دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز 1389 
1. رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت از منظر فردی و زوجی

پریسا نیلفروشان؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ محمدرضا عابدی؛ وحید قاسمی