فلسفه‌ی وجودی حقوق خانواده از منظر اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 گروه حقوق خانواده، پژوهشکده خانوده، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی/دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم‌ترین انتخاب‌های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می‌پذیرد. منظور از نهاد، قاعده‌ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می‌توان به مثابه‌ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه‌ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می‌آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه‌گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین‌رو، هزینه‌ها و ریسک‌هایی را در پی خواهد داشت. نبودِ تقارن میان هزینه‌های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره‌مندی از آن‌ها در طول زمان، زمینه‌ی رفتار فرصت‌طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال‌های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت‌طلبانه‌ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده‌اند. از منظر اقتصادی، فلسفه‌ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت‌طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام‌های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Philosophy of Family Law: An Economic Approach

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghasemi 1
  • Mohammad Roshan 2
  • Saba Sedighi Safaei 3
1 Faculty Member
2 Faculty Member/ Shahid Beheshti University
3 MA in Economic Law/ Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Marriage and making a family is one of the most important non-market choices in every person’s life cycle with its own particular economic, social and even political effects. This choice is being made within a framework of both formal and informal institutions. By institution, we mean the rules of the game. This paper purports to apply “Family Economics” and “Economic Analysis of Law” to investigate the philosophy of family law from an economic perspective. From this approach, marriage is a long-run contract with obligations for spouses the enforcement of which brings benefits to the parties. These benefits heavily depend on the investment of the parties in the marriage that itself is associated with costs and risks. Indeed, there is an asymmetry of costs of investments and risks of utilizing of benefits over the time for the wife and the husband. This might lead to opportunistic behavior from the husband, specifically at the early years of marriage. From the economic perspective, the most important function of family law (which appears in divorce law) is to manage and cover this risk for the wife and deter the husband from opportunistic behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Law
  • Economic Analysis
  • risk
  • Opportunistic Behavior
  • Divorce
Allen D ET all (2007). No-Fault Divorce and the Compression of Marriage Ages. Economic Inquiry. Vol 44. Issue 3.  
Becker. G. (1973). A Theory of Marriage: Part 1, Journal of Political Economy, Vol.81, No.4.
Becker. G. (1992). Fertility and the Economy. Journal of Population Economics. Vol 5. No.3.
Becker. G. (1993). A Treatise on the Family, Harvard University Press.
Browning, et al (2014). Economics of the Family, Cambridge University Press.
Calabresi, Guido and Melamed, A. Douglas, "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral", Harvard Law Review (1972). Vol85, No6.
Coase. R (1960). The Problem of Social Cost. The Journal of Law and Economics, Vol. III, 1960, pp. 1–44.
Cohen, L. (2004). Marriage: A Long-Term Contract, Chapter2 in Law and Economics of Marriage and Divorce, Edited by Dnes and Rowthorn. Cambridge University Press.
Cooter, R. (1982). The Cost of Coase, Journal of Legal Studies. Vol 11. No1.
Grossbard, Sh. (2015). The Marriage Motive: A Price Theory of Marriage, Springer.
Matouschek, N and Rasul, I. (2008). The Economics of the Marriage Contract: Theories and Evidence, the Journal of Law & Economics, Vol. 51, No.1.
Mechoulan, S. (2005). Economic Theory’s Stance on No-Fault Divorce, Review of Economics of the Household.
Onofri, P. (2004). The Economics of an Ageing Population: Macroeconomic Issues, Edward Elgar.
Rainer, H. (2007). Should we write prenuptial contracts? European Economic Review, 51, 2.
Roshan, M. Family Law. Jungle Publications. [In Persian]
Skåtun, J (2016). Bargaining on your Spouse: Coasean and Non-Coasean Behavior within Marriage, Journal of Family and Economic Issues, 38, 2.
Smith, I (2003). The Law and Economics of Marriage Contract, Journal of Economic Survey. Vol.17 No.2.
Stevenson, B., & Wolfers, J. (2006). Bargaining in the Shadow of the Law: Divorce Laws and Family Distress, The Quarterly Journal of Economics, 121 (1).