مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش‌‌فعالی با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال بیش‌فعالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد خانواده کـودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعال 15-7 ساله مراجعه‌کننده به مراکز روان‌پزشکی تبریز با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال بیش‌فعالی در سال 1387 می‌باشد. این مطالعه از نوع علّی ـ مقایسه‌ای و بر روی 150 خانواده انجام گرفته است. 75 خـانواده کـودکـان مبتلا به ADHD 15-7 ساله، از بین مراجعین کلینیک-های روان‌پزشکی شهر تبریز و 75 خانواده کودکان بدون ADHD از بین دانش‌آموزان سنین 15-7 ساله تبریز، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) در مورد آن‌ها اجرا و داده‌های بدست آمـده با روش آمـاری t-test دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها تفاوت بین عملکرد خانواده کودکان دارای ADHD با عملکرد خانواده‌های کودکان بدون ADHD در همه بعدها (یعنی حل مسئله، ارتباط، نقش‌ها، همراهی عاطفی، کنترل رفتار، آمیزش عاطفی و عملکرد کلی) را معنادار نشان داد. در میانگین نمرات عملکرد خانواده‌های کودکان دارای اختلال ADHD در ابعاد یاد شده بزرگتر از میانگین نمرات خانواده‌های کودکان بدون ADHD بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عملکرد خانواده گروه ADHD نسبت به گروه کنترل ناسالم‌تر می‌باشد

کلیدواژه‌ها