نقش تعدیلگر تجربۀ اعتماد از ازدواج پیشین در رابطۀ سبک دلبستگی و اعتماد به همسر در ازدواج مجدد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه سلامت خانواده، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر نقش ابعاد دلبستگی (به‌عنوان متغیر درون‌فردی) در کنار تجربۀ اعتماد در ازدواج قبلی (به‌عنوان متغیر میان‌فردی) در نحوۀ شکل‌گیری اعتماد در ازدواج مجدد را بررسی کرده است. جامعۀ آماری این پژوهش تمامی افراد ساکن شهر تهران بودند که ازدواج مجدد داشتند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۱۹۰ نفر تعیین شد و به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش‌نامۀ دلبستگی در روابط بزرگسالی فرالی و همکاران (2000)، تجربۀ اعتماد در ازدواج پیشینِ هیوستون و لارزلی (1989) و تجربۀ اعتماد در ازدواج مجدد رمپل و هولمز (1996) بود. داده‌ها پس از گرد‌آوری با استفاده از رگرسیون سلسله‌مراتبی تحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش از نقش تعدیلگر تجربۀ اعتماد در ازدواج پیشین با دلبستگی اجتنابی و اعتماد در ازدواج مجدد حمایت کرد و نشان داد که تجربۀ اعتماد در ازدواج پیشین می‌تواند تأثیر دلبستگی اجتنابی را تقویت و تأثیر دلبستگی اضطرابی را خنثی کند. به بیان دیگر، باتوجه‌به نگرش محافظه‌کارانۀ افراد با دلبستگی اجتنابی، تجربۀ اعتماد در ازدواج قبلی به آن‌ها کمک می‌کند که در ازدواج مجدد سطوح بالاتری از اعتماد را تجربه کنند. از طرف دیگر، اثر تعاملی تجربۀ اعتماد در ازدواج قبلی با دلبستگی اضطرابی از تأثیر منفی آن کاسته و به‌نوعی آن را خنثی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Experience of Trust from a Previous Marriage in the Relationship between Attachment Style and Dyadic Trust in Remarriage

نویسندگان [English]

  • pooria valizadeh
  • Mansooreh Sadat Sadeghi
  • Lily panaghi
family health department, ,Shahid beheshti University
چکیده [English]

 
This research has investigated the role of attachment dimensions (as intrapersonal variable) along with the experience of trust in a previous marriage (as interpersonal variable) in the formation of trust in remarriage. The population was people living in Tehran who had experience of remarriage. The sample size was determined according to Cochran's formula and 190 people were selected by the available method. The tools used were Fraley et al.'s attachment questionnaire in adult relationships (2000), Houston and Larsley's (1989) experience of trust in a previous marriage, and Rempel and Holmes' (1996) trust scale. Analyzing data using hierarchical regression, supported the moderating role of the experience of trust in a previous marriage with avoidant attachment and showed that the experience of trust in a previous marriage can strengthen the effect of avoidant attachment and neutralize the effect of anxious attachment.
In other words, according to the protective attitude of people with avoidant attachment, experiencing trust in a previous marriage helps them to experience higher levels of trust in remarriage. On the other hand, the interactive effect of experiencing trust in a previous marriage with anxious attachment reduces its negative effect and somehow neutralizes it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remarriage
  • Adult Attachment
  • Marital Trust
  • Trust in Remarriage
عادلیان، ح. و جلالی، ه. (1394). حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق، فصلنامۀ مددکاری اجتماعی، ۴(۴)، 5-16.
ملکی، ح. (1395). آموزش و مشاوره ازدواج مجدد‫، تهران:آوای نور.
پورآوری، م.، قنبری، س.، زاده‌محمدی، ع. و پناغی، ل. (1393). اعتبار، پایایی و ساختار عاملی پرسش‌نامۀ تجارب روابط نزدیک‌ـ‌ساختار رابطه (ECR-RS). فصلنامه اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 9(31)، 56-47.
غفوری، م.، گلپرور، م.، و مهدیزادگان، ا. (1388). سبک‌های دلبستگی و نگرش‌های مذهبی به عنوان پیش‌بین‌‌های موفقیت و شکست رابطه زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 7(2)، 33-45.