بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامهافسردگی کودکان (CDI)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی-های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی کودکان است. نمونه پژوهش شامل 407 دانش‌آموز 12 الی 14 سال (234 پسر و 173 دختر) است که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدندپرسشنامه افسردگی کودکان، مقیاس افسردگی کودکان و پرسشنامه افسـردگـی بک در بین آزمودنی‌های پژوهش اجرا شد. نتایج نشان داد که پایایی بازآزمایی و همسانی درونی کل پرسشنامه افسردگی کودکان به ترتیب برابر با 82/0 و 83/0 است. هم‌چنین همبستگی بین پرسشنامه افسردگی کودکان، مقیاس افسردگی کودکان و پرسشنامه افسردگی بک به ترتیب برابر با 79/0 و 87/0 محاسبه شد که بیانگر روایی همگرای پرسشنامه افسردگی کودکان است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل پنج عاملی پرسشنامه افسردگی کودکان در جامعه ایرانی برازش دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمرات کل افسردگی دختران به‌طور معنا‌داری بیشتر از پسران است. هم‌چنین میانگین نمرات کل افسردگی آزمودنی‌های 14 سال به‌طور معنا-داری بیشتر از آزمودنی‌های 12 سال است.

کلیدواژه‌ها