اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر اعتماد بین فردی و بخشش بین فردی زنان آسیب دیده از ترومای پیمان شکنی همسر

مهشید نیک نژادی؛ ایلناز سجادیان؛ غلامرضا منشئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.48308/jfr.2023.230769.1554

ملاحظات رویکرد بی‌طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه

سید مصطفی محقق داماد؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره؛ اسدالله یاوری؛ غلامعلی سیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

https://doi.org/10.48308/jfr.2023.233418.1649

نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه تعارض کار-خانواده و طرحواره عشق با نگرش به روابط فرازناشویی زوجین هردو شاغل

فاطمه بهجتی اردکانی؛ محمدرضا مهدیقلی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ زهرا احمدی اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/jfr.2023.232105.1599