بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به رابطه جنسی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383

گیتی ازگلی؛ کتایون خوشابی؛ ناصر ولائی؛ ماهرخ دولتیان؛ مرضیه تارویردی

دوره 2، شماره 2، آبان 1385