اثر مقابله ‌درمانگری مادران بر پرخاشگری کودکان عقب‌مانده ذهنی آنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مقابله ‌درمانگری مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی متوسط تا شدید بر فراوانی رفتارهای پرخاشگرانه کودکان عقب‌مانده‌ ذهنی آن‌ها در شهر قم (سال 1388) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادرانی که دارای کودک مبتلا به تأخیر ذهنی متوسط تا شدید هستند و فرزند عقب‌مانده ذهنی آنان با تشخیص تأخیر ذهنی متوسط تا شدید در یک مرکز توانبخشی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان قم در سال 1388 به صورت روزانه نگهداری و آموزش داده می‌شوند، بود. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 40 نفر که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، بود که در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه به طور تصادفی تقسیم شدند.معیار ورود به گروه نمونه داشتن کودکان عقب-مانده ذهنی متوسط تا شدید و قرار داشتن فرزند تحت پوشش سازمان بهزیستی قم و نیز قرار داشتن تحت آموزش در یک مرکز توانبخشی و نگهداری معین در شهر قم در سال 1388 بود. روش این پژوهش به دلیل غیرتصادفی بودن نمونه اصلی (انتخاب اعضای تحت پوشش یک مرکز معین نگهداری) و جای‌گزینی آزمودنی‌ها و اختصاص کاربندی آزمایشی به صورت تصادفی نیمه‌آزمایشی محسوب می‌شود. برای جمع آوری داده‌ها از فهرست محقق ساخته برای اندازه‌گیری فراوانی رفتارهای پرخاشگرانه استفاده شد. هم-چنین به مدت 8 جلسه آیین‌نامة مقابله‌درمانگری (آقایوسفی، 1378) درباره مادران این کودکان اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان دادند، مقابله‌ درمانگری مادران، فراوانی رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان عقب‌مانده ذهنی متوسط تا شدید آن‌ها را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها