تأثیر آموزش شیوه های مقابله ای در کاهش اضطراب والدین دارای کودکان اختلال رفتاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش شیوه‌های مقابله‌ای در کاهش اضطراب والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال رفتاری است. جامعه آماری کلیه کودکان پیش­ دبستانی مبتلا به اختلال رفتاری شهرستان اصفهان و والدین آنها در سال تحصیلی 81 ـ1380 است. نمونه­ گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای انجام شده است. برای اجرای تحقیق، از بین مهدکودک‌های شهر اصفهان 2 مهدکودک به صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه رفتاری کودکان پیش­ دبستانی، کودکان مبتلا به اختلال رفتاری مشخص، سپس آزمون اضطراب کتل برای والدین این کودکان اجرا شد. 32 نفر والدین مضطرب به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. متغیر مستقل، آزمون والدین بر روی گروه آزمایش اعمال شد. پس از اتمام آموزش مجدداً از دو گروه آزمایش و گواه آزمون اضطراب کتل انجام گرفت. داده‌های حاصل از این پژوهش با روش تحلیل کواریانس و ضریب همبستگی پیرسون و بـه وسیله نرم افزار SPSS مـورد تحلیل قرار گرفتند. نتایـج نشان داد بیـن گـروه تحت آموزش و گروه گواه بعـد از آمـوزش تفـاوت معـنـی­ داری (01/0p<) وجود دارد. بین اضطراب والدین و سن آنها تفاوت معنی­ داری (01/0p<) وجود ندارد.

جمهری، فرهاد (81-1380). بررسی رابطه بین سخت رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و مردان دانشجوی دانشگاه تهران، پایان نامه دکترا، چاپ نشده.
کراتوچویل، موریس(1378). روان‌شناسی بالینی کودک (روش‌های درمانگری)، ترجمه محمدرضا نائینیان و همکاران، چاپ اول، انتشارات رشد.
کلانتری، مهرداد؛ عابدی، محمدرضا (1377). بررسی تأثیر آموزش رفتاری مادر بر کاهش اختلالات رفتار بیرونی در کودکان پیش‌دبستان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد نهم، شماره های 1 و 2.
گنجی، حمزه (1380). ارزشیابی شخصیت، چاپ اول، انتشارات ساوالان.
مهریار ، امیر هوشنگ (1369).‌‏ اختلالات رفتاری کودکان، چاپ اول، انتشارات رشد.
نلسون، د؛ ایزرائیل، آ (1982). اختلالات رفتاری کودکان، ترجمه محمدتقی منشی طوسی، چاپ اول، مشهد: آستان قدس رضوی.
وندرزندن ، ج (1995). روان‌شناسی رشد، ترجمه گنجی ، ح، چاپ اول، انتشارات بعثت.
Anastopoalos, A. thur; D, sheltn. (1993). Parent training for attention – deficit hyperactivity disorder. Jornal of abnormal child psychology, (vol 21) 581 – 596.
Baum, C. G & forehand, R. (2001). Longtrem follow-up assessment of parent training by use of multiple outcome measure. Behavior therapy, 12, 643-652.
Eyberg, S.M; Foote, R; Dchuhmanm. E. (1998). Parent – child interaction approaches to the treatment of child behavior disorders. Child Anxiety Network, from Hum.
http: // www. Enrmed. Rochester. Edu.
Fergusson, D. & woodword. (1999). Maternalage and education and psychosocial outcomes in early education, from.
http: // www. PubMed.
Geriest . D. L; forehand , R. (2000). Effects of parent enhancement therapy on the treatment outcome and generalization of a parent training program. Behaviour Research and Therapy. 429-436.
kazdin , A. E. (1985). Treatment of antisocial behavior in children and adolescents . Home wood , IL: Dorsey press.
Patterson , G. R. (1993). Coercive famaily process . Eugene. OR: castalia.
Pincus. D. B & choate. M.L. Parent child interaction approaches to the treatment of separation anxiety in young preschooler parent children Anxiety. Behaviour Research and Therap. 306-321
walter , H, I. Of Gilmore , S.K. (2003). Placebo versus social learning effects in parent traning procedures designed to alter the behavior of agyressire boys. Behavior therapy, 6, 336-366, NewYork.