فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون میزان سازگاری خانوادگی خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون میزان سازگاری خانوادگی خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر بود. برای دستیابی به این هدف، 1 سؤال اصلی در مورد سازگاری خانوادگی‌ خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر و 1 سؤال فرعی در مورد تأثیر متغیر جنسیت بر سازگاری خانوادگی این خانواده‌‌ها طرح شد. به منظور پاسخگویی به سؤالات فراتحلیل از مجموعـه پژوهش‌های انجام شده درباره سازگاری خانوادگی خانواده‌‌هـای شـاهـد و ایثـارگـران در سطح کـشور،5 پژوهش که از لحاظ روش‌شناختی مورد قبول بود و ملاک‌های درون‌گنجی را داشت برای انجام فراتحلیل انتخاب شد. براساس نتایج این فراتحلیل، اندازه اثر مربوط به میزان سازگاری خانوادگی خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر متوسط بود (231/0)؛ هم‌چنین اندازه اثر مربوط به تأثیر جنسیت بر سازگاری خانوادگی (078/0)، در سطح پایین‌تر از متوسط با سازگاری خانوادگی خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر رابطه داشت. هم‌چنین بر اساس نتایج این فراتحلیل شهادت یا جانبازی پدر بر سازگاری خانوادگی خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر تأثیر متوسط و جنسیت فرزندان این خانواده‌‌ها بر میزان سازگاری خانوادگی آن‌ها تأثیر کمی داشته است. بر اساس یافته‌های موجود در پیشینه تحقیق و نیز نتایج حاصل از این فراتحلیل، الگویی برای افزایش سازگاری خانوادگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر ارائه شد که شامل مداخلاتی در مورد عوامل عمومی، عوامل مربوط به زندگی زناشویی و عوامل مربوط به فرزندپروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها