نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

10.29252/jfr.16.4.513

چکیده

در شرایط اشتغال اقماری، دوری متناوب دو هفته ای شاغل از خانواده موجب پیدایش گونه خاص و چالش برانگیزی از زندگی خانوادگی می گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای مددکاری اجتماعی و مشاوره با توجه به ابهام در چگونگی ارائه خدمات مذکور به این نوع خانواده ها انجام گرفت. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه 29 نفر شامل کارکنان اقماری، همسران، کارشناسان خانواده و مدیران انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها تا اشباع نظری جمع آوری شد.سپس داده ها بصورت کلمه به کلمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها منجر به پیدایش سه طبقه اصلی انتزاعی شد که دربرگیرنده توانمندسازی فردی، تحکیم پویایی خانواده و گسترش شبکه های حمایتی بوده و در مجموع از 10 زیرطبقه تشکیل شده اند؛ در نتیجه استفاده از  این راهبردها درقالب نقشهای حرفه ای مددکاری اجتماعی و مشاوره  از قبیل آموزش، مشاوره، مداخله و حمایت های نهادی و غیر نهادی جهت حفظ سلامت خانواده و سازگاری مناسب آنها با شرایط خاص خودشان، می تواند مفید و راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Work and Counseling Strategies to Work with the Families of Intermittent Employees in Oil Industry (Qualitative Study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Babapour 1
  • GHoncheh . Raheb 1
  • Kianoush Abdi 2

1 Department of Social work, University of Social Welfare and rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

2 .Department of Rehabilitation Management, University of Social Welfare and rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the case of intermittent employment, a two-week periodic work away from family, creates specific and challenging type of family life. Therefore, the present study aims to develop strategies of social work and counseling regarding the ambi-guity on how to provide these services to these kinds of families. 
The method of this research is qualitative in the form of content analysis and focus group discussion and 29 people were selected through purposeful and voluntary sampling including intermittent staff, spouses, family experts and managers; data were collected to theoretical saturati-on using semi-structured interviews, then the data analysis led to the appearance of the three main abstract categories that includes individual empowerment, conso-lidation of family dynamics and expansion of support networks, consisting of a total of 10 subcategories. Results show, these strategies can be helpful in guiding the roles of professional social assistance and counseling such as education, counseling, intervention, and institutional and non-institutional support to maintain family health and adapt to their specific circu-mstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Social Work
  • Inter-mittent Work