بررسی رابطه کمال‏گرایی مادران و دختران: پدیده انتقال بین‏ نسلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کمال‏گرایی مادران با کمال‏گرایی دختران­شان است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. تعداد 202 نفر از دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏ های تهران بر اساس نمونه‏ گیری خوشه‏ ای انتخاب و با تکمیل مقیاس کمال‏گرایی فراست (FMPS) به همراه مادران‏شان در این پژوهش شرکت کردند.داده‏ های پژوهش توسط تحلیل‏ های همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ‏های پژوهش نشان دادند بین کمال‏گرایی، ابعاد کمال‏گرایی (مثبت و منفی)، و خرده­ مقیاس‏ های کمال‏گرایی مادران، به استثنای خرده­مقیاس نظم، و دختران آن­ها همبستگی مثبت معناداری (01/0p<) وجود دارد. هم­چنین مشخص شد که کمال‏گرایی، ابعاد آن و خرده‌مقیاس‌های آن، به جز خرده‏ مقیاس نظم، در مادران می‏تواند تغییرات مربوط به موارد مشابه را در دختران آن­ها به صورت معنا‏دار پیش‏بینی کند‏‏ (01/0p<). بر اساس یافته‏ های این تحقیق، خصوصیات کمال‏گرایانه مادران در دختران آن­ها منعکس می‏ شوند.

 1. بشارت، م. (1383). رابطه کمال‏گرایی و مشکلات بین‏ شخصی. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، (7)، 8-1.
 2. نیکنام، م.، حسینیان، س.، و یزدی، س. م. (1389). بررسی رابطه باورهای کمال‏گرایانه و رفتارهای خود ناتوان‏ساز در دانشجویان دانشگاه‏های تهران. مجله علوم رفتاری، 4(2)، 108-103.
 3. وایزینگر، ه. (1383). هیچ کس کامل نیست (ترجمه پ. معتمد گرجی). تهران: مروارید.
 4. Anshel, M. H., Weatherby, N. L., Kang, M., & Watson, T. (2009). Rasch calibration of a unidimensional perfectionism inventory for sport. Psychology of Sport and Exercise, 10, 210–216.
 5. Appleton, P. R.و Hall, H. K., & Hill, A. P. (2010). Family patterns of perfectionism: An examination of elite junior athletes and their parents. Psychology of Sport and Exercise, 11, 363-371.
 6. Besharat, M. A. (2003). Parental perfectionism and children’s test anxiety. Psychological Reports, 93, 1049–1055.
 7. Burns, D. (1980, November). The perfectionist’s self-script for self-defeat. Psychology Today, 34, 51.
 8. Camadan, F. (2010). Predicting the students’ perfectionism from their parents’ perfectionism, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4260–4265.
 9. Chang, E. C. (2000). Perfectionism as a predictor of positive and negative psychological outcomes: Examining a meditational model in younger and older adults. Journal of Counseling Psychology, 47, 18–26.
 10. Cook, L. C., & Kearney, C. A. (2009). Parent and youth perfectionism and internalizing psychopathology. Personality and Individual Differences, 46, 325–330.
 11. Enns, M. W., Cox, B. J., & Clara, I. (2002). Adaptive and maladaptive perfectionism: Developmental origins and association with depression proneness. Personality and Individual Differences, 33, 921-935.
 12. Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Neubauer, A. L. (1993). A comparison of two measures of perfectionism. Personality and Individual Differences, 14, 119-126.
 13. Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
 14. Frost, R. O., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1991). The developmental perfectionism: A study of daughters and their parents. Cognitive Therapy and Research, 15, 469-489.
 15. Goodman, C. (2007). Family dynamics in three- generation grand families. Journal of Family Issues, 28, 355-379.
 16. Kretchmar, M. (2002). Observant mother- child relationship across generation boundary patterns attachment and the transmission of care giving. Journal of Family Process, 64, 351-374.
 17. Neumiester, K. L. S. (2002). Perfectionism in gifted college student: Family influences and implications for achievement. Unpublished doctoral dissertation, university of Athens, Athens.
 18. Parker, W. D. (1997). An empirical typology of perfectionism in academically talented children. American Educational Research Journal, 34(3), 545-562.
 19. Powdthavee, N., & Vignoles, A. (2008). Mental health of parents and life satisfaction of children: A within-family analysis of intergenerational transmission of well-being. Social Indicators Research, 88, 397-422.
 20. Ram, A. (2005). The relationship of positive and negative perfectionism to Academic Achievement, Achievement, Motivation, and well-being in tertiary students. Unpublished master thesis, university of Canterbury, New Zealand.
 21. Sabatelli, R. M., & Bartle-Haring, S. (2003). Family of origin experiences and patterns of adjustment within couples. Journal of Marriage and Family, 65, 159-169.
 22. Shafran, R, & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: A review of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21(6), 879-906.
 23. Soenens, B., Elliot, A. J., Goossens, L., Vansteenkiste, M., Luyten, P., & Duriez, B. (2005). The intergenerational transmission of perfectionism: Parents’ psychological control as an intervening variable. Journal of Family Psychology, 19, 358–366.
 24. Stoeber, J., & Stoeber, F. S. (2009). Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 46, 530–535.
 25. Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches evidence, and challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295–319.
 26. Vieth, A. Z., & Trull, T. J. (1999). Family patterns of perfectionism: An examination of college students and their parents. Journal of Personality Assessment. 72(1), 49-67.