بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به موقعیت اجتماعیفرزندان در خانواده های چندهمسر

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1387

فرناز ناظرزاده کرمانی؛ نعیما محمدی؛ جواد ابراهیمی خیرآبادی


بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامهافسردگی کودکان (CDI)

دوره 5، شماره 2، مهر 1388

غلامرضا دهشیری؛ محمود نجفی؛ منصوره شیخی؛ مجتبی حبیبی‌عسگرآباد


بررسی تأثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

علیرضا مرادی؛ سعید اکبری‌زردخانه؛ فرشته چراغی؛ خدیجه فولادوند


اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خوداثرمندی والدینی مادران

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

علی طالعی؛ کارینه طهماسیان؛ نرگس وفائی


بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران

دوره 3، شماره 2، آذر 1386

زهرا یوسفی؛ محمدرضا عابدی؛ حمیدطاهر نشاط دوست


مقایسه سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی و سالم

دوره 3، شماره 3، اسفند 1386

مصطفی ذوالفقاری مطلق؛ علیرضا جزایری؛ محمدعلی مظاهری؛ کتایون خوشابی؛ مسعود کریملو


رابطه پیوند اجتماعی ایجاد شده توسط خانواده با خشونت میان فردی نوجوانان پسر در شهر یزد

دوره 6، شماره 1، مرداد 1389

مهربان پارسامهر؛ سیدمحسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند


بررسی رابطه کمال‏گرایی مادران و دختران: پدیده انتقال بین‏ نسلی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1390

پرویز شریفی‏ درآمدی؛ ماندانا نیکنام؛ الناز گیوه ‏چی


مقایسه اثربخشی دو مدل درمانی کمردرد: درمان مبتنی بر مشارکت همسر بیمار در مقایسه با درمان بیمار به تنهایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391

مریم عباسی؛ محسن دهقانی؛ حسن جعفری؛ حمید بهتاش؛ جمال شمس؛ لیلی پناغی