نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران انجام شد. جامعه پژوهش عبارت از کلیه­ والدین شهر اصفهان و نمونه آماری شامل 300 نفر از والدین این شهر (150 پدر و 150 مادر) بود که از طریق نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای از دو منطقه شهری انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس نگرش نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران بود. داده­ های آماری از طریق آزمون t یک متغیری و تحلیل مانوا بررسی شد. نتایج نشان داد نگرش والدین نسبت به دخترانی که دوست پسر دارند و پسرانی که دوست دختر دارند و روابط دوستانه­ بین آنان منفی است. هم­چنین نتایج تحلیل مانوا پس از کنترل متغیرهای دموگرافیک نشان داد که بین نگرش مادران و پدران نسبت به این­گونه روابط تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P<). اما مذهب موجب تفاوت معنادار در نمرات نگرش والدین می­ شود به این ترتیب هرچه والدین مذهبی ­تر باشند نسبت به این­ گونه روابط نگرش منفی­ تری دارند (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

 1. عابدی، م.، یوسفی، ز. و هویدافر، ر. (1385). رابطه‌های رنگی. اصفهان: مؤسسه راه سوم.
 2. کریمی، ی. (1379). نگرش و تغییر نگرش. تهران: موسسه نشر ویرایش.
 3. کاپلان، اچ. و ساروک، بی. (1379). خلاصه روان‌پزشکی (ترجمه نصرت‌اله پورافکاری). تهران: انتشارات شهر آب.
 4. هویدافر، ر. عابدی، م. و یوسفی، ز. (1385؛ آذر). بررسی اثربخشی آموزش اصول خویشتن‌داری بر افزایش آگاهی از روابط آسیب-زای دختر و پسر. ارائه شده در اولین همایش بین‌المللی روان درمانی و مشاوره با رویکرد دینی. اصفهان (تحت بررسی داوران).
 5. یوسفی، ز.، عابدی، م. و هویدافر، ر. (1386). بررسی اثربخشی آموزش روابط سالم بر افزایش آگاهی از روابط آسیب‌زای دختر پسر، فصلنامه تازه‌های روان درمانی. شماره 43 و 44، 96-86.
 6. یوسفی، ز.، عابدی، م. و نیکیار، ح. (1385). بررسی اثربخشی آموزش روابط سالم با رویکرد یادگیری اجتماعی بر افزایش اگاهی از روابط آسیب‌زای دختر و پسر. طرح پژوهش مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان.
 7. یوسفی، ز. و عابدی، م. (1384) بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به روابط دختر و پسر. طرح پژوهشی مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان (تحت بررسی داوران)
 8. Adams, G., Gullato. l., & Markstorm-Adams. C. (1994). Adolescent life experiences (3ed). California: Brooks/seal.
 9. Coyle, K., & Kirby, D. (2001). Preventing teen pregnancy. Development Programs Children and Youth Services Review, 19, 434- 454.
 10. Esprintal, N. A., & Collins. A. (1995). Adolescent psychology: A Development view. New York: McGraw-Hill.
 11. Holder, D. W. (2004). The association between adolescent sexual spirituality and voluntary sexual activity. Journal of Adolescent Health, 27, 172-185.
 12. Knowles, J., & Dimtror, D. (2002). Human sexuality: What children need to know and when they need to know it. [On-line]. Available: www.Planned Parenthood.org
 13. Leavy, B. (1997). In love & in danger: A teen's guide to breaking abusive relationship. Washington: seal
 14. Lezin, N. (2004). Relevant risk and factors. USA: Resource Center for Adolescents Pregnancy Prevention (RecApp).
 15. Markham, M. (2003). Family connectedness and sexual risk and taking about dating among urban attending alternative high school. Perspective on Sexual and Reproductive Health, 35, 174-189.
 16. Planned Parenthood.(1995). Teen sex: It is okay to say "no way". [On-line]. Availabel: www.Planned Parenthood.org.
 17. Rice, F. P. (1996). Intimate relationships, marriages and families. London: Mayfield publishing company.
 18. Rezavi, S. M. (1994). Marriage and Morals in Islam. Ontario: Islamic Education & Information Center Publisher.