راهبردهای مددکاری اجتماعی و مشاوره در کار با خانواده های کارکنان اقماری صنعت نفت(مطالعه کیفی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

10.29252/jfr.16.4.513

چکیده

در شرایط اشتغال اقماری، دوری متناوب دو هفته ای شاغل از خانواده موجب پیدایش گونه خاص و چالش برانگیزی از زندگی خانوادگی می گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای مددکاری اجتماعی و مشاوره با توجه به ابهام در چگونگی ارائه خدمات مذکور به این نوع خانواده ها انجام گرفت. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه 29 نفر شامل کارکنان اقماری، همسران، کارشناسان خانواده و مدیران انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها تا اشباع نظری جمع آوری شد.سپس داده ها بصورت کلمه به کلمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به پیدایش سه طبقه اصلی انتزاعی شد که دربرگیرنده توانمندسازی فردی، تحکیم پویایی خانواده و گسترش شبکه های حمایتی بوده و در مجموع از 10 زیرطبقه تشکیل شده اند؛ در نتیجه استفاده از  این راهبردها درقالب نقشهای حرفه ای مددکاری اجتماعی و مشاوره  از قبیل آموزش، مشاوره، مداخله و حمایت های نهادی و غیر نهادی جهت حفظ سلامت خانواده و سازگاری مناسب آنها با شرایط خاص خودشان، می تواند مفید و راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Work and Counseling Strategies to Work with the Families of Intermittent Employees in Oil Industry (Qualitative Study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Babapour 1
  • GHoncheh . Raheb 1
  • Kianoush Abdi 2
1 Department of Social work, University of Social Welfare and rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2 .Department of Rehabilitation Management, University of Social Welfare and rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the case of intermittent employment, a two-week periodic work away from family, creates specific and challenging type of family life. Therefore, the present study aims to develop strategies of social work and counseling regarding the ambi-guity on how to provide these services to these kinds of families. 
The method of this research is qualitative in the form of content analysis and focus group discussion and 29 people were selected through purposeful and voluntary sampling including intermittent staff, spouses, family experts and managers; data were collected to theoretical saturati-on using semi-structured interviews, then the data analysis led to the appearance of the three main abstract categories that includes individual empowerment, conso-lidation of family dynamics and expansion of support networks, consisting of a total of 10 subcategories. Results show, these strategies can be helpful in guiding the roles of professional social assistance and counseling such as education, counseling, intervention, and institutional and non-institutional support to maintain family health and adapt to their specific circu-mstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Social Work
  • Inter-mittent Work
گروسی، س.، و آدینه‌زاد، ر. (1389). بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش‌های شغلی و خانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان. مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. 7(1). 139-121.
هاشمی شیخ‌شبانی، س. ا. (1390). تحلیل ساختاری خانواده ـ تعارض کار با خشنودی شغلی و سلامت روانی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده. 3(1)،349-365.
وحیدا، ف. محمدی، ا.، و نامداری، م. (1393). بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای دوری محل کار از خانه بر فرد و خانواده (مطالعه موردی کارکنان کارخانه سهامی ذوب‌‌آهن اصفهان). فصلنامه علوم اجتماعی شوشتر. 3(26)، 32-1.
ونکی، ز. (1382). تبیین فرایند حمایت از بیماران سرطانی تحت شیمی‌درمانی: یک پژوهش کیفی. فصلنامه روانکاوی و روان‌شناسی بالینی . (1)9، 53-61.
عسگری، پ.، موسوی، آ. (1389). مقایسه کارکرد خانواده، کیفیت زندگی، خستگی روانی و نگرانی در میان همسران کارکنان مرد اقماری و روز کار شرکت نفت. یافته‌های نو در روان‌شناسی (روان‌شناسی اجتماعی)، 17(1)، 109-97.
سالاری‌فر، م. (1396). درآمدی بر نظام خانواده در اسلام. قم: نشر هاجر.
سیدحسینی، س. ص.، زارعی، ا.، ابهری، ع. ا.، و فلاح‌چای. س. ر. (1391). اثرات روان‌شناختی اعزام به مأموریت‌های رزمی دریایی طولانی‌مدت بر خانواده‌های کارکنان (پژوهش کیفی). طب نظامی. 14(2). 113-121.
کالینز، د.، جردن، ک.، و کولمن، ه.(2005). مددکاری اجتماعی کار با خانواده، ترجمه همتی، ف. (1393). تهران: سمت.
موسوی، ر.، فرزاد، و.، و نوابی‌نژاد، ش. (1389). تعیین اثر خانواده‌درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان. روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 17(40)،1-10.
نامنی، ا.، شفیع‌آبادی ع.، دلاور، ع.، و احمدی، خ. (1392). بررسی اثربخشی تلفیق دو روش خانواده‌درمانی راه‌حل‌مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و افزایش عملکرد خانواده. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 21(1). 163-155.
Ajilchia, B., Rezaei Kargarb, F., Kalantar Ghoreishia, M. (2013). Relationship between the Parenting Styles of Overstressed Mothers with their Children’s Self-esteem. Procedia-Social and Behavioural Sciences,82,496–501.
Asgari, P., & Moosavi, A. (2011). [Compare Family Function, Quality of Life, Chronic Fatigue and Worry in Spouse of Satellite and non Satellite Employee of Oil Company]. Journal of Social Psychology. 5(1), 97-109 [in Persian].
Blanch, A., & Aluja, A. (2012). Social Support (Family and Supervisor), Work–Family Conflict, and Burnout: Sex Differences. Human Relations, 65(7), 811-833.
Clutterbuck, D. (2003). Managing Work Life Balance: A Guide for HR in Achieving Organizational and Individual Change. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
Craddock, A. E. (2006). Self-Confidence as a Mediator of the Effect of Parental Abuse on Premarital Couple Satisfaction. E-Journal of Applied Psychology, 2(1), 52-60.
Collins, D. Jordan, C, & Coleman, H. (2010). An Introduction to Family Social work, Boston: Cengage Learning.
Cortese, C. G., Colombo, L., & Ghislieri, C. (2010). Determinants of Nurses Job Satisfaction: the Role of Work-Family Conflict, Job Demand, Emotional Charge and Social Support. Journal of Nursing Management, 18, 35-43.
Forsyth, C. J., & Gauthier, D. K. (1991). Families of Offshore Oil Workers: Adaptations to Cyclical Father Absence/Presence. Sociological Spectrum. 11, 177-201.
Gallegos, D. (2006). Fly-in Fly-Out Employment: Managing the Parenting Transitions: Centre for Social and Community Research, Murdoch University.
Gardner, B., Alfrey, K-L, Vandelanotte C, et al. (2018). Mental Health and Well-Being Concerns of Fly-in Fly-out Workers and their Partners in Australia: A Qualitative Study. BMJ, doi:10.1136/bmjopen-2017-019516.
Garroosy, S., & Adinehzadeh, R. (2011). [Investigating the Relationship between Job/Family Role Conflict and Social Factors: The Case of Employed Women in Kerman]. Journal of Social Sciences (Biannual). 7(1), 121-139 [in Persian].
HashemiSheykhshabani, S. Arshadi, N., Bazrafkan, H. (2011). [The Effect of Work-Family Conflict on Job Satisfaction and Mental Health]. Semi-annual Journal of Family Counseling and Psychotherapy. 1(3), 349-365 [in Persian].
Iversen, R. T. B.(2012). The Mental Health of Seafarers. International Maritime Health, 63(2),78-89.
Kordi, A., & Baharudin, R. (2010). Parenting Attitude and Style and Its Effect on Children's School Achievements. International Journal of Psychological Studies, 2(2), 217–222.
Landesman, J., Seward, R. R. (2013). Long Distance Commuting and Couple Satisfaction in Israel and United States: An exploratory study. J Comp Family Study, 44(7), 65–81.
Luthans, F., Youssef, C., & Avolio, B. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. Oxford: Oxford university press.
Matthews, R. A., Bulger, C. A., & Barnes-Farrell, J. L. (2010). Work Social Supports, Role Stressors, and Work-Family Conflict: The Moderating Effect of Age. Journal of Vocational Behavior, 76, 78- 90.
Mensahe, M. K. & Kuranchie, A. (2013).Influence of Parenting Styles on the Social Development of Children. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(3),123-129.
Mousavi, R., Farzad, V., Navvabi Nejhad, S. (2010). [The Efficacy of Structural Family Therapy in the Treatment of Children’s Anxiety Disorders]. Clinical Psychology & Personality (CPAP). 1 (40),1-10 [in Persian].
Nameni, E., Shfeeabadi, A., Delavar, A., & Ahmadi, KH. (2014). [The Effectiveness of Combination of Structural and Solution- Focused Family Therapy (Cutting Down on Use of Substance) in Treatment of the Substance Abuse and the Family Function Improvement]. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(1), 155-163 [in Persian].
Kirchhöfer, M., Mache, S., Harth, V. et al. Zbl Arbeitsmed. (2017). Vereinbarkeit Von Berufs- und Familienleben bei Offshore-Beschäftigten. Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie. 68, 54-58.
Lester, L., Watson, J., Waters, S. & Cross, D. (2016). The Association of Fly-in Fly-out Employment, Family Connectedness, Parental Presence and Adolescent Wellbeing. Journal of Child and Family Studies, 25(36), 19–26.
Llian, T. C & Lin, T. E. (2007). Effects of Family Functioning and Family Hardiness on Self-Efficacy among College Students. Sunway Academic Journal, 4, 99-107.
Preisser, A. M., Töpel, M., Harth, V. (2016) Arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchung für Mitarbeiter auf Offshoreinstallationen –Von der DGMM-Empfehlung zur AWMF-Leitlinie. Flug Reisemed, 23, 8–14.
Puskeppeleit, M. (2015). Medizin in Offshore-Bereich. In Maritime Edited by Ottoman C, Seidenstücker KH. London: Springer.
Rani s. (2014). Impact of Parenting Styles on Career Choices of Adolescents. Journal of Education & Social Policy, 1(1), 19-22.
Salaryfar, M. (2017). An Introduction to the Family Structure in Islam. Qom: Hager Publishing Center [in Persian].
Seiger, C. P. & Wiese, B. S. (2009). Social Support from Work and Family Domains as an Antecedent or Moderator of Work-Family Conflicts? Journal of Vocational Behavior, 75, 26-37.
Seyyed Hosseini S., Zarei E., Abhari A. A., Fallah Chai S. R. (2012). [Psychological Effects of Long Term Army Naval Missions on their Families a Qualitative Study]. Journal of Military Medicine. 14 (2),113-121 [in Persian].
Siu, O. L. (2013). Psychological Capital, Work Well-Being, and Work-Life Balance among Chinese Employees: A cross-Lagged Analysis. Journal of Personnel Psychology, 12(4), 170-181.
Slišković, A., & Penezić, Z. (2015). Occupational Stressors, Risks and Health in the Seafaring Population. Review of Psychology. 22( 1-2), 29-39.
Taylor, J. C. Simmonds, J. G. (2009). Family Stress and Coping in the Fly-in Fly-out Workforce. The Australian Community Psychologist, 21(2), 23-36.
Vanaki, Z., Parsa Yekta, Z., Kazemnejad, A., & Heydarnia, A. R. (2003). [Interpretation of Support for Cancer Patients under Chemotherapy: A Qualitative Research]. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology (IJPCP), 9(1), 53-61 [in Persian].
Vhyda, F. Mohammadi, A., & Namdari, M. (2015). [Sociological Study of the Effect on Distance Jobs from Home and Family in ESCO Corporation Factory Workers]. Quarterly Professional Journal of social sciences. 8(26), 1-32 [in Persian].
Yeager, K. & Roberts, A. (2015). Crisis Intervention Handbook. Assessment, Treatment, and research. Oxford: Oxford University Press.