اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کارکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کارکرد خانواده‌های کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی صورت گرفته است. روش پژوهش اندازه‌گیری مکرر (از نوع طرح تک‌آزمودنی) است. جامعه آماری شامل مادران دارای فرزند 12-4 ساله مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش فعالی می‌باشد که به بیمارستان رفیده مراجعه کرده‌اند. نمونه آماری شامل 14 مادر می‌شود که حاضر به شرکت در پـژوهش بـوده و بـا روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند.ابـزار پـژوهش، ابـزار سنحش خانـواده (FAD) می‌باشد. یافته‌های حاصل از پژوهش با استفاده از فرمول‌ آماری تحلیل واریانس (انداره‌گیری‌ مکرر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در پایان دوره آموزش، کارکرد خانواده به طور معناداری بهبود یافته است. هم‌چنین پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت والدین منجر به افزایش و بهبودی کارکرد خانواده در خانواده‌های کودکان مبتلا به ADHD شده است.

کلیدواژه‌ها