نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی میزان کودک آزاری به تفکیک جنس، سن، نوع آزار جسمی، جنسی، روانی، اجتماعی و مسامحه و غفلت، هم­چنین بررسی تأثیر عوامل اعتیاد والدین و میزان تحصیلات آنان بر پدیده کودک آزاری است. بدین منظور اطلاعات مذکور از کلیه گزارش­های تلفنی که در سال 1384 در زمینه کودک آزاری با خط تلفن کودک سازمان بهزیستی استان اصفهان برقرار شده بود، استخراج گردید و با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون خی­دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فراوانی کودک آزاری در دختران و پسران تفاوت معنا­داری ندارد. فراوانی کودک آزاری روانی ـ عاطفی نسبت به دیگر انواع آزار، به­طور معناداری بیشتر است (05/0P<). گروه سنی 10- 5 سال از بیشترین فراوانی کودک آزاری برخوردار است (05/0P<). تحصیلات پایین والدین در بروز کودک آزاری مؤثر بوده، فراوانی کودک آزاری در والدین بیسواد وکم سواد به­طور معنی­داری بیش از والدین تحصیل­کرده بود (05/0P<). نتایج پژوهش حاضر بر آموزش عمومی والدین، در سطح جامعه در زمینه حقوق کودکان، خصوصاً در مورد نیازهای عاطفی آنها و توجه ویژه به کودکان سنین 10- 5  سال تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

 1. باقری یزدی، احمد (1379). بررسی کودک آزاری جسمانی در مراجعین به سه درمانگاه اختصاصی و اورژانس اطفال در شهر تهران، پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی (چاپ نشده)، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 2. خضروی افلاک‌فر، احمد (1375). بررسی عوامل مؤثر بر کودک آزاری جسمانی در کودکان ارجاعی به بخش روان‌پزشکی اطفال بیمارستان شهید اسماعیلی تهران، پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی (چاپ نشده)، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 3. رعدی، منوچهر (1380). بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش بازگشت به اعتیاد در معتادان خودمعرف سازمان بهزیستی استان کردستان، پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد مشاوره (چاپ نشده)، اصفهان: دانشکده روان‌شناسی.
 4. سازمان بهزیستی کشور (1379). گزارشی درباره وضعیت اعتیاد در ایران، ماهنامه پیام بهزیستی، شماره 43.
 5. قاسم زاده، فاطمه (1377). کودک آزاری، مقاله مندرج در راهنمای آموزش پیمان جهانی حقوق کودک، انتشارات دفتر یونیسف در ایران.
 6. کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین. جی (1381). خلاصه روان‌پزشکی، ترجمه عباس رفیعی، جلد دوم، تهران: ارجمند.
 7. محمدخانی، پروانه (1378). کودک‌آزاری، شیوع و انواع. ویژگی‌های روان‌شناختی کودکان آزاردیده، کیفیت زندگی و سلامت عمومی والدین آنها، پایان‌نامه جهت اخذ دکترای روان‌شناسی عمومی (چاپ نشده)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 8. نوروزی، فاطمه (1372). بررسی پیشینه کودک‌آزاری و بی‌توجهی در دانش‌آموزان 18-14 ساله تهرانی، پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی (چاپ نشده)، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 9. وفایی، بهرام (1381). تشخیص‌های توأم با وابستگی به مواد در مراجعه‌کنندگان بیمارستان رازی در خلال سال‌های 79-77، زنجان: دانشگاه علوم پزشکی.
 10. Bardi, M. & Tarli, S. M. (2001). A survey on parent-child conflict resolution: intrafamily violence in italy. Child abuse and neglect. 6, 836-853.
 11. Briere, J. (1996). Truama symptom checklist for children (TSCC) professional Manual, Odessa, FL: Psychological Assesment Resources.
 12. Carr, A. (1999). The handbook of child & adolescent clinical psychology. London: Routledge.
 13. Camino, L. (2000). Treatment sexually abused boys, A practical guild for therapists and counselors. San Francisco: Jossey publishers.
 14. Emery, R. E. & Billings, L. (1998). An overview of nature, causes and consequences of abusive family relationships toward differentiating maltreatmant. American Psychologysts, 53, 121-135.
 15. Franklin, N, B. & Haferbry, B. (2000). Reaching out in family therapy, Home based, school and community Interventions, Guilford Press.
 16. Hatty, S., Davis, N. & Burke, S. (1994). No Exit Violence. Gender and The Streets Australian Journal Of Social Issues, 24, 230-240.
 17. Jellen, L. K., Carroll, J. E. & Thayer, L. E. (2001). Child emotional maltreatment: A years study of U.S army cases. Child abuse and neglect, 25,623-639.
 18. Leonard, K. E., and Jacob, T. (1988). Handbook of family violence: Alcohol, alcoholism & family violence. New York: Plenum.
 19. Lewis, M. (1996). Child and Adolescent Psychology. USA: Williams & Wilkins.
 20. Milner, J. S. (1994). Assessing physical child abuse risk: The child abuse potential inventory. Family Violence, 6,547-583.
 21. Sedlak, A. J. (1996). Third national incidence on child abuse & neglect. Washington: Department of Health & Service.
 22. Straus, M. A. & Gelles, R. J. (1990). Physical violence in American families: Risk factors and adaptions to violence in 8145 families, New Brunswick, NJ: Trasaction Publishers.
 23. Szuchman, L. T. & Muscarella, F. (2000). Psychological Perspectives on Human Sexuality. London: John Wiley & Sons.
 24. Walker, C. E., & Roberts, M.C. (2001). Handbook of clinical child psychology(3rd edition). London: John Wiley & Sons.