دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، خرداد 1399 
ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سبک شنیداری زوجین در نمونه ایرانی

صفحه 25-38

سمیه پورمیدانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ذبیح اله عباسپور


ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران

صفحه 97-114

مجید قورچی بیگی؛ ابوالفضل اقبالی