تجربۀ زیستۀ دورکاری کارکنان دولتی متأهل در دورۀ همه‌گیری ویروس کرونا با تأکید بر تعادل کار ـ زندگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)

چکیده

هدف این مقاله بررسی تجربۀ زیستۀ دورکاری کارکنان متأهل دولتی در ایام شیوع ویروس کرونا، از منظر تعادل کار ـ زندگی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی و پدیدارشناختی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارکنان زن و مرد متأهلی است که در ادارات دولتی شهر تهران و در ایام همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا، تجربۀ دورکاری داشته‌اند. در این جامعۀ آماری، با به‌کارگیری تکنیک گلولۀ برفی، 14 نفر از کارکنان به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. شیوۀ گردآوری داده‌ها، مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته بود و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوای پدیدارشناختی به‌منظور فهم تجربۀ زیستۀ کارکنان استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که دورکاری در ایام همه‌گیری بیماری کووید 19 موجب کاهش تعارض کار ـ زندگی و بهبود توازن میان کار و زندگی خانوادگی زنان و مردان کارمند متأهل شده است. پژوهش حاکی از آن است که کارمندان متأهل به پذیرش دورکاری تمایل دارند، اما نداشتن تجربۀ قبلی در این حوزه، وجود مشکلات در زیرساخت‌های دورکاری، ضعف فرهنگ دورکاری و به‌وجودآمدن هیجانات منفی ناشی از آن، باعث شد دورکاری به نحو مطلوب اجرا نشود. لذا تجربۀ کنونی دورکاری در ایام شیوع ویروس کرونا می‌تواند به‌عنوان یک تجربۀ مثبت و یک منبع دانش غنی، مدیران سازمان‌های دولتی را به بازنگری در موضوع اجبار همۀ کارکنان به حضور تمام‌وقت در محل کار و انعطاف‌پذیری در ساعات حضور در محل کار ترغیب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived experience of teleworking of married public employees during the Corona virus epidemic with emphasis on work-life balance

نویسندگان [English]

  • Rasoul Abbasi
  • Fatemeh Jiryaei sharahi
Assistant Prof, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the lived experience of teleworking of married employees during the outbreak of Corona virus from the perspective of work-life balance. This research is applied in terms of purpose and qualitative and phenomenological in terms of approach. The statistical population includes married and male and female employees who have had teleworking experience in government offices in Tehran during the epidemic of coronavirus. In this statistical population, 14 employees were selected as a research sample using the snowball technique. The data collection method was in-depth semi-structured interview and for data analysis, phenomenological content analysis technique was used to understand the lived experience of employees. Findings showed that teleworking during the Covid19 epidemic reduced work-life conflict and improved the work-life balance for employees. The findings of the study indicate that male and female employees tend to accept teleworking, but the existence of infrastructure problems and the weakness of the teleworking culture and the resulting negative emotions have led to teleworking not being carried out properly. Therefore, the current experience of teleworking in the days of the Corona virus outbreak as a positive experience and a rich source of knowledge, can persuades the directors of public organizations to review the issue of forcing all employees to be full time at work and flexibility in working hours

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teleworking
  • Family
  • Work-life balance
  • Corona virus
  • Phenomenology
منابع
رستگار خالد، ا. (1383). رابطۀ کار و خانواده: تفاوت‌های جنسیتی در برخورداری از حمایت اجتماعی، پژوهش زنان، 2(2)، 55-75.
نوری‌فر، ص. ع.، سیدنقوی، م. ع.، و رضایی‌منش، ب. (1391). نقش دورکاری در تعارض کار ـ خانواده، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
کامرانی مهنی، م. ا.، امیری، ع. ن.، اخوان علوی، ح.، و حمیدی‌زاده، ع. (1396). عوامل مؤثر بر تعادل کار و زندگی پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، آموزش پرستاری، 7(4)، 55-63.
شاهروان، ف. (1394). معایب و مزایای دورکاری در ایران. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم اجتماعی.
رامین‌مهر، ح.، ادراکی، م.، توکلی، س.، و امجدی کیوی، م. (1392). ارزیابی راهبردی الگوی دورکاری کارکنان، فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی، 14، 53-73.
شهیاد، ش.، و محمدی، م. ت. (1399). آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید 19 بر وضعیت سلامت روان افراد جامعه، طب نظامی، 22(2)، 184-192.
سهرابی، ب.، و رضائیان، ع. (1385). بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. پیام مدیریت، 19 ، 173-159.
ربیعی، ع، امینی، م. ت و پیرایش، ز. (1392). رابطۀ دورکاری با بهبود توازن میان کار و زندگی اجتماعی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، فصلنامۀ علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی، 13(51)، 69-108.
بیغمی، م.ک.، سرلک، م. ع.، کولیوند، ح.، و احمدی، ع. ا. (1396). بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر تعادل کار و زندگی پرستاران در تهران، فصلنامۀ علوم و اعصاب شفای خاتم، 5(1)، 57-72.
 
Amiresmaili, M., Khodabandeh Shahraki, S., Sedoughi, Z., & Sadeghi, M. (2014). The Relationship between Work-Family Balance and Quality of Life of Nurses Working at Teaching Hospitals of Kerman University of Medical Sciences, Iran. Journal of Management and Medical Informatics School, 2(1), 56-47.
Bighami, M., Sarlak, M., Kolivand, H., & Ahmadi, A. (1396). Investigating the key factors affecting the work-life balance of nurses in Tehran. Khatam Healing Science and Neurology Quarterly, 5(1), 57-72 [in Persian].
Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015). Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment. The Quarterly Journal of Economics, 130(1), 165-218.
Brough, P., & Kalliath, T. (2009). Work–family balance: Theoretical and empirical advancements. Journal of Organizational Behavior, 30(5), 581-585.‌
Carr, J., Boyar, S., & Gregory, B. (2008). The Moderating Effect of Work-Family Centrality on Work-Family Conflict, Organizational Attitudes, and Turnover Behavior. Journal of Management, 34(2), 244-262. https://doi.org/10.1177/0149206307309262.
Casper, W. J., Vaziri, H., Wayne, J. H., DeHauw, S., & Greenhaus, J. (2018). The jingle-jangle of work–nonwork balance: A comprehensive and meta-analytic review of its meaning and measurement. Journal of Applied Psychology, 103(2), 182. ‌
Clarke, M. C., Koch, L. C., & Hill, E. J. (2004). The work‐family interface: differentiating balance and fit. Family and Consumer Sciences Research Journal, 33(2), 121-140.
Crompton, R., & Lyonette, C. (2006). Work-life ‘balance’in Europe. Acta Sociologica, 49(4), 379-393.
Crooker, K. J., Smith, F. L., & Tabak, F. (2002). Creating work-life balance: A model of pluralism across life domains. Human Resource Development Review, 1(4), 387-419.
Di Martino, V. (2001). The High Road to teleworking, International Labour Organisation.
Dong, X. Y., Wang, L., Tao, Y. X., Suo, X. L., Li, Y. C., Liu, F., & Zhang, Q. (2017). Psychometric properties of the Anxiety Inventory for Respiratory Disease in patients with COPD in China. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 12, 49. ‌
Eikhof, D. R., Warhurst, C., Haunschild, A., Burgess, J., Henderson, L., & Strachan, G. (2007). Work and family balance through equal employment opportunity programmes and agreement making in Australia. Employee Relations, 29(4), 415-430. doi: 10.1108/01425450710759235.
Fatima Akram, M. & Hussain Ch, A. (2020). Relationship of Work-Family Conflict with Job Demands,
Social Support and Psychological Well-Being of University Female Teachers in Punjab. Bulletin of Education and Research, 42(1), 45-66.
Giovanis, E. (2018). The relationship between teleworking, traffic and air pollution. Atmospheric Pollution Research, 9(1), 1-14.
Graham, M., Weale, V., Lambert, K., Kinsman, N., Stuckey, R. and Oakman, J. (2021). Working at Home, The Impacts of COVID 19 on Health, Family-Work-Life Conflict, Gender, and Parental Responsibilities. J Occup Environ Med, 63(11): 938–943. doi: 10.1097/JOM.0000000000002337.
Greenhaus, J. H., & Allen, T. D. (2011). Work–family balance: A review and extension of the literature. In book: Handbook of Occupational Health Psychology. London: Rutledge.
Greenhaus, J. H., Collins, K. M., & Shaw, J. D. (2003). The relation between work–family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 510-531.
Grensing-Pophal, L. (2001). Telecommuting: Managing off-site staff for small business. North Vancouver, BC: International Self-Counsel Press.
Jackson, P. J., & Van der Wielen, J. (Eds.). (1998). Teleworking: international perspectives: from telecommuting to the virtual organisation. Psychology Press.
Kamrani Mahni, M., Amiri, A., Akhavan Alavi, H. & Hamidizadeh, A. (1396). Factors affecting the work-life balance of nurses in hospitals affiliated to Jiroft University of Medical Sciences. Journal of Nursing Education, 7(4), 55-63 [in Persian].
Kulik, L. & Ramon, D. (2022) The relationship between family-work conflict and spousal aggression during the COVID-19 pandemic. Community, Work & Family, 25(2), 240-259, Doi: 10.1080/13668803.2021.1985434.
Kurland N.B. & Bailey D.E. (1999). Telework: The Advantages and Challenges of Working Here, There, Anywhere, and Anytime. Organizational Dynamics, 28(2), 53-68.
Morgan, L. (2005). The impact of work-life balance and family-friendly human resource policies on employees' job satisfaction. Doctoral Dissertation. Nova Southeastern University. ‌
Nguyen, N. T. (2004). The consequences of spatial distance and electronic communication for teleworkers: A multi-level investigation. Doctoral dissertation, Temple University.
Nourifar, S; Seyed Naqavi, A & Rezai Manesh, B. (2012). The role of teleworking in work-family conflict. (Master Thesis), Allameh Tabatabai University, Tehran [in Persian].
Pandu, A. (2019). Work-Family Conflict and Family-Work Conflict and Their Effect on Quality of Life among Leather Industry Workers. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 8(4), 3124-3132. DOI:10.35940/ijrte. D7978.118419
Rabi'i, A., Amini, M & Pirayesh, Z. (2013). The relationship between telework and improving the balance between work and social life in the Ministry of Labor Cooperation and Social Welfare. Social Welfare Quarterly, 13(51), 69-108 [in Persian].
Raffi, J., Trivedi, M. K., White, L., & Murase, J. E. (2020). Work–life balance among female dermatologists. International Journal of Women's Dermatology, 6(1), 13-19.
Raisinghani, M., & Goswami, R. (2014). Model of work life balance explaining relationship constructs. Int J Appl Innov Eng Manage, 3(2), 46-59.
Ramin Mehr, H; Edraki, M; Tavakoli, S & Amjadi Kiwi, M. (2013). Strategic evaluation of teleworking model of employees. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 14, 53-73 [in Persian].
Rastegar Khalid, A. (2004). Relationship between work and family: Gender differences in social support. Journal of Women's Research, 2(2), 55-75 [in Persian].
Sen, C. & Hooja, H. R. (2018). Work-Life Balance: A Review. International Journal of Management and Social Sciences Research, 7(1), 1-6.
Shahrovan, F. (2015). Disadvantages and advantages of telecommuting in Iran. International Conference on Management and Social Sciences [in Persian].
Shahyad, SH.,& Mohammadi, M. (2020). Psychological effects of the development of Covid-19 disease on the mental health status of people in the community. Journal of Military Medicine, 22 (2), 184-192 [in Persian].
Sharkey, J. & Caska, B. (2020). Work-life balance versus work-life merge: A comparative analysis of psychological well-being in today’s workplace. DBS Business Review, 3, Doi:10.22375/dbr.v3i0.59
Silva, C., A. (2019). The attitude of managers toward telework, why is it so difficult to adopt it in organizations? Technology in Society, 59, 101133.
Sohrabi, B., & Rezaian, A. (2006). Investigation of telework in Kosar Economic Organization. Message from management. 19(20), 159-173 [in Persian].
Tasnim, M., Hossain, M. Z., & Enam, F. (2017). Work-Life Balance: Reality check for the working women of Bangladesh. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 5(1), 75-86
Thriveni, K. K., & Rama D. V. (2012). Impact of demographic variables on work-life balance of women employees (with special reference to Bangalore City). IJAME, 1(6), 248-253.
Westman, M., Brough, P., & Kalliath, T. (2009). Expert commentary on work–life balance and crossover of emotions and experiences: Theoretical and practice advancements. Journal of Organizational Behavior, 30(5), 587-595.
Wojcak, E., Bajzikova, L., Sajgalikova, H., & Polakova, M. (2016). How to achieve sustainable efficiency with teleworkers: Leadership model in telework. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 229, 33-41.
Wong, S. C. K., & Ko, A. (2009). Exploratory study of understanding hotel employees’ perception on work–life balance issues. International Journal of Hospitality Management, 28(2), 195-203.
World Health Organization. (2020). WHO statement regarding cluster of pneumonia cases in Wuhan, China. Beijing; WHO, Available at: https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china
Yildirim, D., & Aycan, Z. (2008). Nurses’ work demands and work–family conflict: A questionnaire survey. International journal of nursing studies, 45(9), 1366-1378
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., et al. (2020). China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China. N Engl J Med. 382(8), 727-733.