مقایسه اثربخشی دو روش مداخله مدیریت مورد (کارشناسان بهداشتو اعضاء خانواده بیماران) بر سلامت روانی، آگاهی و فرسودگیخانواده بیماران اسکیزوفرنیا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیستم «مدیر مورد» یکی از اثربخش‌ترین روش-های مداخله بیماران اسکیزوفرنی و خانواده‌های آنان است. مطالعـه حاضر بـا هـدف استفـاده از خدمـات مدیریت مورد توسط مصرف‌کنندگان خدمـات روان‌پزشکی و اعضاء خانواده بیماران اسکیزوفرنی و مقایسه اثربخشی آن با گروه کارشناسان بهداشت انجام شده است. روش این مطالعه از نوع مداخله‌ای و دو سر کور بود. اعضاء خانواده 117 بیمار اسکیزوفرنی پرسشنامه‌های «سلامت روانی GHQ-28»، «پرسشنامه آگاهی‌سنجی خانواده‌های مبتلایان به اسکیزوفرنیا»، فرم کوتاه آزمون برنامه مصاحبه تجارب خانواده‌های بیماران روانی را قبل و بعد از ارائه خدمات در منزل توسط دو گروه مدیر مورد کارشناسان بهداشت روان و اعضاء خانواده بیماران تکمیل کردند. نتایج نشان داد که اثربخشی مداخله توسط گروه اعضاء خانواده با اثربخشی مداخله توسط کارشناسان گروه بهداشت، یکسان بوده است و آگاهی و فرسودگی خانواده‌های بیماران تنها در اثر مداخله، بدون در نظر گرفتن گروه مداخله‌گر افزایش معنا‌داری یافته است. استفاده از افراد غیر متخصص در مدیریت مورد امکان استفاده بیشتر و گسترده‌تر خانواده‌های بیماران را از خدمات بهداشت روانی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها