بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

2 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناخت عوامل خانوادگی پیش‌بینی‌‌‌‌کننده روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین دختران دانشجوی دانشگاه-های شهر تهران است. تعداد 1743 دانشجوی دختر از چهار دانشگاه بزرگ در تهران با استفاده از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای دو‌مرحله‌ای و پرسشنامه بی‌نام محقق ساخته و به روش خود ایفایی وارد مطالعه شدند. به منظور تعیین عوامل پیش‌بینی‌کننده ارتباطات دوستی و پیشرفته قبل از ازدواج در سطوح خانوادگی تحلیل آماری دو متغیره و چند‌متغیره انجام شد.تعداد 1400 دانشجو مجرد بوده و میانگین سنی نمونه مورد بررسی 4/21 سال بود. حدود نیمی از دختران ارتباطات دوستی با جنس مخالف را گزارش کرده‌اند در حالی‌که کمتر از یک چهارم آن‌ها ارتباط پیشرفته‌تر (نوعی تماس جنسی) و حدود یک دهم نزدیکی کامل جنسی داشته‌اند. تحلیل آماری نشان داد کنترل سختگیرانه والدین در دوران بلوغ، نگرش آزادانه والدین و احترام کم به نظرات والدین، مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌‌های دوستی با جنس مخالف در سطح خانواده می‌باشند. هم-چنین کنترل سختگیرانه والدین، جو نامناسب خانوادگی، نگرش آزادانه والدین و احترام کم به نظرات والدین پیش‌بینی‌کننده‌های مهم خانوادگی در نزدیکی جنسی با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین دختران می‌باشند. اهمیت برخورداری از جو و روابط خوب خانوادگی و کنترل و نظارت متعادل والدین بر عملکرد نوجوانان در دوران بلوغ و هم‌چنین انتقال ارزش‌ها و اعتقادات توسط والدین به جوانان و بیان انتظارات از جوانان در مورد روابط قبل از ازدواج توسط والدین تأکید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها