رابطه بین افسردگی نوجوانان با نشانه‌های متناظر در آزمون ترسیم درخت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین افسردگی نوجوانان با نشانه‌های متناظر آن در آزمون ترسیم درخت به منظور استفاده از آن به عنوان ابزار ردیابی مقدماتی این اختلال است. 200 دانش‌آموز از  مدرسه راهنمایی و دبیرستان شهر تهران، که در محدوده سنی 14 تا 17 سال بودند، از طریق روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند، آزمون افسردگی بک و آزمون ترسیم درخت اجرا شـد. نقاشی‌های بدست آمده از لحاظ وجود و فقدان شاخص‌های آزمون ترسیم درخت ارزیابی و آزمون خی‌دو برای تحلیل داده‌ها انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نشانه‌های افسردگی آزمون ترسیم درخت چون: ترسیم قاعده پهن، آسیب‌دیدگی تنه درخت، شاخسار بسته، برگ‌های در‌ حال ریختن، استفاده از رنگ‌های تیره و ترسیم درختان خشک و بی‌برگ و هم­چنین نشانه‌های معادل‌های افسردگی چون: سیاه کردن کمربندی، سایه زدن چوب‌کبریتی، رسم ریشه، کشیدن برگ‌های ریز و ظریف و ترسیم شاخه‌های سخت و تیز با میزان افسردگی آزمودنی‌ها رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ازخوش، م. (1387). کاربرد آزمون‌های روانی و تشخیص بالینی. تهران: نشر روان.
 2. خسروجردی، ف. (1378). بررسی اعتبار تست درخت در پیش‌بینی سطوح اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
 3. دادستان، پ. (1382). روان‌شناسی مرضی و تحولی از کودکی تا بزرگسالی (جلد اول). تهران: انتشارات سمت.
 4. دادستان، پ. (1383). ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون‌‌های ترسیمی. تهران: انتشارات رشد.
 5. شکوهی‌یکتا، م.، و پرند، ا. (1384). اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان. تهران: نشر طبیب.
 6. فراری ، آ. ا. (1382). نقاشی کودکان و مفاهیم آن (ترجمه ع، صرافان). تهران: نشر دستان.
 7. مرادی عباس‌آبادی، ف. (1376). بررسی تحول شناختی کودکان بر اساس آزمون ترسیم درخت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
 8. Angold, A., Costello, E. J., Pickles, A., & Winder, F. (1998). The developmental of a questionnaire for use in epidemiological studies of depression in children & adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 18, 683- 686.
 9. Bennet, D., & Amborosini, P. (2005). Gender differences in adolescent depression: Do symptoms differ for boys and girls? Journal of Affective Disorders, 89(1), 35-44.
 10. Betts, D, J. (2006). Art therapy assessments and rating instruments, Do they measure up? Journal of the Arts in Psychotherapy, 33, 422–434.
 11. Blackman, M. (1995). Adolescent depression. The Canadian Journal of C M E [On-line]. Available: http://www.mentalhealth.com/mag1/p51-dp01.html.
 12. Blager, F., & Martin, H. P. (1982). Speech and language of abused children. In H. P. Martin (Ed), The abused child (pp. 83-92). Cambridge, MA: Ballinger.
 13. Campo., V., & Cordomi, A. (1987). Sensitivity of the DAT and tree to depression children. British Journal of Projective Psychology, 32(1), 20-30.
 14. Cox, M. V., & Catte, M. (2000). Severely disturbed children’s human figure drawing: Are the unusual or just poor drawing? Journal of European Child & Adolescent Psychiatry, 9, 301- 306.
 15. Dadds, M. R. (1995). Families, childeren and development of dysfunction. London: Sage Publication.
 16. Day, E. (1989). Share of heart: What is it and how can it be measured? Journal of Consumer Marketing, 14, 38-43.
 17. Di Gallo, A. (2001). Drawing as a means of communication at the initial interview with children with cancer. Journal of Child Psychotherapy, 12, 315-323.
 18. Eden, G. F., Wood, F. B., & Stein, J. F. (2003). Clock drawing in developmental dyslexia. Journal of Learning Disability, 36, 21.
 19. Flanagan, R., & Esquivel, G. B. (2006). Empirical and clinical methods in the assessment of personality and psychopathology: An integrative approach for training. Journal of Psychology in the Schools, 43, 514-525.
 20. Harris, D. (1963). Childrens’ Drawing as measures of intellectual maturity. New York, NY: Harcourt, Brace and Word, Inc.
 21. Hudziak, J. J., Copeland, W., Stanger, C., & Wadworth, M. (2004). Screening for DSM-IV externalizing disorders with the child behaviour checklist: A receiver-operation characteristic analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 1299-1307.
 22. Kennedy, J. (1996). Tree drawing: use a projective technique in therapy with teenage girls in a residential treatment center. DAI-B 57/07, p 4712.
 23. Milne, L. C., & Greenway, P. (2001). Drawing and defense style in adults. Journal of the Arts in Psychotherapy, 28, 245-249.
 24. Oppenheim, A, N. (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. Journal of Clinical Psychology, 4, 134-138.
 25. Park, R, J., & Goodyear, I. M. (2007). Guidelines for the management of child and adolescent depression. European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 9, 147-153.
 26. Veltman, M., & Browne, K. (2002). The assessment of drawings from children who have been maltreated: A systematic review. Child Abuse Review, 11, 19–37.
 27. Veltman, M., & Browne, K. (2003). Trained raters’ evaluation of kinetic family drawings of physically abused children. Journal of the Arts in Psychotherapy, 30, 3–12.