دیدگاه طرح‌واره درمانگران نسبت به نقش مولفه‌های طرح‌واره‌ای در سبب‌شناسی خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

رابطه خارج از ازدواج یکی ازشایع­ترین و آسیب­زاترین مشکلات زوجی است. پیش­بینی­کننده­های خیانت زناشویی در سه طبقه مولفه­های فردی، ارتباطی و بافتاری طبقه­بندی می­شوند. در این مطالعه قصد بررسی نقش یکی از مهم ترین مولفه­های فردی یعنی طرح­واره­های ناسازگار اولیه را در این پدیده داریم. برای رسیدن به این هدف سه گروه متمرکز از متخصصین حوزه طرح­واره درمانی تشکیل شد و داده­ها به روش کلارک و بران تحلیل شد. در نهایت سه مضمون سایه­بانی مولفه­های حالتی طرح­واره، مولفه­های صفتی طرح­واره و مولفه­های فراتر از طرح­واره استخراج شد. نتایج نشان دادند که فعالیت طرح­واره­های حوزه طرد و بریدگی، محدودیت­های مختل و دیگر جهت­مندی در کنار استراتژی­های مقابله جبران افراطی و تسلیم در افراد دارای خیانت زناشویی پرنگ­تر مشاهده شده است. ذهنیت­های کودک آسیب دیده، کودک تکانشی، والد سرزنشگر و محافط منفک شده خود آرام بخش نیز مورد توجه بودند. نهایتا دیگر مولفه­های فردی و بافتاری موثر در خانت زناشویی نیز مورد اشاره متخصصین قرار گرفتند. در مجموع می­توان گفت، طرح­واره ناسازگار اولیه به عنوان یک فاکتور فردی در کنار مولفه­های دیگر در بروز رابطه خارج از زادواج موثر هستند.خیانت زناشویی، طرح­واره­های ناسازگار اولیه، گروه متمرکز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

دیدگاه طرح‌واره درمانگران نسبت به نقش مولفه‌های طرح‌واره‌ای در سبب‌شناسی خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

نویسندگان [English]

 • saadeh malekasgar 1
 • محمدعلی مظاهری 2
 • لادن فتی 3
 • فرشته موتابی 2
 • محمود حیدری 2
1 دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشگاه شهید بهشتی
3 دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده [English]

رابطه خارج از ازدواج یکی ازشایع­ترین و آسیب­زاترین مشکلات زوجی است. پیش­بینی­کننده­های خیانت زناشویی در سه طبقه مولفه­های فردی، ارتباطی و بافتاری طبقه­بندی می­شوند. در این مطالعه قصد بررسی نقش یکی از مهم ترین مولفه­های فردی یعنی طرح­واره­های ناسازگار اولیه را در این پدیده داریم. برای رسیدن به این هدف سه گروه متمرکز از متخصصین حوزه طرح­واره درمانی تشکیل شد و داده­ها به روش کلارک و بران تحلیل شد. در نهایت سه مضمون سایه­بانی مولفه­های حالتی طرح­واره، مولفه­های صفتی طرح­واره و مولفه­های فراتر از طرح­واره استخراج شد. نتایج نشان دادند که فعالیت طرح­واره­های حوزه طرد و بریدگی، محدودیت­های مختل و دیگر جهت­مندی در کنار استراتژی­های مقابله جبران افراطی و تسلیم در افراد دارای خیانت زناشویی پرنگ­تر مشاهده شده است. ذهنیت­های کودک آسیب دیده، کودک تکانشی، والد سرزنشگر و محافط منفک شده خود آرام بخش نیز مورد توجه بودند. نهایتا دیگر مولفه­های فردی و بافتاری موثر در خانت زناشویی نیز مورد اشاره متخصصین قرار گرفتند. در مجموع می­توان گفت، طرح­واره ناسازگار اولیه به عنوان یک فاکتور فردی در کنار مولفه­های دیگر در بروز رابطه خارج از زادواج موثر هستند.

 1. مدرسی، ف.، زاهدیان، ح. و هاشمی محمدآباد، ن. (۱۳۹۳). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی. ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. ۱۹ (۱)، ۷۸-۸۸.
 2. یوسفی, ن., اعتمادی, ع, بهرامی, الف (2010). مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و عادی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده طلاق. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16(1), 21-33.‎
 3. پیروی، م و بهرامی, ه.(2017). بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران. نشریه علمی رویش روان شناسی, 6(1), 131-158.‎
 4. ذواﻟﻔﻘﺎری، م؛ ﻓﺎﺗﺤﻲ زاده، م،. وﻋﺎﺑـﺪی، م. (1387). تعیین راﺑﻄــﻪ ﺑــﻴﻦ ﻃــﺮح واره ﻫــﺎی ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎر اوﻟﻴــﻪ ﺑــﺎ اﺑﻌــﺎد ﺻــﻤﻴﻤﻴﺖ زﻧﺎﺷــﻮﻳﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﮋوﻫﻲ، ﺷﻤﺎره 15 : 261-247
 5. خدابخشی کولایی, الف., بساطی مطلق, ط., اسماعیلی، ع و رحمتی زاده. (2014). طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متاهل پیمان شکن و غیر پیمان شکن. نشریه روان پرستاری, 2(3), 12-23
 6. Alavi, M., Mei, T. K., & Mehrinezhad, S. A. (2018). The dark triad of personality and infidelity intentions: the moderating role of relationship experience. Personality and Individual Differences, 128, 49-54.
 7. Allan, G. (2004). Being unfaithful: His and her affairs. The state of affairs: Explorations in infidelity and commitment, 121-140.
 8. Allen, E. S., & Atkins, D. C. (2012). The association of divorce and extramarital sex in a representative US sample. Journal of Family Issues, 33(11), 1477-1493.
 9. Apostolou, M. (2019). Why Greek-Cypriots cheat? The evolutionary origins of the Big-Five of infidelity. Evolutionary Behavioral Sciences, 13(1), 71.
 10. Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. Journal of family psychology, 15(4), 735.
 11. Barta, W. D., & Kiene, S. M. (2005). Motivations for infidelity in heterosexual dating couples: The roles of gender, personality differences, and sociosexual orientation. Journal of Social and Personal Relationships, 22(3), 339-360.
 12. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101
 13. Cano, A., & O'Leary, K. D. (2000). Infidelity and separations precipitate major depressive episodes and symptoms of nonspecific depression and anxiety. Journal of consulting and clinical psychology, 68(5), 774.
 14. Cochran, J., Chamlin, M., Beeghley, L., & Fenwick, M. (2004). Religion, religiosity, and nonmarital sexual conduct: An application of reference group theory. Sociological Inquiry, 30, 45–62.
 15. Clarke, V., Braun, V., & Hayfield, N. (2015). Thematic analysis. Qualitative psychology: A practical guide to research methods, 222-248.
 16. DeWall, C. N., Lambert, N. M., Slotter, E. B., Pond Jr, R. S., Deckman, T., Finkel, E. J., ... & Fincham, F. D. (2011). So far away from one's partner, yet so close to romantic alternatives: Avoidant attachment, interest in alternatives, and infidelity. Journal of Personality and Social Psychology, 101(6), 1302.
 17. Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg‐Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367.
 18. Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
 19. Fisher, M., Voracek, M., Rekkas, P. V., & Cox, A. (2008). Sex differences in feelings of guilt arising from infidelity. Evolutionary Psychology, 6(3), 147470490800600308.
 20. Foster, J. D., & Campbell, W. K. (2005). Narcissism and resistance to doubts about romantic partners. Journal of Research in Personality, 39(5), 550-557.
 21. Hackathorn, J., & Brantley, A. (2014). To know you is (not) to want you: mediators between sociosexual orientation and romantic commitment. Current Psychology, 33(2), 89-97.
 22. Haseli, A., Shariati, M., Nazari, A. M., Keramat, A., & Emamian, M. H. (2019). Infidelity and Its Associated Factors: A Systematic Review. The journal of sexual medicine. 16(8). 1-15
 23. Ignat, R. (2018). 704 Infidelity, impulsivity, attachment and distorted cognitions. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S401.
 24. Jeanfreau, M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making process of women’s participation in marital infidelity (Doctoral dissertation, Kansas state university). Department of Family Studies and Human Services College of Human Ecology. KANSAS STATE UNIVERSITY
 25. Koolaee K, A., Motlagh, B., Esmaili, T., taghvaee, D. & Rahmatizade, M. (2014). The comparison of early maladaptive schema and intimacy in married infidelity and non-infidelity men.iranian Journal of Psychiatric Nursing. 7 (14), 2345-2501.
 26. Leahy, R. L. (Ed.). (2006). Contemporary cognitive therapy: Theory, research, and practice. Guilford Press.
 27. Mans, G. B., Breat, C., Vlierberqne, L. V.(2010). Attachment and symptoms of psychopathology :early maladaptive schema as a cognitive link. Journal of clinical psychology and psychotherapy.17:374-387
 28. Marchese Jeanfreau, M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making process of women’s participation in marital infidelity (Doctoral dissertation, Kansas state university).
 29. Modarresi, F., Zahedian, H.& Hashemi Mohammad Abad, SN. (2013). The rate of marital fidelity and quality of love in divorce applicant with and without marital infidelity precedent. Armaghane danesh, Yasuj Unives=rsity Medical Science Journal, 19(1), 78-88.
 30. Nordahl, H.M., Holthe, H., & Haugum, J.A. (2015). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: does schema modification predict symptomatic relief? Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 142-146.
 31. Ollendick, T. H., & Horsch, L. M. (2007). Fears in Clinic-Referred Children: Relations With Child Anxiety Sensitivity, Maternal Overcontrol, and Maternal Phobic Anxiety. Behavior Therapy. 38, 402–411
 32. Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. (2010). Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths. McGraw Hill.
 33. ÖZGÜN, S. (2010). The predictors of the traumatic effect of extramarital infidelity on married women: Coping strategies, resources, and forgiveness. Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY.
 34. Pascal A, Christine A, Jean L. (2008). Development and validation of the cognitive inventory of subjective distress. Int J Geriatr Psychiatr. 23(11): 1175-81.
 35. Peyravi,M.& Bahrami, H. (2018). Investigate the relationship between early maladaptive schemas couples and marital adjustment in married students of Tehran Science and Research Branch. Journal of Rooyesh e ravanshenasi. 18(1), 131- 158.
 36. Porjorat, M. (2016). A comparative study of early maladaptive schemas in women with marital infidelity experience and those who didn't have such an experience. Acta Medica International, 3(1), 89.
 37. Previti, D., & Amato, P. R. (2004). Is infidelity a cause or a consequence of poor marital quality?. Journal of Social and Personal Relationships, 21(2), 217-230.
 38. Rafaeli, E., Bernstein, D. P., & Young, J. (2010). Schema therapy: Distinctive features: Routledge.
 39. Ravhudzulo, A. (2012). Riding the Wave of the Sting of Infidelity in a Marriage: We All Have Those Moments That Are Called “Suddenly’S”. Xlibris Corporation.
 40. Roelofs, J., Muris, P., van Wesemael, D., Broers, N. J., Shaw, I., & Farrell, J. (2016). Group-schematherapy for adolescents: Results from a naturalistic multiple case study. Journal of child and family studies, 25(7), 2246-2257.
 41. Roelofs, J., Onckels, L., & Muris, P. (2013). Attachment quality and psychopathological symptoms in clinically referred adolescents: The mediating role of early maladaptive schema. Journal of child and family studies, 22(3), 377-385.
 42. Russell, V. M., Baker, L. R., & McNulty, J. K. (2013). Attachment insecurity and infidelity in marriage: Do studies of dating relationships really inform us about marriage?. Journal of Family Psychology, 27(2), 242
 43. Selterman, D., Garcia, J. R., & Tsapelas, I. (2019). Motivations for extradyadic infidelity revisited. The Journal of Sex Research, 56(3), 273-286.
 44. Simeone‐DiFrancesco, C., Roediger, E., & Stevens, B. A. (2015). Approaching Schema Therapy for Couples. Schema Therapy with Couples: A Practitioner's Guide to Healing Relationships, 95-107
 45. Stewart, C. M. (2017). Attitudes, attachment styles, and gender: Implications on perceptions of infidelity. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Science – Marriage and Family Therapy. University of Nevada.
 46. Stiles, O. E. (2004). Early maladaptive schemas and intimacy in young adult's styles.Unpublished doctoral dissertation, New York University.
 47. Thimm, J. C. (2013). Early maladaptive schemas and interpersonal problems: A circumplex analysis of the YSQ-SF. International journal of psychology and psychological therapy, 13(1), 113-124.
 48. Treas, J., & Giesen, D. (2000). Sexual infidelity among married and cohabiting Americans. Journal of marriage and family, 62(1), 48-60.
 49. Vreeswijk, M., Broersen, J., & Nadort, M. (2015). The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy: Theory, research and practice. John Wiley & Sons.
 50. Weiser, D. A., Lalasz, C. B., Weigel, D. J., & Evans, W. P. (2014). A prototype analysis of infidelity. Personal Relationships, 21(4), 655-675.
 51. Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press.
 52. Young, J. E. (2005). Schema-Focused Cognitive Therapy and the Case of Ms. S. Journal of Psychotherapy Integration, 15(1), 115.
 53. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide: Guilford Press.
 54. Yousefi, N., Etemadi,o., Bahrami, F., Ahmadi, A.& Fatehi zadah, M.(2010) .Comparing Early Maladaptive Schemas Among Divorced and Non-divorced Couples as Predictors of Divorce. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 16(1), 21-33
 55. Zeinali, A., & Amirsardari, L. (2018). Predicting infidelity proneness using early maladaptive schemas. Jentashapir Journal of Health Research, 9(1).
 56. Zolfaghari, M. Atehizade, M. & abedi, M. (2008). Determining Relationships Between Early Maladaptive Schemas and Marital Intimacy Among Mobarakeh Steel Complex Personnel. Journal of Family Research Vol.4(3);247-261.