بررسی جامعه‌شناختی فاکتورهای زمینه‌ساز خانواده و مدرسه درگرایش دختران نوجوان به کژرفتاری جنسی و اعتیاد به مواد مخدر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رفتارهای نابهنجار نوجوانان، امروزه مسئله عمده-ای در حوزه آسیب‌شناسی به شمار می‌رود. خانواده جایگاه مهمی را در چارچوب نهادهای جامعه دارد که از طریق پایه‌ریزی الگوهای تربیتی و رفتاری خود، همنوایی با هنجارهای اجتماعی مورد پذیرش جامعه را در کودکان و نوجوانان درونی می‌سازد. هم‌چنین نقش مدرسه در انتقال هنجارها و ارزش‌های مورد قبول در جامعه، بر همگان آشکار است. تعلقات خاطر نوجوانان نسبت به مدرسه و مشارکت آنان در فعالیت‌های مدرسه، از عوامل مؤثر بر کژرفتاری نوجوانان است. بر این اساس و با توجه به نقش حائز اهمیت دو نهاد مذکور، هدف اصلی این تحقیق، شناخت میزان اثر نهادهای خانواده و مدرسه بر گرایش به کژرفتاری ‌جنسی و اعتیاد به مواد مخدر در میان دختران نوجوان می‌باشد. پژوهش حاضر سعی نموده است ضمن مرور و توجه به رویکردها‌ی مختلف این حوزه، با رویکردی جامعه‌شناختی و با روش پیمایش (انتخاب 426 نفر از دانش‌آموزان نوجوان دختر 14 تا 18 سال در تهران بزرگ)، نمونه‌ای از جامعه ایران را مورد مطالعه قرار دهد. برای تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که فاکتورها و متغیرهای خانواده و مدرسه هر کدام به‌طور مجزا بر متغیرهای وابسته تحقیق، اثرات قابل توجهی دارند. در مجموع، میان اکثر متغیرهای مستقل تحقیق با متغیرهای وابسته مورد نظر، رابطه معناداری مشاهده شد و بنابراین، نتایج حاصل از آزمون‌های رگرسیونی، مدل نظری تحقیق را تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها