دوره و شماره: دوره 7، 1/1 - شماره پیاپی 1، تابستان 1390 
8. ارتباط هویت، ویژگی های فردی و خانوادگی با علاقه به گونه های فیلم

سیده مریم فخرحسینی؛ سیده رقیه هاشمی؛ محمدرضا حسن زاده توکلی