بررسی اثربخشی مشاوره راه‌حل‌محور در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشویی زوج‌های هر دو شاغل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین اثـربخشی مشاوره راه-حل‌محور در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشویی زوج‌های هر دو شاغل است. برای انجام تحقیق حاضر تعدادی از زوج‌های هر دو شاغل که با استفاده از پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و ثنایی (1375) دارای تعارض، تشخیص داده شده بودند، انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند (گروه آزمایش 5 زوج و گروه کنترل 5 زوج).
سپس جلسات مشاوره راه‌حل‌محور به تعداد هشت جلسه برگزار و بعد از جلسات پس‌آزمون اجرا شد.
یک‌ماه بعد نیز جلسه پیگیری برگزار و آزمون پیگیری اجرا شد. سپس داده‌ها جمع‌آوری و فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس با طرح اندازه‌گیری مکرر آزمون شدند. نتایج نشان دادند که مشاوره راه‌حل‌محور در کاهش همه ابعاد تعارض زناشویی (به جز در بعد جدا کردن امور مالی) اثربخش است (01/0P

کلیدواژه‌ها