پیش‌بینی آمادگی ازدواج بر اساس مدل هویت، صمیمیت، تمایل به ازدواج و خوش‌بینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی،

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی مدل آمادگی ازدواج بر اساس متغیرهای هویت‌یافتگی، صمیمیت مبتنی بر تمایزیافتگی، تمایل به ازدواج و خوش‌بینی است. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان مجرد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تهران تشکیل داده‌اند که به شیوه غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. نمونه‌های هر دو جنس در بازه سنی 20 تا 35 سال قرار داشتند. در این مطالعه 597 آزمودنی  پرسش‌نامه‌های مربوطه را تکمیل کردند که از این میان پاسخ‌ 37 شرکت‌کننده ملاک‌های خروج را احراز کردند و از نمونه حذف شدند و درنهایت 560 نفر به ابزارهای پژوهش شامل  پرسش‌نامه هویت‌یافتگی بنیون و آدامز، سیاهه روان‌شناختی قدرت ایگو، رغبت‌سنج ازدواج،  پرسش‌نامه خوش‌بینی و معیارهای آمادگی ازدواج پاسخ دادند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق معادله‌های ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد متغیر‌های پژوهش، واریانس بالایی از آمادگی ازدواج را پیش‌بینی می‌کنند. نتیجه‌گیری: از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت هویت‌یافتگی، صمیمیت، تمایل و خوش‌بینی به ازدواج تأثیر مثبت معناداری بر آمادگی ازدواج جوانان دارد و بر حسب آن‌ها می‌توان آمادگی ازدواج در جوانان را بررسی و تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Marriage Readiness Based on Identity, Intimacy, Desire for Marriage and Optimism Model

نویسندگان [English]

  • sajjad basharpour 1
  • sepideh Estiri 2
1 department of psychology, university of mohaghegh ardabili
2 University of Mohaghegh Ardabili - Department of Psychology
چکیده [English]

Purpose of this study is to predict people’s readiness for marriage based on the variables of identity intimacy, desire for marriage and optimism. The methodology was survey and correlation. The statistical population of the study consisted of single students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabai, Shahid Beheshti and Tehran university, who were non-randomly selected. Samples of both sexes were examined between the ages of 20 and 35. To conduct this study, 597 people completed the questionnaires, of which 37 participants' responses met the exit criteria and were removed from the sample, and finally 560 people were assigned to be examined by research tools, including the Benign and Adams Identity Questionnaire. The research tools included Benyon and Adams Identity Questionnaire, Ego Strength Psychological List, Marriage Surveillance, Optimism Questionnaire, and Marriage Readiness Criteria. Data analysis was performed through structural equations. The results of the analysis showed that the variables of the study predict a high variance of marriage readiness. In Conclusion, from this research, it can be concluded that Identification, intimacy, desire and optimism about marriage have a significant positive effect on youth marriage readiness, and according to them, marriage readiness in youth can be strengthened and examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desire for Marriage
  • Identification
  • Intimacy
  • Marriage Readiness
  • Optimism
ابراهیمی، ن.، کرایی، ا.، عباسپور، ذ.، شهبازی، م. (1399). بررسی تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجیگری مؤلفه‌های افق ازدواج در دانشجویان دختر مجرد تحصیلات تکمیلی. پژوهش‌نامه زنان، 11(31)، 1-24.
الطافی، ش. (1388). بررسی و مقایسه قدرت من و ویژگی‌های شخصیتی افراد وابسته به مصرف مواد و غیروابسته، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی .دانشگاه شاهد تهران.
ایمان‌زاده، ع.، محمدزاده، ص.، علیپور، س. (1396). تجربیات زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام، (مطالعه‌ای پدیدارشناختی)، 9(4)، 541-560.
بشارت، م.، شفیعی، ر.، رحیمی‌نژاد، ع. (1396). رابطه بین کنش‌وری ادراک‌شده خانواده و سبک‌های هویت: نقش واسطه‌ای استحکام من، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 13(49)، 7-24.
پورشریف، ح. (1394). جوان، شادی و رضایت از زندگی. تهران: دارالحدیث.
تنهای رشوانلو، ف.، کرامتی، ر.، سعادتی شامیر، ا. (1391). خوش‌بینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک‌های هویت، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(16)، 56-71.
چراغی، م. و ابراهیمی، م. (1399). فرض‌ها و معیارهای ایرانیان درباره ازدواج و روابط زناشویی: تحلیل کیفی ضرب‌المثل‌های ایرانی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 16(3)، 294-314.
حبیب‌پور گتابی، ک. و غفاری، غ. (1395). علل افزایش سن ازدواج دختران، مجله زن در توسعه و سیاست، 9(1)، 7-34.
حسینی، ح.، صادقی، ر.، رضایی، ا. (1398). عوامل مؤثر بر تأخیر ازدواج دختران در شهرستان‌های ایران، توسعه محلی (روستایی-شهری). 11(1)، 147-172.
حیدری، ص.، آزادیکتا، م.، کاظمی، ا. (1402). شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش میل به ازدواج با استفاده از نظریه زمینه‌ای، نشریه علمی روان‌شناسی اجتماعی، 11(67)، 51-64.
حیدری، م.، مظاهری، م.، پوراعتماد، ح. (1383). ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامه رغبت‌سنج ازدواج، نسخه دانشجویی (پرساد). مجله روان‌شناسی. 8(31)، 250-261.
خجسته‌مهر، ر.، محمدی، ع.، عباس‌پور، ذ. (1396). نظریه زمینه‌ای فرایند شکل‌گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، ۶(۳)، ۳۴۳-۳۵۴.
رحمانی‌شمسی، ج. و زارع، ع. (1396). مقایسه‌ی نسبت ازدواج به طلاق استان‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۹۴. آمار (دوماهنامه تحلیلی-پژوهشی)، 5(3)، 33-36.
رضایی، ع. (1399). عوامل تأخیر در ازدواج جوانان، نشریه علمی دانش انتظامی لرستان، 8(29)، 1-25.
ریاحی، م. و خیاطان، ف. (1397). رابطه بین نگرش به والدین، اعتماد در روابط بین‌فردی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج با رغبت به ازدواج در جوانان مجرد شهر اصفهان، مطالعات زن و خانواده. 6(1)، 4۹۲ـ469.
سادوک، ب.، سادوک، و.، روئیز، پ. (1398). خلاصه روان‌پزشکی علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی، ترجمه فرزین رضاعی، تهران. ارجمند.
سقزی، ا.، گل‌محمدیان، م.، حجت‌خواه، م. (1400). پیش‌بینی رغبت به ازدواج بر اساس مشکلات بین‌فردی با میانجیگری نگرش به عشق در دانشجویان، مجله روا‌‌ن‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، 8(4)، 95-109.
 سلگی، م.، اسکندری، ح.، دلاور، ع.، برجعلی، ا. (1394). ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی. 5(20)، 54-95.
شریفی، ک. و سعیدی، ح. (1398). پیش‌بینی به‌زیستی روان‌شناختی بر اساس جهت‌گیری زندگی و خوش‌بینی، نشریه علمی رویش روان‌شناسی. 4(1)، 42-59.
صابر، م. و شریفی، ح. (1396). پیش‌بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان‌های دولتی تهران، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(11)، 72-85.
غلامعلیئی، ب.، جمورپور، س.، سوری، ا.، سهیلی‌زاد، م.، خزایی، س.، نوریان، ف. (1395). معیارهای ازدواج در زوجین شرف ازدواج مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره ازدواج شهرستان تویسرکان در سال ۱۳۹۴، مجله علمی پژوهان، ۱۴(۴)، ۳۸-۴۷.
فدایی، م.، ناجی و ا. (1398). بررسی نقش واسطه‌گری سازه استحکام من در رابطه بین ابعاد فرزندپروری و مسئولیت‌پذیری، اولین کنگره تازه‌های روان‌شناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریز.
لطفی، ک. و رسولی، آ. (1398). رابطه کیفیت زناشویی و ارضای نیازهای روان‌‌شناختی با الگوهای ارتباطی زناشویی: نقش واسطه‌ای صمیمت زناشویی، نشریه علمی رویش روان‌شناسی، 8(9)، 69-76.
مؤمنی، خ.، کاووسی، ا.، امانی، ر. (1394). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق‌پذیری خانواده، و صمیمیت زناشویی، آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، ۱(۲)، ۴۶-۵۸.
میراحمدی، ل. (1386). تأثیر زوج‌درمانی کوتاه‌مدت به شیوه خودتنظیمی بر خوش‌بینی و شادی زوجین شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان.
میراحمدی، ل. (1398). بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (symbis) بر انتظارات از ازدواج و باورهای مربوط به انتخاب همسر دختران مجرد شهرکرد، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 15(1)، 7-24.