دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 64، زمستان 1399، صفحه 439-583 
7. پویایی طلاق در ایران با تأکید بر دوره 1393-1383

صفحه 547-568

حسین ملتفت؛ مصیب محبی؛ داود شهپری؛ فاطمه هاشمی