مقایسه اثربخشی قصه درمانگری کودکان، آموزش رفتاری والدین و روش تألیفی آموزش رفتاری والدین توأم با قصه درمانگری در کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چکیده

این پـژوهش به منظور مقـایسه اثـربخشی قصه­ درمانگری کودکان، آموزش رفتاری والدین و روش تألیفی آموزش رفتاری والدین توأم با قصه درمانگری، بر کاهش مشکلات بـرونی­ سـازی شـده انـجـام گـرفته است. فـهـرست رفتـاری کـودکــان (CBCL) در یک نمونه 352 نفری از مادران دانش ­آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان رشت اجرا شد. 36 نفر از کودکانی که بالاترین نمره ­ها را در مقیاس برونی­ سازی شده  فهرست رفتاری کودکان دریافت کرده بودند، به تصادف در سه گروه قصه­ درمانگری، آموزش رفتاری والدین و روش تألیفی جایگزین شدند. مداخلات طی چهار هفته انجام شد. داده­ های کمی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تعقیبی (شفه) و آزمون t برای گروه­ های همبسته تحلیل شد. بین نتایج گروه­ های قصه­ درمانگری، آموزش رفتاری والدین و روش تألیفی، تفاوت، معنادار بود. کودکانی که در جلسات قصه­ درمانگری شرکت کرده بودند، کمترین کاهش را در مشکلات برونی­ سازی شده نشان دادند و اثر افزودن قصه­ درمانگری به آموزش رفتاری والدین مورد تأیید قرار گرفت. هر دو روش آموزش رفتاری والدین و مداخله تألیفی، اثربخش بودند لیکن تغییر معناداری در اندازه ­های مربوط به گروه قصه درمانگری مشاهده نگردید. یافته­ های این پژوهش واجد کاربردهای بالینی در قلمرو پیشگیری و درمان مشکلات برونی­ سازی شده کودکان است. 

 1. آشنباخ، ت.، و رسکورلا، ل. (1384). کتابچه راهنمای فرم‌های سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ (ترجمه ا . مینایی). تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی (انتشار به زبان اصلی 2001).
 2. احسان‌منش، م. (1372). کارورزی والدین کودکان مبتلا به اختلال سلوک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران، تهران.
 3. بتلهایم، بی. (1384). کودکان به قصه نیاز دارند (ترجمه ک. بهروزکیا). تهران: نشر افکار. (انتشار به زبان اصلی 1989).
 4. بلوم کویست، ام. ال. (1383). مهارت‌های سازگاری با کودکان ناسازگار (ترجمه ج. علاقبندراد). تهران: انتشارات سنا. (انتشار به زبان اصلی 1996).
 5. تویسرکانی‌راوری، م.، یونسی، س. ج.، و یوسفی لویه، م. (1387). تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش نشانه‌های اختلال سلوک کودکان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 13، 76 – 63 .
 6. چهارمحالی، ف. (1385). بررسی اثربخشی قصه‌گویی در کاهش اختلالات رفتاری آشکار کودکان پیش‌دبستانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 7. دادستان، پ. (1382). روان‌شناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی (جلد دوم). تهران: انتشارات سمت.
 8. دادستان، پ. (زیر چاپ). روان‌شناسی بالینی کودک .
 9. ژیرارد، اس. (1384). دعوا نکنیم، گفتگو کنیم (مجموعه شش جلدی، ترجمه ف. مهری). تهران: انتشارات با فرزندان. (انتشار به زبان اصلی 2000).
 10. سیدی، ط. (1382). کاربرد قصه‌گویی در درمان مشکلات رفتاری ـ عاطفی، پرخاشگری. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 23، 13 – 35.
 11. فتحی، ن. (1374). تأثیر برنامه آموزش مدیریت والدین در کاهش علایم اختلال بیش‌فعالی / کمبود توجه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران، تهران.
 12. فرزادفرد، س. ز.، و هومن، ح. (1387). نقش آموزش مهارت‌های فرزندپروری بر کاهش تنیدگی مادران و مشکلات رفتاری کودکان. فصلنامه روان‌شناسان ایران، 15، 289 – 277.
 13. قنبری، س. (1385). بررسی اثربخشی آموزش رفتاری والدین در کاهش مشکلات برونی‌سازی شده کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 14. کوری، ام. اس.، و کوری، جی. (1382). گروه درمانی (ترجمه س. بهاری.، ب. رنجگر و دیگران). تهران: نشر روان. (انتشار به زبان اصلی 2002).
 15. یوسفی‌لویه، م.، متین، آ.، و یوسفی‌لویه، م. (1387). قصه‌درمانی و اختلال‌های روان‌شناختی کودکان. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 85 – 84، 28 – 12.
 16. Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA school–age forms and profiles. Burlington, VT, University of Vermont, Research Center of Children , Youth and Families .
 17. Albert, M. N. (2005). Examination the social skills differences among at–risk youth diagnosed with leaning disability conduct disorder and serious emotional disturbance. Unpublished Doctoral Dissertation, Boston University, Massachusetts [On–Line]. Available: http: proquest.umi.com/ pqdweb
 18. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington: Author.
 19. Barrera, M., Biglan, A., Taylor, T. K., Gunn, B. K., Smolkowski, K., Black, C., Ary, D. V., & Flower, R. C. (2002). Aggression and antisocial behavior in children. Prevention Science, 3, 83 – 94 .
 20. Beyrami, M. (2009). The effect of the parent management training to mothers of school–boys with externalizing disorders on their general health and parenting styles. The Quarterly Journal of Fundamental of Mental Health, 11(2), 105–114.
 21. Biederman, J. (2003). Pharmacotherapy for ADHD. Journal of Clinical Psychiatry, 64(11), 3 – 8.
 22. Bradley, S. J. (2000). Affect regulation and the development of psychopathology. New York: The Guilford Press .
 23. Campbell, S. (1994). Hard to manage pre–school boys: Externalizing, social competence, and family context at two-year follow–up. Journal of Abnormal Child Psychology, 22, 147–166.
 24. Cook, J. W., Taylor, L. A., & Silverman, P. (2004). The application of therapeutic storytelling techniques with preadolescent children. Journal of Cognitive and Behavioral Practice, 11(2), 243-248 .
 25. Costin, J., Lichte, C., Hill–Smith, A., Vance, A., & Luk, E. (2004). Parent group treatments for children with oppositional defiant disorder. Australian e–Journal for the Advancement of Mental Health, 3(1), 344–351.
 26. Crozier, S., & Tincani, M. J. (2005). Using a modified social story to decrease disruptive behavior of a child with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2, 150–157.
 27. Davison, C. G. (2005). Abnormal Psychology. New York: John Wiley .
 28. Denita, M. R., Elizabeth, C., & William, J. K. (2005). Behavioral parent training as a treatment for externalizing behaviors and disruptive behavior disorders. School Psychology Review, 34, 702–709.
 29. Durlak, J. A., Rubin, L. A., & Kahng, R. D. (2001). Cognitive–behavioral therapy for children and adolescents with externalizing problems . Journal of Cognitive Psychotherapy, 23, 203–210.
 30. Farrington, D. P. (1989). Early predictors of adolescent aggression and adult violence. Journal of Violence and Victims, 4, 79–100.
 31. Farrington, D. P. (2001). Predicting adult official and self–reported violence. New York: Cambridge University press.
 32. Gimpel, G. A., & Holland, M. L. (2002). Emotional and behavioral problems of young children. New York: Guilford Press.
 33. Hautmann, C., Stein, P., Hanisch, C., Eichelberger, I., Plock, J., Walter, D., & Dopfner, M. (2009). Parent management training for children with externalizing problem behavior. Psychotherapy Research, 19(2), 224–233.
 34. Heffner, M. (2003). Experimental support for the use of story- telling to guide behavior. Unpublished doctoral dissertation, West Virginia University, West Virginia [On–Line]. Available: http// proquest.umi.com/pqdweb.
 35. Hicks, B. M., South, S. C., Dirago, A. C., Iacono, W. G., & Mcgue, M. (2009). Environmental adversity andiIncreasing genetic risk for externalizing disorders . Archives of General Psychiatry, 66(6), 640–648.
 36. Hinshaw, S. P., Henker, B., & Whalen, C. K. (1984). Self-control in hyperactive boys in anger-inducing situations: Effects of cognitive–behavioral training and methylphenidate. Journal of Abnormal Child Psychology, 12, 55–77.
 37. Hollenstein, T. (2004). Rigidity in parent–child interaction and the developmental of externalizing and internalizing early childhood. Journal of Abnormal Child psychology, 32 (4), 595–607.
 38. Hudziak, J. J., Copeland, W., Stanger, C., & Wadsworth, M. (2004). Screening for DSM–IV externalizing disorders with the child behavior checklist. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(7), 1299–1307.
 39. Johnson, M. (2007). The art of therapeutic story-telling [On–Line]. Available: http// www.macmh. org/programs–services.
 40. Keil, V., & Price, J. M. (2006). Externalizing behavior disorders in child welfare setting. Children and Youth Services Review, 28(7), 761–779.
 41. Listug–Lunde, L., Bredmeier, K., & Tyan, W. D. (2005). Concurrent parent and child group outcomes for child externalizing disorders. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 1(2), 124–130.
 42. Liu, J. (2006). Childhood externalizing behavior: Theory and implications. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 17(3), 93–103.
 43. McKee, L., Colletti, C., Rakow, A., Jones, D. J., & Forhand, R. (2008). Parenting and child externalizing behaviors. Journal of Aggression and Violent Behavior, 11(1), 255–270.
 44. Mcleary, L., & Ridley, T. (1999). Parenting adolescents with ADHD: Evaluation of a psycho–ducational group. Educational Counseling, 38, 3–10.
 45. Miller, G. E., & Prinz, R. J. (2002). Enhancement of social learning family interventions for childhood conduct disorder. Psychological Bulletin, 108, 291–307.
 46. Moore, D. P., & Jefferson, J. W. (2004). Handbook of medical psychiatry (2nd ed.). Philadelphia: Mosby.
 47. Painter, L. T., Cook, J. W., & Silverman, P. S. (1999). The effect of therapeutic storytelling and behavioral parent training on noncompliant behavior in young boys. Child & Family Behavior Therapy, 21(2), 47–66.
 48. Peterson J., & Hawley, D. (1998). Effects of stressors on parenting attitudes and family functioning in a primary prevention program. Family Relations, 47, 221–227.
 49. Power,T. J., Russell, H. S., & Soffer, S. (2002). Role of parent training in the effective management of attention–deficit/hyperactivity disorder. Manage Health Outcomes, 10, 117–126.
 50. Rowshan, A. (1997). Stress: An owner’s manual. Oxford: New World Publications .
 51. Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2007). Synopsis of psychiatry. New York: Lippincott Williams, Wilkins .
 52. Shechtman, Z. (1999). Bibliotherapy: An indirect approach to treatment of childhood aggression. Child Psychiatry and Human development, 30, 35–39.
 53. Stewart A., & Shankman, S. (2009). Subthreshold condition as precursors for full syndrome disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(12), 1485–1494.
 54. Sim, L., Whiteside, S., Dittner, C., & Mellon, M. (2006). Effectiveness of a social skills training program with school age children. Journal of Child and Family Studies, 15(4), 408–417.
 55. Stallard, P. (2003). Think good–feel good: A cognitive–behavior therapy for children and young people. Chi Chester: John Wiley & Sons , Ltd.
 56. Teglasi, H., & Rothman, L. (2001). Stories: A classroom program to reduce aggressive behavior. Journal of School Psychology, 39(1), 71–94.
 57. Thomas, C. R. (2006). Evidence–based practice for conduct disorder symptoms. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 45, 109–114.
 58. Thurber, S., & Hollingsworth, D. K. (1992). Validity of the Achenbach and Edelbrock youth self–report with hospitalized adolescents. Journal of Clinical Child Psychology, 21, 249–257.
 59. Webster-stratton, C., Raid, J., & Hammond, M. (2001). Social skills and problem-solving training for children with early-onset conduct problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(7), 943-952.
 60. Wittinger, N. S. (2007). Clinical precursors of adolescent conduct disorder in children with ADHD. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry , 46, 179–187.