رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد-کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا/ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجو دکترا/ دانشگاه علوم و تحقیات تهران

3 دانشجوی دکترا دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد-کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک 6 تا 12 ساله شهر تهران در اردیبهشت 1399 بود. برای انجام این پژوهش، از روش نمونه گیری و اجرای اینترنتی استفاده شد. ‏پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS)، مقیاس رابطه والد-کودک، پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی. درنهایت داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین اضطراب کرونا در مادران با رابطه مثبت کلی در تعامل والد-کودک رابطه منفی معنادار(511/0-=r)، و با پرخاشگری  رابطه مثبت معنادار (601/0=r) وجود داشت. علاوه­براین، اضطراب کرونا در مادران به ترتیب با ضرایب بتای 324/0- و 428/0 پیش بینی کننده معنادار رابطه مثبت کلی بین مادران و کودکان و پرخاشگری کودکان بود(01/0>p). بنابراین با ارائه مداخلات و آموزش­های به موقع و مناسب جهت کاهش اضطراب ناشی از بیماری کرونا در مادران، می توان تعاملات والدین و کودکان را بهبود بخشید و مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد-کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه

نویسنده [English]

 • Zahra Asgharpour Lashkami 3
3 PHD student of research & Science
چکیده [English]

هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد-کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک 6 تا 12 ساله شهر تهران در اردیبهشت 1399 بود. برای انجام این پژوهش، از روش نمونه گیری و اجرای اینترنتی استفاده شد. ‏پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS)، مقیاس رابطه والد-کودک، پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی. درنهایت داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین اضطراب کرونا در مادران با رابطه مثبت کلی در تعامل والد-کودک رابطه منفی معنادار(511/0-=r)، و با پرخاشگری  رابطه مثبت معنادار (601/0=r) وجود داشت. علاوه­براین، اضطراب کرونا در مادران به ترتیب با ضرایب بتای 324/0- و 428/0 پیش بینی کننده معنادار رابطه مثبت کلی بین مادران و کودکان و پرخاشگری کودکان بود(01/0>p). بنابراین با ارائه مداخلات و آموزش­های به موقع و مناسب جهت کاهش اضطراب ناشی از بیماری کرونا در مادران، می توان تعاملات والدین و کودکان را بهبود بخشید و مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • کرونا
 • اضطراب
 • تعامل والد-کودک
 • پرخاشگری
 1. ابارشی، زهره.، طهماسیان، کارینه.، مظاهری، پناغی، لیلی. ، وعلی. محمد (1389). تأثیر آموزش برنامه ارتقای رشد روانی-اجتماعی کودک از طریق بهبود تعامل مادر کودک بر خود اثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی،3(3):49-57.
 2. اصلانی، خالد.، هاتف نیا، کوثر و شیرالی نیا، خدیجه (1394). پیش بینی پرخاشگری کودکان براساس سلامت و ابعاد خشونت علیه مادران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(130): 164-168.
 3. خانجانی، زینب. و محمودزاده، رقیه (1392). مقایسه شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 4(16): 37-52.
 4. خواجه نوری، بیژن. و دهقانی، رودابه (1394). مطالعه رابطه میان تعارضات خانوادگی و رفتارهای تهاجمی نوجوانان، علوم اجتماعی، 9(28): 91-210.
 5. ریاحی، فروغ.، امینی، فاطمه. و صالحی ویسی، محمد (1391). مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامت روان مادران، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 10(1): 46-52.
 6. شهیم، سیما (1385). پرخاشگری آشکار و رابطه ای در کودکان دبستانی، پژوهش های روان شناختی، 9(2):27-44.
 7. شیبانی فر، رضا.، گودرزی، زهره.، گودرزی، سارا . هاشمی، سید سهیل (1398).رابطه استرس و پذیرش/طرد مادران با پرخاشگری کودکان دارای اختلال یادگیر شهرستان بروجرد، کنفرانس ملی کودکان استثنائی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 8. صادق زاده، مرضیه.، شاملی، لیلا و خرمائی، فرهاد (1398). صبر مادر و پرخاشگری کودک: نقش میانجی استرس والدگری، مطالعات آموزش و یادگیری، 11(1): 92-107
 9. صادقی، راضیه؛ تاجیک زاده، فخری؛ رئیس کریمیان، فرحناز. (1393) رابطه ی طرد و پذیرش مادر با پرخاشگری در دانشجویان دختر، مجله علمی علوم پزشکی صدرا، 2(2): 173-184..
 10. عباسی، سمیرا.، عسگری، زهره. و مهرابی، طیبه (1394). بررسی ارتباط سبک فرزندپروری زنان شاغل در مراکز درمانی با اضطراب، گوشه گیری و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی، پژوهش های پرستاری، 11(2):63-71.
 11. علی‌پور،احمد.،قدمی، ابوالفضل.،عبداله زاده، حسن(1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب کرونا در نمونه ایرانی، مجله روانشناسی سلامت،8(4):175-163
 12. عطادخت، اکبر.، دانشور، سمیه.، فتحی گیلارلو، مهناز.، و سلیمانی، اسماعیل. (1394). پروفایل آشفتگی روانشناختی مادران و افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان شهر اردبیل در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 14: 560-549.
 13. منفرد، فریبا. (1390) بررسی ارتباط بین رابطه مادر-کودک با رشد هیجانی کارکردی و رشد کاربردی زبان در کودکان پیش دبستانی ناحیه 7 مشهد. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
 14. میرزائی کوتنائی، فرشته.، شاکری نیا، ایرج و اصغری، فرهاد (1394). رابطه تعامل والد-فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان، سلامت روانی کودک، 2(4): 35-21.
 15. نوروزی، ویدا.، و اسدی مجره، سامره. (1397). نقش بهزیستی روانشناختی والدین و تعاملات والد - فرزند در تبیین سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان. دوفصلنامه روانشناسی معاصر، 2(13): 148-140.
 16. Abareshi Z, Tahmasian K, Mazaheri M A, Panaghi L. The impact of psychosocial Child Development training program, done through improvement of mother-child interaction, on parental self-efficacy and relationship between mother and child under three. rph. 2009; 3 (3):49-58.
 17. Abbasi S, Asgari Z, Mehrabi T. Relationships between parentingstyles of women working in hospitals and ‎preschooler's anxiety, isolation and agression. IJNR. 2015; 10 (2):63-71.‎
 18. Adams JG, Walls RM. Supporting the health care workforce during the COVID-19 global epidemic. JAMA. Published online March 12, 2020.
 19. Ahadi S, Hejazi M, Entesar Foumany G. (2014). The relationship between parenting styles and adolescent’s identity and aggression. Indian Journal of fundamental and applied life sciences. (4): 1171
 20. Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdollahzadeh H. (2020). Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale in the Iranian sample.8 (4):163-175
 21. Aslani K, Kosar H, Khadije S. Predicting Aggression in Children According to Mental Health and Dimensions of Violence against Mothers. J Mazandaran Univ Med Sci. 2015; 25 (130):164-168.
 22. Atadokht A, Daneshvar S, Fathi Gilarlou M, Soleymanyi I. The Psychological Distress Profile of Mothers and Adolescents´ Depression, Anxiety and Stress in Ardabil in 2014. JRUMS. 2015; 14 (7):549-560.
 23. Behere, A. Basnet, P. & Campbell, P. (2017). Effects of Family Structure on Mental Health of Children: A Preliminary Study. Indian Psychology Medicine, 39(4): 457–463
 24. Corbett, G., Milne, S., Hehir, M. P., Lindow, W., & OConnell, M. P. (2020). Health anxiety and behavioural changes of pregnant women during the COVID-19 pandemic, European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 24:1-10.
 25. Crick, N. R., Ostrov, J. M., & Werner, N. E. (2006). A longitudinal study of relational aggression, physical aggression, and children’s social–psychological adjustment. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 131–142.
 26. Dirks MA, Treat TA, Weersing VR. The latent structure of youth responses to peer provocation. J Psychopathol Behav Assess. 2011; 33(1): 58- 68.
 27. Fischhoff, B. (2020). Speaking of Psychology: Coronavirus Anxiety. In: action/speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety. https://www.apa.org/research/
 28. Keatley DA, Allom V, Mullan B. The effects of implicit and explicit self-control on self-reported aggression. Pers Individ Dif. 2017; 107(1): 154–158.
 29. Khanjani Z, Mahmoudzadeh R. (2013). A Study of Child – Rearing Styles and Behavioral Problems of Children with Employed and Unemployed Mothers. Journal Women and CULTURE, 4(16): 37-52
 30. KhajeNoori B, Dehghani R. (2015).Study the relationship between family conflicts and aggressive behavior in adolescents. Social Science, 9(28): 91-210
 31. Matsuura N, Hashimoto T, Toichi M. Correlations among self‐esteem, aggression, adverse childhood experiences and depression in inmates of a female juvenile correctional facility in Japan. Psychiatry Clin Neurosci. 2009; 63(4): 478- 485.
 32. Meadows SO, Mclanahan SS, Brooks-Gunn J. Parental depression and anxiety and early childhood behavior problems across family types. J Marriage FAM 2007; 69(5): 1162-77.
 33. Mirzaei F, Shakerinia I, Asghari F. The Associations between Parent-Child Relationship and Aggressive ‎Behavior among Students. jcmh. 2016; 2 (4):21-34.‎
 34. Monfared, F. (2011). Investigating the Relationship between Mother-Child Relationship with Functional Emotional Development and Applied Language Development in Preschool Children in District 7 of Mashhad. Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad. Faculty of Educational Sciences and Psychology.
 35. Murray KW, Dwyer KM, Rubin KH, Knighton-Wisor S, Booth-LaForce C. (2014). Parent-child relationships, parental psychological control, and aggression: maternal and paternal relationships. J Youth Adolesc. 43(8):1361–73.
 36. Norouzi V, Asadi Majreh S. (2018). The role of parental psychological well-being and parent-child interactions in explaining social adjustment in adolescent students. Contemporary Psychology, 13 (2), 140-148.
 37. Qiu J, Shen B, Zhao, M, Wang,Z., Xie, B,& Xu,Y(2020). A nationwide survey of psychological distress among chiness people in the COVID-19 epidemic: Implications and policy recommendations. General Psychiatry, 33.
 38. Riahi F, Amini F, Salehi Veisi M. The children’s behavioral problems and their relationship with maternal ‎mental health. jmj. 2012; 10 (1):46-52
 39. Sadeghzadeh M, Shameli L, Khormaee F. (2019). Mother Patience and Child Aggression: The Mediating Role of Parenting Stress. Studies in Learning & Instruction, 11(1): 107-92.
 40. Sadeghi R, Tajikzadeh F, Raiskariman F. (2014). The relationship between mother acceptance- rejection and aggression in girl students. Sadra Medical Journal, 2(2): 173-184.
 41. Shahim S. (2007). Explicit aggression and relationship in primary school children, Psychological Research, 9 (2): 27-44
 42. Sheibanifar R, Goodarzi Z, Goodarzi S, Hashemi S S. (2019). Relationship between stress and acceptance / rejection of mothers with aggression of children with learning disabilities in Boroujerd city, National Conference of Exceptional Children from the Perspective of Educational Psychology, Cognitive and Pathological Sciences, Ahvaz, Shahid Chamran University of Ahvaz.
 43. Taylor, S. (2019). The psychology of panademics: Preparting for the next global outbreak of infectious disease. Newcastle upon tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 44. Taylor, S., landry, C. A., Paluszek, M. M., Fregus, T. A., Mckay, D., & Asmundson, G (2020). Development and initial validation of the covid stress Scale, Journal of Anxiety Disorders, 72:1-7.
 45. Thapa, S. B., Mainali, A., Schwank, S. E., & Archaya, G. (2020). Maternal mental in time of the COVID-19 panademic, Acta Obstetricia ET Gynecological Scandinavica, 1-13.
 46. Wiegand-Grefe, S. Petermann, F. (2016). Children of Mentally Ill Parents. Kindheit und Entwicklung, 25(2), 63–7.
 47. Xiang, Y.T., Yang, Y., wen, L., Zhang, L., Cheung, T., Chee, H. (2020). Timely mental care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed, Lancet Psychiatry, 7(3):228-239.