مقایسه تأثیر دو نوع مداخله مدیریت مورد (کارشناسان بهداشت و اعضای خانواده بیماران) بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مطالعه به بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه و مقایسه دو نوع مداخله مدیریت مورد (کارشناسان بهداشت و اعضای خانواده بیماران) بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی پرداخته است. این مطالعه از نوع شبه تجربی بود که در آن 176 بیـمار مبتلا به اسکیـزوفرنیا تحت دو نـوع مداخلـه مدیریت مورد شرکت کردند که با آزمون کیفیت زندگی ویسکانسین قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفتند. یـافتـه‌ها نشان دادنـد کـه نه تنها در تمـامـی خرده‌مقیاس‌های کیفیت زندگی تفاوتی معنا‌دار بین خدمات گروه کارشناسان و اعضای خانواده وجود نداشت، بلکه در بعضی از خرده‌مقیاس‌ها مانند وضعیت اقتصادی، رضایت و علائم بیماری، گروه اعضای خانواده میانگین بالاتری کسب کردند. هم‌چنین مداخله مبتنی بر جامعه و مدیریت مورد، صرف‌نظر از گروه ارائه‌دهنده خدمات در منزل، به بهبود معنا‌دار کیفیت زندگی ‌انجامید. در نتیجه برای انجام مداخله مدیریت مورد می‌توان به اعضای خانواده بیماران با سطح تحصیل دیپلم نیز اعتماد کرد و ارائه این‌گونه خدمات را با هزینه کمتر انجام داد.

کلیدواژه‌ها