مطالعه چگونگی توزیع قدرت در خانواده؛ مدلی بر اساس نظریه مبنایی (GT)(مطالعه نمونه‏های شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعه چگونگی توزیع قدرت در خانواده با استفاده از ره‏یافت کیفی نظریه مبنایی و بررسی آن از طریق اجرای کارگاه‏های گروه متمرکز و مصاحبه‏های نیمه ساختارمند با مردان متأهل، از مهم‌ترین اهداف این پژوهش به شمار می‏آید. در راستای رسیدن به این هدف، در سال 1388- 1387، کارگاه‏های گروه متمرکز با مشارکت مردان متأهل در چند گروه برگزار شد. ضرورت استفاده از روش تحقیق کیفی در این تحقیق، شناخت عوامل زمینه‏‏ای می‌باشد. تـحلیل داده‏های تحقیق و مدل نظری حاصل بیانگر این است که شرایط علّی، هنجارهای فرهنگی و انحصار منابع مالی، منجر به ایجاد پدیده‌ نابرابری قدرت شده است. پدیده‏ اصلی نابرابری قدرت، تحت شرایط مداخله‏گر آگاهی، نگرش، خواست زنان، نوع ارتباطات عادت، نوع شغل و دیگران، منجر به توسعه دو استراتژی اصلی: الف) شیوه اعمال قدرت و ب) چگونگی تقسیم ‏کار خانگی شد. شیوه اعمال قدرت و چگونگی تقسیم کار خانگی، استراتژی‏هایی بوده است که شرکت‏کنندگان، قدرت در خانواده را کنترل می‏کردند و پیامدهای این استراتژی‏ها، عرصه‌های متفاوت قدرت زنان و مردان، مشارکت زنان و تبعیت برای زنان بوده است. در این مقاله مدل پارادایمی توزیع قدرت در خانواده ارائه می‏شود.

کلیدواژه‌ها