تأثیر آموزش شیوه های مقابله ای در کاهش اضطراب والدین دارای کودکان اختلال رفتاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش شیوه‌های مقابله‌ای در کاهش اضطراب والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال رفتاری است. جامعه آماری کلیه کودکان پیش­ دبستانی مبتلا به اختلال رفتاری شهرستان اصفهان و والدین آنها در سال تحصیلی 81 ـ1380 است. نمونه­ گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای انجام شده است. برای اجرای تحقیق، از بین مهدکودک‌های شهر اصفهان 2 مهدکودک به صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه رفتاری کودکان پیش­ دبستانی، کودکان مبتلا به اختلال رفتاری مشخص، سپس آزمون اضطراب کتل برای والدین این کودکان اجرا شد. 32 نفر والدین مضطرب به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. متغیر مستقل، آزمون والدین بر روی گروه آزمایش اعمال شد. پس از اتمام آموزش مجدداً از دو گروه آزمایش و گواه آزمون اضطراب کتل انجام گرفت. داده‌های حاصل از این پژوهش با روش تحلیل کواریانس و ضریب همبستگی پیرسون و بـه وسیله نرم افزار SPSS مـورد تحلیل قرار گرفتند. نتایـج نشان داد بیـن گـروه تحت آموزش و گروه گواه بعـد از آمـوزش تفـاوت معـنـی­ داری (01/0p<) وجود دارد. بین اضطراب والدین و سن آنها تفاوت معنی­ داری (01/0p<) وجود ندارد.

 1. جمهری، فرهاد (81-1380). بررسی رابطه بین سخت رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و مردان دانشجوی دانشگاه تهران، پایان نامه دکترا، چاپ نشده.
 2. کراتوچویل، موریس(1378). روان‌شناسی بالینی کودک (روش‌های درمانگری)، ترجمه محمدرضا نائینیان و همکاران، چاپ اول، انتشارات رشد.
 3. کلانتری، مهرداد؛ عابدی، محمدرضا (1377). بررسی تأثیر آموزش رفتاری مادر بر کاهش اختلالات رفتار بیرونی در کودکان پیش‌دبستان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد نهم، شماره های 1 و 2.
 4. گنجی، حمزه (1380). ارزشیابی شخصیت، چاپ اول، انتشارات ساوالان.
 5. مهریار ، امیر هوشنگ (1369).‌‏ اختلالات رفتاری کودکان، چاپ اول، انتشارات رشد.
 6. نلسون، د؛ ایزرائیل، آ (1982). اختلالات رفتاری کودکان، ترجمه محمدتقی منشی طوسی، چاپ اول، مشهد: آستان قدس رضوی.
 7. وندرزندن ، ج (1995). روان‌شناسی رشد، ترجمه گنجی ، ح، چاپ اول، انتشارات بعثت.
 8. Anastopoalos, A. thur; D, sheltn. (1993). Parent training for attention – deficit hyperactivity disorder. Jornal of abnormal child psychology, (vol 21) 581 – 596.
 9. Baum, C. G & forehand, R. (2001). Longtrem follow-up assessment of parent training by use of multiple outcome measure. Behavior therapy, 12, 643-652.
 10. Eyberg, S.M; Foote, R; Dchuhmanm. E. (1998). Parent – child interaction approaches to the treatment of child behavior disorders. Child Anxiety Network, from Hum.
 11. http: // www. Enrmed. Rochester. Edu.
 12. Fergusson, D. & woodword. (1999). Maternalage and education and psychosocial outcomes in early education, from.
 13. http: // www. PubMed.
 14. Geriest . D. L; forehand , R. (2000). Effects of parent enhancement therapy on the treatment outcome and generalization of a parent training program. Behaviour Research and Therapy. 429-436.
 15. kazdin , A. E. (1985). Treatment of antisocial behavior in children and adolescents . Home wood , IL: Dorsey press.
 16. Patterson , G. R. (1993). Coercive famaily process . Eugene. OR: castalia.
 17. Pincus. D. B & choate. M.L. Parent child interaction approaches to the treatment of separation anxiety in young preschooler parent children Anxiety. Behaviour Research and Therap. 306-321
 18. walter , H, I. Of Gilmore , S.K. (2003). Placebo versus social learning effects in parent traning procedures designed to alter the behavior of agyressire boys. Behavior therapy, 6, 336-366, NewYork.