بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به موقعیت اجتماعیفرزندان در خانواده های چندهمسر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

در تحقیق حاضر جهت سنجش موقعیت اجتماعی فرزندان در خانواده‌های چندزنی به اندازه‌گیری میزان سرمایه اجتماعی فرزندان در این ساختار خانوادگی پرداخته شده است. برای بررسی مسئله تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. حجم نمونه شامل 400 شهروند تهرانی در سه منطقه 3، 6 و 11 می‎باشد. نتایج تحقیق نشان داد که افراد جامعه نسبت به فـرزنـدانـی که در خانواده‌های چندهمسری جامعه‌پذیر شده‌اند نگرش منفی دارند. از این رو هنجارمندی، احساس امنیت، اعتماد و مشارکت متقابل که شاخص‌های مطرح شده در تئوری پیر بوردیو جهت سنجش مؤلفه سرمایه اجتماعی است در این گروه بسیار پایین ارزیابی شد. بنابراین افراد جامعه تمایل دارند فاصله زیادی را در مناسبات اجتماعی خود با آنان حفظ کنند.

کلیدواژه‌ها