بررسی تأثیر تغییر جنسیت در جرایم مربوط به خانواده در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پیشرفتهای سریع علم پزشکی موجب بروز موضوعات حقوقی مانند تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا و موارد دیگری شده است . یکی از موضوعات جدید علم پزشکی تغییر جنسیت در افراد تراجنسیتی است. این موضوع پزشکی آثاری در حقوق به طور کلی و به تبع آن در حقوق خانواده چه از منظر حقوقی وچه از منظر کیفری دارد که قوانین به آن­ها نپرداخته اند. در این زمینه سؤالی که مطرح می­شود این است که اگر شخصی مرتکب جرمی شود و هنوز حکم مجازات او صادر نشده باشد یا صادر شده باشد ولی هنوز به مرحلۀ اجرا در نیامده باشد آیا  تغییر جنسیت تأثیری در زمینۀ مجازات دربارۀ او دارد یا خیر؟ در این زمینه مقالۀ حاضر بدلیل فقدان نص قانونی به بررسی چهار مورد از موضوعات کیفری خانواده شامل ترک انفاق ، ازدواج با دختر زیر سن نکاح ، فریب در ازدواج و عدم ثبت ازدواج پرداخته است و بعد از بررسی این نتیجه حاصل شد که قانون­گذار باید با توجه به مواردی مانند: « حیثیت عمومی جرم »، « حیثیت خصوصی جرم »، « اخلال در نظم عمومی جامعه »، « حفظ حقوق افراد جامعه »،« قاعدۀ درأ »، « مبنای جرم انگاری جنسیت است یا امور دیگر » و مواردی از این قبیل به تعیین تکلیف قانونی در این موارد بپردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Servey sex change in family crimes of iran

نویسندگان [English]

 • alasadat afghah 1
 • tahmoores bashiriyeh 2
1 Phd student in women s studies,university of Religions and Denominations,Qom,Iran
2 assistant professor,Allameh Tabatabai university
چکیده [English]

The rapid developments in medical studies has made some challenges in some grounds like artificial insemination, transplant, etc. One of these challenges relates to legal issues of transsexual people affecting all regulations particularly famaily law area. Here there are some forgotten and unseen aspects by the statutory laws. One of the questions in this regard relates to the effect of sex reassignment surgery(SRS) on the crimes committed prior to this evolution and the effects which can happen to the issued punishments .
This article is to study the effect of sexuality changing on some crimes like marriage to immature girl, fraud in marriage, and desertion.
It seems that the parliament should pay more attention to such matters specially regarding to the public order and public interests, although before that on the basis of legality and its consequences, and according to some reasonable doubts, the punishment shoud be dismissed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sex change
 • non-payment of alimony
 • marriage to immature girl
 • fraud in marriage
 • not registering marriage
 1. -اسدی،لیلاسادات،(1390)، درسنامه حقوق کیفری خانواده، تهران: کارور، چاپ نخست
 2. -افقه، آلاسادات،(1396)، «سن ازدواج در نظام حقوقی ایران »، مجله زنان امروز، سال چهارم،شمارۀ 25
 3. -امامی، اسدالله،(1392)، مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه، تهران: میزان، چاپ نخست
 4. -بجنوردی،سیدمحمد،(1386)، بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی،پژوهش نامه متین
 5. -حسینی خامنه ای، سیدعلی،(1388)، رساله اجوبه الاستفتاءات، تهران: انتشارات بین المللی الهدی
 6. -خرازی، سیدمحسن،(1420ق)،« تغییر الجنسیة »، فقه اهل بیت (ع)،سال 4، شماره 13
 7. -روشن، محمد،(1393)،حقوق خانواده، تهران: جنگل، جاودانه، چاپ نخست
 8. -صناعی، فصیحی‌زاده، سعید،علیرضا،(1391)، « تغییر جنسیت و آثار فقهی-حقوقی آن بر روابط زوجین »، فقه و حقوق خانواده، شماره 56
 9. -عظیمی،فاطمه،(1397)، « تغییر جنسیت و آثار کیفری آن »،مجله پزشکی قانونی ایران،دورۀ24، شمارۀ 1
 10. -قرضاوی، یوسف،(1409ق)، الحلال و الحرام فی الاسلام، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی
 11. -کاتوزیان، ناصر، (1388)، خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست
 12. -کریمی نیا، محمد مهدی،(1389)،تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق،قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)،چاپ نخست
 13. -کریمی نیا،محمدمهدی، (1391)، تغییر جنسیت با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران: چاپ و نشر عروج،چاپ نخست
 14. -محمدکنعانی، احمد،(1420ق)، موسوعه طبیه فقهیه،بیروت: دارالنفائس
 15. -محمدتقی زاده،مهدیه،( 1396)،مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت،تهران: مجد، چاپ نخست
 16. -مؤمن، محمد،(1415ق)،کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نخست
 17. -ویسی،نظری،اصلان،احسان،(1395)،جایگاه تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران،تهران: جنگل،جاودانه، چاپ نخست -نوجوان،داود،(1388)،« مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت » ،فصلنامه حقوق پزشکی