بررسی تأثیر هنرهای دیداری بر راهبردهای رویارویی به کودکان آزاردیده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

پژوهش حاضر تأثیر هنرهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان آزاردیده دارای علائم مرضی (جسمی، روان­شناختی) بررسی کرد. نمونه مورد بررسی شامل 7 کودک آزاردیده ساکن در یکی از مراکز نگهداری شبانه­ روزی وابسته به بهزیستی بودند که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. در مطالعه فوق که از نوع نیمه آزمایشی است جهت جمع ­آوری داده­ های پـژوهش از سیاهـه راهبردهـای رویارویی کودکان (CCSC) و پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) استفاده شده است. با توجه به این­که در این مطالعه هدف اصلی تأثیر هنرهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان آزاردیده بود، نتایج نشان دادند که کاربرد هنرهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان آزاردیده مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


 1. اسکندری، ا. (1385). مقایسه راهبردهای رویارویی بین کودکان بهنجار و کودکان با مشکلات یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران.
 2. جزایری، ع. ر. (1381). اعتیاد والدین و کودک آزاری. فصلنامه اعتیاد پژوهی 1،107 - 132.
 3. حمسی، م. ح. (1385). هنردرمانی چیست؟ مجله بهداشت روان، 6(2و3)، 78-70.
 4. شیبانی، ش. (1386). اثر قصه‌درمانی بر افسردگی و راهبردهای رویارویی کودکان افسرده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران.
 5. عابدی، ع. ر. (1387)، هنردرمانی بیانی خلاق بر روی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 6. کاپلان، ه.، و سادوک، ب. (1378). خلاصه روان‌پزشکی، علوم رفتاری، روان‌پزشکی بالینی (ترجمه رفیعی و رضایی). تهران: ارجمند.
 7. کداسن، ه.، و شفر، چ. (1382). برگزیده‌ای از روش‌های بازی‌درمانی (ترجمه صابری و وکیلی). تهران: نشر آگاه و ارجمند.
 8. گیبوی، ک. (1384). راهنمای آموزش مهارت‌های زندگی (ترجمه ف. قاسم‌زاده). تهران: انتشارات یونیسف. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2000)
 9. لاندگارتن، ه. (1378). هنردرمانی بالینی (ترجمه ک. هاشمیان و ا. ابوحمزه). تهران: نشر مهاجر. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1997)
 10. متین، آ. (1386). کاربرد قصه‌درمانی در بهبود راهبردهای رویارویی کودکان دارای مشکلات یادگیری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران.
 11. محتشم، ل. (1385). کاربرد نقاشی در کاهش مشکلات هیجانی کودکان ناشنوا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران.
 12. مرادی، ن. (1386). مقایسه تولیدات ترسیمی کودکان آزاردیده جنسی با کودکان عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران.
 13. مقدسی، ح. (1372). روان‌شناسی هنر برا ی کودکان عادی و استثنائی. تهران: چاپار فرزانگان.
 14. مهقانی، ج.، و جوانمرد، غ. ح. (1386). مقایسه علایم اختلال‌های روانی والدین کودک آزار و غیر کودک‌آزار و رابطه کودک‌آزاری با اختلال‌های رفتاری در کودکان. فصلنامه پژوهش‌های روان شناختی، 1و2، 67 - 78.
 15. میرزا بیگی، ع. (1379). نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت سلامت کودکان. تهران: انتشارات مدرسه.
 16. نوری، ف. (1380). بررسی تأثیر هنردرمانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان پسر عقب‌مانده ذهنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
 17. Bailey, S. D. (2004). Bringing theatre arts to student with special needs. American Journal of Mentally Deficiency, 23(9), 2082-87.
 18. Bowers, J. J. (2005). Therapy through art: Facilitating treatment of sexual abuse. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 30, 15-24.
 19. Carolin, C. (1998).The handbook of art therapy. New York: Rutledge.
 20. Carrigan, J. (1993). Painting therapy: A Swiss experience for people with mental retardation. American Journal of Art Therapy, 32, 53-58.
 21. Clements, K. (2000). The use of art therapy with abused children. Clinical Child Psychology‌‌ and Psychiatry, 1(2), 181-198.
 22. Eve, C., & Garboc, M. A. (1998). Art therapy: A proposal in school settings. Research in Art Therapy Association [On-line]. Available: www.newhorizons.org
 23. Friedrich, W. F. (2006). Art therapy and CBT in child abuse trauma. Association for Play Therapy, 17 (1), 7-10.
 24. Galenson, D. (2008). Portraits of the artist: Personal visual art in the twentieth century. University of Chicago-Department of Economics; National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No. W13939.
 25. Gerteisen, J. (2008). Art therapy with children experiencing the effects of trauma and Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD). Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association,17,101-110.
 26. Gidus, B. M. A. (2001). Psychology studies Autism through a child’s art [On-line]. Available: http://www2.davidson.edu/news/news_archives/archives01/01.05barfield.html
 27. Heineman, T. U. (1998). The abused child . New York: Guilford press.
 28. Iwaniec, D. (1996). The emotionally abused and neglected child:Identification, assessment and intervention. Wiley publisher
 29. Kaplan. H., & Sadock, J. B. (1989). Textbook of psychiatry. New York: Macmillan.
 30. Levick, M. F. (1983). They couldn’t talk and so they draw. Illinois: Charles. C. Thomas.
 31. Liebmann, M. (1986). Art therapy for graups. Beckenham: Groom helm ltd.
 32. Malchiodi, A. (2003). Handbook of art therapy. New York: Guilford press.
 33. Marcus, D. (1998). Play therapy with young children. Indian Journal of Pediatric, 59(1), 53-60.
 34. McDonough, L., Stahmer, A., Schreibman, L., & Thompson, S. J. (2000). Deficits, delays, and distractions: An evaluation of symbolic play and memory in children with autism. Developmental Psychopathology, 9(1), 17-41.
 35. Milner, J. S. (1994). Assessing physical child abuse risk. Clinical Psychology Review, 14(6), 547-83.
 36. Murphy, J. (2004). Art therapy with sexually abused children and young people, International Journal of Art Therapy, 3(1),10-16.
 37. Naumburg, M. (1950). Schizophrenic art. New York: Grune & Stratton.
 38. Oster, G. D., & Crone, P. G. (2004). Using drawings in assessment and therapy (2nd ed.) .New york: Branner – branner – ratledye.
 39. Parker, J., & Asher, S. R. (1987). Peer relations and later personal adjustment: Are low- accepted children at risk? Psychological Bulletin, 102(3), 357-389.
 40. Pifalo, T. (2002). Art therapy with sexually abused children. Journal of the American Art Therapy Association , 19(4) , 12-22.
 41. Pifalo, T. (2006). Art therapy with sexually abused children and adolescents. Journal of the American Art Therapy Association, 23(4), 181-185.
 42. Rubin, J. A. (1999). Art therapy: An introduction. London: Francis.
 43. Salomon, M. K., & Garner, A. M. (2005). Use of play materials in treating a severely handicapped child. Child Care Health Dev, 4(2), 131-140.
 44. Silver, R. (2001). Art as language. Florence: Branner – Routhedye.
 45. Simon, R. M. (1997). Symbolic images in art as therapy. London: Routledge.
 46. Skaife, S., & Huet, V. (1998). Art psychotherapy groups. London: Rautladye.
 47. Slobig, J. A. H. (2004). Discovering resiliency: A curriculum for life – skills learning. Karaj iran : Raspina Publication.
 48. Suzanne, M., & Syrni, M. D. (1987). Handbook of clinical Intervention in child sexual abuse. Massachusetts: D. C. Heath and company Lexington.
 49. Sweeney, D. S., & Homeger, L. E. (1999). The handbook of group play therapy. San Francisco: Lalifarnia.
 50. Thorp, D. M., Stahmer, A. C., & Schreibman, L. (2002). Effects of sociodramatic play training on children with autism. J Autism Dev Disord, 25(3), 82-265.
 51. Vija, B., & Lusebrink, P. (2004). Art therapy and the brain: An attempt to understand the underlying processes of art expression in therapy. Journal of the American Art Therapy Association, 21(3), 125-135.
 52. Virshap, E. (1993). California art therapy trends. Chicago: Magnalia street publishers.
 53. Williams, G. H. & Wood, M. M. (1977). Developmental art therapy. Baltimor: University Park Press.