اثر بخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر خودگردانی هیجانی و سلامت روان دانش آموزان دختر مدارس دوره راهنمایی ناحیه یک کرج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هـدف پـژوهش حـاضر بـررسـی اثـربخشـی روان­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ نمایشگری بر خودگردانی هیجانی و سلامت روان­ دختران دوره راهنمایی شهرستان کرج است. گروه نمونه از طریق نمونه­ گیری خوشه ­­ای­ و از بین کلیه دانش ­آموزان سوم راهنمایی این شهرستان انتخاب شدند. از این تعداد، 20 نفر شرایط لازم (شامل نمره برش مورد نظر در پرسشنامه‌های تحقیق) را برای ورود به پژوهش احراز کردند که به طور تصادفی در دو گروه (ده نفره) آزمایش و گواه جایگزین شدند.  این دانش­­ آموزان به ­وسیله پرسشنامه خودگردانی هیجانی (برگرفته­ از آزمون هوش هیجانی شات) و آزمون سلامت عمومی (GHQ-28) در مرحله پیش­ آزمون و پس ­آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش طی ١۰ جلسه یک و نیم ­ساعته که هفته‌­ای ٢ بار تشکیل می ­شد به ­طور گروهی­ تحت شیوه روان­ نمایشگری قرار داده شد و گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. داده­­­های حاصل از پرسشنامه ­های پژوهش با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که روان نمایشگری در افزایش خودگردانی هیجانی و کاهش اضطراب دانش­ آموزان مؤثر بود. اما در این پژوهش تأثیری بـر سلامت­ روان کلی شرکت­ کنندگان نداشت­.

کلیدواژه‌ها


 1. اسکیان، پ. (1384). بررسی تأثیر سایکو درام (روان‌نمایشگری) بر افزایش تمایز یافتگی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی منطقه 5 تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
 2. برک، ل. (1382). روان‌شناسی رشد (ترجمه‌ ی. سیدمحمدی، جلد اول). تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2001)
 3. پورافکاری، ن. (1385). فرهنگ جامع روان‌شناسی ـ روان‌پزشکی. تهران: فرهنگ معاصر.
 4. ثنایی، ب. (1379). روان درمانی و مشاوره گروهی. تهران. انتشارات چهر.
 5. خسروجاوید‌، م. (1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات د‌ر نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، د‌انشگاه تربیت مد‌رس، تهران.
 6. دادجو، ز. (1376). علل مؤثر بر پیدایش اضطراب مدرسه دانش‌آموزان و اثربخشی روش روان نمایشگری در درمان حالات اضطرابی آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 7. زابلی، پ. (1383). سنجش سودمندی روان‌نمایشگری در بهبود مهارت‌های رفع تعارض دختران با مادران دانش‌آموز سال اول دبیرستان‌های منطقه 2 تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، تهران.
 8. زارع، م. (1386). مقایسه اثربخشی روش‌های مشاوره گروهی به سبک روان نمایشگری و عقلانی، عاطفی و رفتاری در تغییر سبک‌های ابراز هیجان مراجعین مراکز بهزیستی شهر تهران. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران.
 9. شریفی‌درآمدی، پ.، و آقایار، س. (1387). هوش هیجانی و بهبود رابطه با خود و دیگران. تهران: نشر سپاهان.
 10. فتحی، ط. (1380). پسیکودرام. تهران: انتشارات سپند هنر.
 11. فیرس، ت.، و جری، ت. (1382). روان‌شناسی بالینی (ترجمه‌ م. فیروزبخت). تهران: رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002)
 12. گلمن، د. (1383). هوش هیجانی (ترجمه ن. پارسا). تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1996)
 13. گنجعلی، ع. (1384). بررسی اثربخشی مداخلات روانی ـ تربیتی بر هوش هیجانی و سلامت روان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشگی ایران، تهران.
 14. موسوی، م. (1384). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
 15. Altman, K. A. (2003). Psychodrama in treatment of post-abuse syndromes. Treating Abuse Today, 12, 27-37.
 16. Bierman, K., Domitrovich, C., Nix, R., Gest, E., & Scott, D. (2008). Promoting academic and social-emotional school readiness: The head start REDI program. Child Development, 79(6), 1802.
 17. Carnobell, D. (1999). Psychodrama groups for girls coping with trauma. Interventional Journal of Group psychotherapy, 40(3), 285-306.
 18. Carpenter, P., & Sandbberg, S. (1985). Future psychodrama with delinquent adolescent. Adolescence, 79, 599-604
 19. Cecile, R., Maryse, B., Marie-France, G., Louise, L., Neomee, A., Musuk, V., Alejandro, M., & Dominique, B. (2007). Classroom drama therapy program for immigrant and refugee adolescents: A pilot study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12(3), 451–465.
 20. Clark, C., Woodward, L., Horwood, L., & Moor, S. (2007). Development of emotional and behavioral regulation in children born extremely preterm and very preterm: Biological and social influences. Child Development, 79(5), 1444.
 21. Corey, G. (1994) .Theory and practice of group counseling. Brooks/Cole: publishing company.
 22. Crowel, S., Beauchaine, T., McCauley, E., & Cindy, E. (2005). Psychological, autonomic, and serotonergic correlates of parasuicide among adolescent girls. Development and Psychopathology, 17(4), 1105
 23. Jinnie, J. (2005) .Psychodrama: Working through action: ‘My thank you is for your concern’. Group Analysis, 38(3), 371-379.
 24. Katz, L., Hessler, D. M., & Annest, A. (2007). Domestic violence, emotional competence, and child adjustment. Social Development, 16(3), 513.
 25. Kennedy, D. E., & Kramer, L. (2008). Improving emotion regulation and sibling relationship quality: The more fun with sisters and brothers program. Family Relations, 57(5), 567.
 26. Kliewer, W., Reid-Quiñones, K., Shields, B. J., & Foutz, L. (2009). Multiple risks, emotion regulation skill, and cortisol in low-income African American youth: A prospective study. Journal of Black Psychology, 35(1), 24.
 27. Longline, N. (1992). A trail of use of psychodrama for woman with alcoholic problems. Journal of Nursing practice, 5(3), 9-14.
 28. Maughan, A., Cicchetti, D., Toth, S. L., & Rogosch, F. A. (2007) Early-occurring maternal depression and maternal negativity in predicting young children's emotion regulation and socioemotional difficulties. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(5), 685.
 29. O'kearney, R., & Dadds, M. R. (2005). Language for emotions in adolescents with externalizing and internalizing disorders. Development and Psychopathology, 17(2), 529.
 30. Phillips, K. F. V., & Power, M. J. (2007). A new self-report measure of emotion regulation in adolescents: The regulation of emotions questionnaire. Clinical Psychology and Psychotherapy, 14(2), 145.
 31. Rezaeian pour, M., Arun, K. S., & Mazumdar, D. P. (1996). The usefulness of psychodrama in treatment of depressed potiention. Indean Journal of Clinical Psychology, 24(1), 82-92.
 32. Stallone, T. M. (1993). The effect of psychodrama on infants on within a structured residential behavior modification program. Journal of Group psychotherapy-psychodrama, 46(1), 24-31.
 33. Van Beek,Y., & Semon, D. J. (2008). Age and gender differences in decoding basic and non-basic facial expressions in late childhood and early adolescence. Journal of Nonverbal Behavior, 32(1), 37.
 34. Yap, M. B. H., Allen, N. B., & Laodicea, C. D. (2008). Maternal socialization of positive affect: The impact of invalidation on adolescent emotion regulation and depressive symptomatology. Child Development, 79(5), 1415.