دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1399 
2. ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سبک شنیداری زوجین در نمونه ایرانی

صفحه 25-38

سمیه پورمیدانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ذبیح اله عباسپور


5. تدوین مدل تعارضات زناشویی: یک نظریه زمینه ای

صفحه 77-95

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه


6. ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران

صفحه 97-114

مجید قورچی بیگی؛ ابوالفضل اقبالی