دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، تیر 1390 
پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD

حسن غریبی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب؛ جواد حاتمی؛ زلیخا قلی‌زاده