دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 64، 1399، صفحه 439-583 
پویایی طلاق در ایران با تأکید بر دوره 1393-1383

صفحه 547-568

10.29252/jfr.16.4.547

حسین ملتفت؛ مصیب محبی؛ داود شهپری؛ فاطمه هاشمی