی، 3(8)، 135-165.
پناغی، ل.، دهقانی، م.، عباسی، م.، محمدی، س.، و ملکی، ق. (1390). بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظرشدۀ تاکتیک‌های حل تعارض. فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، 7(1)، 103-117.
پناغی، ل.، قهاری، ش.، مختارنیا، ا.، داستاربند، ب.، نبویان، و. (1396). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ همسرآزاری زنان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 2(22)، 221-231.
پناغی، ل.، قهاری، ش.، و یوســفی، ح. (1385). خشونت علیه همســر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه قربانیان این پدیده، یک مطالعۀ کیفی. فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، 2(3)، 254-276.
خسروی، ز.، خاقانی‌فرد، م. (1383). بررسی رابطۀ همسرآزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب‌رسانی به همسر در زنان شهر تهران. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 2(6)، 99-113.
زارع شاه‌آبادی، ا.، و ندرپور، ی. (1393). رابطۀ بین تجربۀ خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوه‌دشت. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 12(4)، 93-118.
سناسی، ح. (1374). نظریۀ کلاسیک آزمون و محدودیت‌های آن، دستاوردهای روان‌شناختی، 2(2)، 132-146.
شمس اسفندآباد، ح.، امامی‌پور، س.، و صدروسادات، س. ج. (1383). همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن در میان زنان متأهل. توانبخشی، 5(3)، 36- 30.
صبوری، س.، و میرهاشمی، م. (1395). پیش‌بینی ابعاد خشونت بر اساس راهبردهای مقابله‌ای در زنان قربانی خشونت خانگی. دو فصلنامۀ آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1(2)، 13-1.
عباس‌پور، ذ.، امان‌الهی، ع.، چوبداری، ع. (1398). ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس باج‌گیری عاطفی. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی، 9(36)، 200 - 183.
فربد، ا. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری در داده‌های پرسش‌نامه‌ای به کمک AMOS 22، تهران: مهرگان قلم.
محمدی، س.، و پیرخائفی، ع. (1393). ساخت و اعتباریابی مقیاس کیفیت روابط زناشویی با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی، 5(18)، 46-76.
مهری، ع.، گرمارودی، غ.، سادات‌رضوی، ا.، حاجی‌زاده، ا.، هاشمیان، م.، و صلحی، م. (1397). طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامۀ سنجش علل خشونت خانگی از دیدگاه مردان متأهل دارای سابقه خشونت علیه زنان در شهر سبزوار. مجلۀ علمی‌‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(6)، 845-852.
میرغفوروند، م.، محمدعلیزاده چرندابی، س.، اصغری جعفرآبادی، م.، و اسدی، ص. (1395). ارزش تشخیصی ابزار HITS در مقایسه با ابزار CTS2 در غربالگری خشونت خانگی. حیات، 22(2)، 175-184.
همتی، ر. (1383). عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان. فصلنامۀ رفاه اجتماعی، 12، 256-227.
 
Abbaspour, Z., amanelahi, A., & choubdari, A. (2020). Evaluation of psychometric properties of the Emotional Blackmail Scale (EB). Quarterly of Educational Measurement, 9(36), 183-200 [in Persian].
Adams, A. E., & Beeble, M. L. (2018). Intimate partner violence and psychological well-being: Examining the effect of economic abuse on women’s quality of life. Psychology of Violence, 9(5), 517-525.
Bair-Merritt, M. H. (2010). Intimate partner violence. Pediatrics in Review/American Academy of Pediatrics, 31(4), 145- 150. ‌
Bartholomew, K., Regan, K. V. White, M., and Oram, D. (2008). Patterns of Abuse in Male Same-Sex Relationships. Violence and Victims, 23 (5), 617–636.
Bird, G. W., Stith, S. M., & Schladale, J. (1991). Psychological resources, coping strategies, and negotiation styles as discriminators of violence in dating relationships. Family Relations, 45-50
Borjesson, W. I., Aarons, G. A., & Dunn, M. E. (2003). Development and confirmatory factor analysis of the Abuse within Intimate Relationship Scale. Journal of Interpersonal Violence, 18, 295-309.
Chapman, H., & Gillespie, S. M. (2019). The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2): A review of the properties, reliability, and validity of the CTS2 as a measure of partner abuse in community and clinical samples. Aggression and Violent Behavior, 44, 27-35. ‌
Crowell, N. A., & Burgess, A. W. (1996). Understanding Violence against Women. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Dokkedahl, S., Kok, R. N., Murphy, S., Kristensen, T. R., Bech-Hansen, D., & Elklit, A. (2019). The psychological subtype of intimate partner violence and its effect on mental health: Protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 8(1),1-10
Domenech Del Rio, I., & Sirvent Garcia Del Valle, E. (2017). The consequences of intimate partner violence on health: A further disaggregation of psychological violence—Evidence from Spain. Violence against Women, 23(14), 1771-1789. ‌
Dong, X., Chen, R., Chang, E. S., & Simon, M. (2013). Elder abuse and psychological well-being: A systematic review and implications for research and policy-A mini review. Gerontology, 59(2), 132-142.
Doolabh, K., Fisher, C., & O'Donnell, M. (2022). Understanding the dynamics of support seeking in women with lived experience of non‐physical intimate partner violence (IPV) and the service responses—A qualitative study. Australian Journal of Social Issues. ‌
Dutton, D. G. (2011). The Domestic Assault of Women: Psychological and Criminal Justice Perspectives. UBC press. ‌
Elghossain, T., Bott, S., Akik, C., & Obermeyer, C. M. (2019). Prevalence of intimate partner violence against women in the Arab world: A systematic review. BMC International Health and Human Rights, 19(1), 1-16. ‌
Elite, F. M. C., Luis, M. A., Amorism, M. H. C., Macie, E. L. N., & Gig ante, D. P. (2019). Violence against women and its association with the intimate partner’s profile: A study with primary care users. Revisit Brasilia de Epidemiologic, 22, 1-14.
Estefan, L. F., Coulter, M. L., & VandeWeerd, C. (2016). Depression in women who have left violent relationships: The unique impact of frequent emotional abuse. Violence against Women, 22(11), 1397-1413. ‌
Garcia-Linares, M. I., Pico-Alfonso, M. A., Sanchez-Lorente, S., Savall-Rodriguez, F., Celda-Navarro, N., Blasco-Ros, C., Martinez, M. (2005). Assessing Physical, Sexual, and Psychological Violence Perpetrated by Intimate Male Partners toward Women: A Spanish Cross-Sectional Study. Violence and Victims, 20, 99–123
García-Moreno, C., & Amin, A. (2016). The sustainable development goals, violence and women’s and children’s health. Bulletin of the World Health Organization, 94(5), 396- 397.
García-Moreno, C., Pollitt, C., Devries, K., Stock, H., Watts, C., & Abrahams, N. (2013). Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence. World Health Organization.
Gentry, J., & Bailey, B. A. (2014). Psychological intimate partner violence during pregnancy and birth outcomes: Threat of violence versus other verbal and emotional abuse. Violence and Victims, 29(3), 383-392.‌
Gottman, J. M. (1999). The Marriage Clinic: A Scientifically-Based Marital Therapy. New York: W.W. Norton & Company.
Haj-Yahia, M. M. (1999). Wife abuse and its psychological consequences as revealed by the first Palestinian National Survey on Violence against Women. Journal of Family Psychology, 13(4), 642-662.‌
Haladyna, T.M., Downing, S.M., & Rodríguez, M. (2002). A review of multiple-choice item-writing guidelines for classroom assessment. Applied Measurement in Education, 15(3), 309-334.
Hall, J. E., Walters, M. L., & Basile, K. C. (2012). Intimate partner violence perpetration by court-ordered men: Distinctions among subtypes of physical violence, sexual violence, psychological abuse, and stalking. Journal of Interpersonal Violence, 27(7), 1374-1395.‌
Hearty, K., Bush, R., & Sheehan, M. (2005). The Composite Abuse Scale: Further development and assessment of reliability and validity of a multidimensional partner abuse measure in clinical settings. Violence & Victims, 20, 399-415.
Hemmati R. (2004). [Factors Influencing Women Harassment: The Case Study of Tehran Family]. Refahj, 3(12), 227-256 [in Persian].
Heyse, L., Pollitt, C., García-Moreno, C., & Clark, C. J. (2019). Measuring psychological abuse by intimate partners: Constructing a cross-cultural indicator for the Sustainable Development Goals. SSM-Population Health, 9, 1-6.
Izanlo, B., habibiAn, M. (2007). Introduction to the Modern Approach in Educational and Psychological Measurement. Educational Psychology, 3(8), 135- 165 [in Persian].
Jones, L., Hughes, M., & Unterstaller, U. (2001). Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in Victim of Domestic Violence: A review of the research. Trauma, Violence, and Abuse, 2(2), 99-119.
Karnani, S., R. (2018). Emotional Blackmail within Couple Relationships in Hong Kong. Unpublished Doctoral Dissertation, Alliant International University Hong Kong.
Khosravi, Z., & KhaghaniFard, M. (2005). Investigate the relationship between spouse abuse with tend to suicidal thoughts and damaging to his Wife. Women's Studies Journal, 2(6), 99-113 [in Persian].
Kim, J. C., Watts, C. H., Hargreaves, J. R., Ndhlovu, L. X., Phetla, G., Morison, L. A., & Pronyk, P. (2007). Understanding the impact of a microfinance-based intervention on women’s empowerment and the reduction of intimate partner violence in South Africa. American journal of Public Health, 97(10), 1794-1802. ‌
Lausi, G., Barchielli, B., Burrai, J., Giannini, A. M., & Cricenti, C. (2021). Italian Validation of the Scale of Psychological Abuse in Intimate Partner Violence (EAPA-P). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(23), 1-14. ‌
Lawrence, E., Orengo-Aguayo, R., Langer, A., & Brock, R. L. (2012). The impact and consequences of partner abuse on partners. Partner Abuse, 3(4), 406-428. ‌
Linares, L., Escartín, J., Barrientos, J., & Rodríguez-Carballeira, Á. (2018). Psychological abuse in Spanish same-sex couples: Prevalence and relationship between victims and perpetrators. Innovation: The European. Journal of Social Science Research, 31(2), 125-141.
Longares, L., Saldaña, O., Escartín, J., Barrientos, J., & Rodríguez-Carballeira, Á. (2018). Measuring psychological abuse in same-sex couples: Evidence of validity of the EAPA-P in a Spanish-speaking sample. Anales de Psicología, 34(3), 555-561.‌
Marshall, L. L. (1999). Effects of men’s subtle and overt psychological abuse on low-income women. Violence and Victims, 14(1), 69-88.‌
Martín-Fernández, M., Gracia, E. & Lila, M. (2019). Psychological intimate partner violence against women in the European Union: a cross-national invariance study. BMC Public Health, 19, 1739.
McClintock, H. F., Trego, M. L., & Wang, E. M. (2019). Controlling behavior and lifetime physical, sexual, and emotional violence in sub-Saharan Africa. Journal of Interpersonal Violence, 36, 7776–7801.
Mehri, A., Gorramoodi, G., Sadat Razavi, A., Hajizadeh, E., Hashemian, M., Solhi, M. (2018). Development and Psychometric of a Questionnaire for Assessing of the Causes of Domestic Violence in Married Men. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(6), 845-852 [in Persian].
Mills, C. P., Hill, H. M., & Johnson, J. A. (2018). Mediated effects of coping on mental health outcomes of African American women exposed to physical and psychological abuse. Violence a Women, 24(2), 186-206.
Mirghafourvand, M., Alizadeh Charandabi, S., Asghari Jafarabadi, M., & Asadi, S. (2016). Comparison of the diagnostic values of HITS and CTS2 in domestic violence screening. Journal of Hayat, 22 (2), 175-184 [in Persian].
Moffitt, T. E., Casper, A., Krueger, R. F., Magda, L., Margolis, G., Silva, P. A., & Sydney, R. (1997). Do partners agree about abuse in their relationship? A psychometric evaluation of interpreter agreement. Psychological Assessment, 9(1), 47-56.
Mohamadi, S & Pirkhaefi, A. (2015). Construction and standardization of Quality of Marital Relationships (QMR) Scale based on Glasser’s Choice theory. Quarterly of Educational Measurement, 5(18), 45-76 [in Persian].
Nepal, T. K., Lehman, B. J., Sonia, J. M., Cavanaugh, S. A., & Cui, M. (2019). Intergenerational continuity of psychological violence: Intimate partner relationships and harsh parenting. Psychology of Violence, 9(3), 298- 307.
Newhart, R., & Carney, A. (2020). Psychological Abuse. In Elder Abuse (pp. 163-182). Academic Press.
Ogunsiji, O., & Blasdell, E. (2017). Intimate partner violence prevention and reduction: A review of literature. Health Care for Women International, 38(5), 439-462.
Panaghi, L., Dehghani, M., Abbasi, M., Mohammadi, S., Maleki, GH. (2011). Investigating Reliability, Validity and Factor Structure of the Revised Conflict Tactics Scale. Iranian Journal of Family Research, 103(1), 103-117 [in Persian].
Panaghi, L., Ghahari, Sh., Mokhtarnia, I., Dasarband, B., Nabavian, V. (2017). Preliminary Study of Psychometric Features of Wife Abuse Questionnaire. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 23(2), 218-231 [in Persian].
Panaghi. L., Ghahari, Sh., Yousefi, H. (2007). Violence against the wife and factors affecting it from the point of view of the victims of this phenomenon, a qualitative study. Journal of Family Research, 2(3), 254- 276 [in Persian].
Peterson, C., Kearns, M. C., McIntosh, W. L., Estefan, L. F., Nicolai, C., McAllister, K. E.
(2018). Lifetime economic burden of intimate partner violence among U.S. adults. American Journal of Preventive Medicine, 55(4), 433–444.
Pitney, J. K., & Drummond, P. D. (1997). The reliability and validity of empirically scaled measures of psychological/verbal control and physical/verbal abuse: Relationship between current negative mood and a history of abuse independent of other negative life events. Journal of Psychosomatic Research, 43, 125-142.
Porrúa-García, C., Rodríguez-Carballeira, Á. Escartín, J., Gómez-Benito, J., Almendros, C., & Martín-Peña, J. (2016). Development and validation of the scale of psychological abuse in intimate partner violence (EAPA-P). Psicothema, 28(2), 214-221.‌
Pournaghash Tehrani, S. (2005). Assessment of the causes of domestic violence in families in Tehran. Daneshvar Raftar, 12(13), 23-36 [in Persian].
Rey Anacona, C. A., Martínez Gómez, J. A., Herrero Olaizola, J. B., & Rodríguez Díaz, F. J. (2021). Psychometric properties of the Checklist of Experiences of Psychological Abuse to the Couple in adolescents and young adults. Journal of Interpersonal Violence, 36(13-14), 1-20.
Rodríguez-Carballeira, A., Porrúa-García, C., Escartín, J., Martín-Peña, J., Almendros, C. (2014). Taxonomy and hierarchy of psychological abuse strategies in intimate partner relation-ships. Annals of Psychology, 30, 916–926.
Rodríguez-Carballeira, Á; Porrúa-García, C; Escartín, J; Martín-Peña, J; & Almendros, C. (2014). Taxonomy and hierarchy of strategies of psychological abuse in intimate partner relationships. Anales de Psicología/Annals of Psychology30(3), 916-926.‌
Roller, C. (2020). The social dimensions of intimate partner violence: A qualitative study with male perpetrators. Sexuality & Culture, 24(3), 749-763.‌
Rome, E. S., & Miller, E. (2020). Intimate partner violence in the adolescent. Pediatrics in Review, 41(2), 73-80.
Rubio-Garay, F., López-González, M. A., Carrasco, M. A., & Amor, P. J. (2017). Prevalencia de la violencia en el noviazgo: una revisión sistemática The prevalence of dating violence: a systematic review. Papeles del Psicólogo, 38, 135-147.
Sabori, S., & Mirhashemi, M. (2016). Prediction of Violence Dimentions upon Coping Strategies in Women of Domestic Violence Victim. Family Pathology, Counseling & Enrichment Journal, 1(2), 1-13 [in Persian].
Sangeetha, J., Mohan, S., Hariharasudan, A., & Nawaz, N. (2022). Strategic analysis of Intimate Partner Violence (IPV) and cycle of violence in the autobiographical text–When I hit you. Heliyon8(6), e09734.‌
Sepasi, H. (1995). [The classical test theory and its limitalions]. Psychological Achievements, 2 (2), 32-146 [in Persian].
Shams-Esfandabad H, Emami-Pour S, Sadrosadat S J. (2004). Wife Abuse and Its Affecting Factors among the Married Woman. Jrehab, 5(3), 30-36 [in Persian].
Shepard, M. F., & Campbell, J. A. (1992). The Abusive Behavior Inventory: A measure of psychological and physical abuse. Journal of Interpersonal Violence, 7(3), 291-305. ‌
Sherin, K. M., Sinacore, J. M., Li, X. Q., Zitter, R. E., & Shakil, A. (1998). HITS: a short domestic violence screening tool for use in a family practice setting. Family Medicine-Kansas City-, 30, 508-512. ‌
Straus, M. A. (2004). Cross-cultural reliability and validity of the Revised Conflict Tactics Scales: A study of university student dating couples in 17 nations. Cross-Cultural Research, 38(4), 407-432.
Straus, M. A., & Ramirez, I. L. (2007). Gender symmetry in prevalence, severity, and chronicity of physical aggression against dating partners by university students in Mexico and USA. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression, 33(4), 281-290.
Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugar man, D. B. (1996). The revised conflict tactics scales (CTS2) development and preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17(3), 283-316.
Sunken, D. J., Martin, D., & Walker, L. E. A. (1985). The Male Batterer: A Treatment Approach. New York: Springer.
Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. Research in Science Education, 48(6):1273–1296.
Vazquez, N., Estébanez, I., & Canter, I. (2008). Violence psychological en las relations de noviazgo: Quad dice ells? Lo precise? Lo naturalizing? [Psychological violence in dating relationships: What do women say? Do they notice it? Do they regard it as natural?].
Walker, L. E. A. (1979). The Battered Woman. New York: Harper & Row.
Ward, D. (2000). Domestic violence as a cultic system. Cultic Studies Journal, 17, 42-55.
Wild, K., Gomes, L., Fernandes, A., de Araujo, G., McDonald, S., & Taft, A. (2020). Security from above and below: A critical ethnography of the health response to violence against women in Timor-Leste. Social Science & Medicine, 260, 113191.
Willie, T. C., & Kershaw, T. S. (2019). An ecological analysis of gender inequality and intimate partner violence in the United States. Preventive Medicine, 118, 257-263.
Wolfson, L. B. (2002). A Study of the Factors of Psychological Abuse and Control in Two Relationships: Domestic Violence and Cultic Systems. University of Connecticut. ‌
World Health Organization. (2017). Abuse of Older People-1 in 6 Affected. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/abuseolder people/en. (26/12/2019).
Yitbarek, K., Oldie, M., & Abraham, G. (2019). Time for action: Intimate partner violence troubles one third of Ethiopian women. Plos One, 14(5), 1-13.
Zare Shahabadi, A & Naderpoor, Y. (2014). The relationship between the experience of violence in childhood and violence against women in the city of Kohdasht. Quarterly Journal of Women's Sociological and Psychological Studies, 12(4), 93-118 [in Persian].