رابطه پیوند اجتماعی ایجاد شده توسط خانواده با خشونت میان فردی نوجوانان پسر در شهر یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پیوند اجتماعی ایجاد شده توسط خانواده بر خشونت میان­فردی نوجوانان پسر در شهر یزد می­پردازد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. 385 نوجوان پسر با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به خشونت با استفاده از پرسشنامه استاندارد CTS، و اطلاعات مربوط به خانواده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به­دست آمدند.نتایج نشان دادند بین چهار عامل مؤثر در جامعه­پذیری که در خانواده وجود دارند و رفتارهای خشونت­آمیز نوجوانان آن خانواده، همبستگی منفی و معنا­داری وجود دارد. نتایج رگرسیون سلسله­ مراتبی نشان دادند که متغیرهای کنترل والدین و دلبستگی به خانواده برای خشونت کلامی؛ متغیرهای کنترل والدین، دلبستگی به خانواده، سن و پایه تحصیلی برای خشونت جسمانی ملایم و شدید؛ متغیرهای کنترل والدین، دلبستگی به خانواده، توافق والدین، سن و پایه تحصیلی برای خشونت میان­فردی در مجموع پیش­بینی کننده­های برجسته­تری بودند.

 1. اعزازی، ش. (1383). خشونت خانوادگی ـ خشونت اجتماعی، مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران. تهران: انتشارات آگه.
 2. بازرگان، ز.، صادقی، ن. و غلامعلی لواسانی، م. (1382). بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش‌آموزان و معلمان. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1، 1-28.
 3. پورچیت ساز، م. (1382). مقایسه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر یزد ناحیه 2. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد ، یزد.
 4. توسل، غ. ع.، و فاضل، ر. (1381). تأثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی و رفتار والدین بر اثربخشی خشونت تلویزیونی بر رفتار کودکان. مجله جامعه‌شناسی ایران، 3، 98-120.
 5. چلبی، م. (1381). آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان. مجله جامعه‌شناسی ایران، 2، 26-54.
 6. زارعی، ا. (1383). عوامل مؤثر بر خشونت دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 7. ستوده، ه. ا. (1378). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
 8. سجادی، ح. (1382). بررسی عوامل مرتبط با خشونت شوهران علیه زنان در خانواده در مراجعین به دادگاه خانواده شهر تهران سال 1382. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران.
 9. کاپلان، پ. س. (1381). روان‌شناسی رشد (ترجمه م. فیروزبخت). تهران: خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2000)
 10. گلچین، م. (1380). ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی‌های روانی نوجوانان دختر و پسر. پژوهش در علوم پزشکی، 6، 300-302.
 11. گیدنز، آ. (1373). جامعه‌شناسی (ترجمه م. صبوری). تهران: نشر نی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1993)
 12. محسنی تبریزی، ع.ر. (1379). مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته‌های یک تحقیق. نامه علوم ‌اجتماعی، 16، 193-227.
 13. محسنی تبریزی، ع.ر. (1381). سیری در مفاهیم و نظریه‌های خشونت پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علّی- توصیفی خشونت در ورزش. نامه علوم اجتماعی، 19، 127-153.
 14. مرکز آمار ایران (1386). سالنامه آماری کشور در سال1385. تهران: دفتر انتشارات و اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران.
 15. ممتاز، ف. (1381). انحرافات اجتماعی نظریه‌ها و دیدگاه‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 16. نجفی،م.، احدی، ح. و دلاور، ع. (1385). بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، 16، 17-26.
 17. Baum, K., & Klaus, P. (2005). Violent victimization of college students, 1995-2002. (NCJ Publication No. 206836). Washington, D.C: U.S. Department of Justice, Office of Justice Program, Bureau of Justice Statistic).
 18. Declyen, M., Biernbaun, M. A., Speltz, M. L., & Greenberg, M. T. (1998). Fathers and preschool behavior problems. Developmental Psychology, 34, 264-275.
 19. Dennis, V., Ary, T. E., Duncan, S. C., & Duncan, H. H. (1999). Adolescent problem behavior: the influence of parents and peers. Behavior Research and Therapy, 37, 217-230.
 20. Duncan, O. D., Reiss, A. J., Hott, P. K., & Notth, C. C. (1961). Occupation & social status. Glencoe, I.L: Free Press.
 21. Grotevant, H. D., & Cooper, C. R. (1985). Patterns of interaction in family releationship and the development of identity exploration in adolescence. Child Development, 59, 415-428.
 22. Katz, L. F., & Gottman, J. M. (1993). Patterns of marital conflict predict children’s internalizing and externalizing behaviors. Developmental Psychology, 29, 940-950.
 23. Katz, L. F., & Gottman, J. M. (1997). Buffering children from marital conflict and dissolution. Journal of Clinical Child Psychology, 26, 157-171.
 24. Moos, R., & Moos, B. (1975). Families. In R. H. Moos (Ed.), Evaluating correctional and community settings (pp. 146-162). N.Y: Wiley.
 25. Nam, B. C., & Powers, M. G. (1983). The socioeconomic approach to status measurement. Houston: Cap & Gown.
 26. Prinz, R. J., Foster, S., Kent, R. N., & O'Leary, K. D. (1979). Multivariate assessment of conflict in distressed and nondistressed mother-adolescent dyads. Journal of Applied Behavior Analysis, 12, 691-700.
 27. Webster- Stratton, C., & Dahl, R. W. (1995). Conduct disorder. In M. hersen & R.T. Ammerman (Eds.), Advanced abnormal child psychology (pp. 238-251). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.