دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، شهریور 1399 
مطالعۀ جامعهشناختی فرایندهای وقوع طلاق

صفحه 231-257

مجید فولادیان؛ مینا شجاعی قلعه نی