دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، تابستان 1390 
7. پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD

حسن غریبی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب؛ جواد حاتمی؛ زلیخا قلی‌زاده