رابطه علی انگ ناباروری و پریشانی روانشناختی با کیفیت رابطه زناشویی از طریق میانجی گری فراهیجان در زنان نابارور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی عمومی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه علی انگ ناباروری و پریشانی روانشناختی با کیفیت رابطه زناشویی و همچنین رابطه غیرمستقیم آنها از طریق فراهیجان در زنان نابارور بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی اهواز که در طی ماههای شهریور تا آبان 1397 مراجعه کرده بودند که از بین آنان 170 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی‌ها پرسشنامه انگ ناباروری فای و همکاران (2014)، پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (2003)، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک-راست (1988) و پرسشنامه فراهیجان میتمنسگرابر و همکاران (2009) را تکمیل کردند. تحلیل‌ها بر اساس مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری برازندگی مدل پیشنهادی را بر اساس داده‌ها مورد حمایت قرار دادند. نتایج حاکی از اثر انگ ناباروری بر کیفیت روابط زناشویی، فراهیجان مثبت و فراهیجان منفی و اثر پریشانی روانشناختی بر فراهیجان منفی همچنین اثر فراهیجان مثبت و فراهیجان منفی بر کیفیت روابط زناشویی بود. همچنین نتایج اثر غیرمستقیم انگ ناباروری و پریشانی روانشناختی را از طریق فراهیجان مثبت و فراهیجان منفی بر کیفیت روابط زناشویی تأیید کرد (05/0P<). اما مسیر مستقیم پریشانی روانشناختی با فراهیجان مثبت و کیفت روابط زناشویی تأیید نشد و از مدل نهایی حذف گردید. بر اساس نتایج به دست آمده فرا هیجان‌ها می‌توانند در کنترل و مدیریت هیجانات منفی ناشی از انگ ناباروری و پریشانی‌های روانشناختی ناشی از آن مؤثر باشد و در نهایت منجر بهبودکیفیت روابط زناشویی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The casual relationship Stigma infertility and psychological distress with quality of marital relationship through the mediation of meta-emotion in infertile women

نویسندگان [English]

 • Anahid Behbahani Mandizadeh 1
 • Rezvan Homaei 2
1 M.A graduated in training psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 assistance professor in general psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the casual relationship between stigma infertility and psychological distress with quality of marital relationship, as well as the indirect relationship through meta-emotion in infertile women. The statistical population of this study was all infertile women referred to Ahwaz University Jihad Infertility Center during the months of September to November 2018 that among them, 170 were selected by purposeful sampling. In this research, the subjects completed Faye Infertility Questionnaire (2014), Kessler's psychological Distress Questionnaire (2003), Gloomborg-Right Marital Status Questionnaire (GRIMS-1988) and meta-emotion Mitmensgarre et al. (2009). The analysis was based on modeling Structural equations were obtained. The results of modeling the structural equations the fitness of the proposed model were supported by data. The result showed the effect of stigma infertility on quality of marital relationship, positive meta-emotion and negative meta-emotion and effect of psychological distress on negative meta-emotion, as well as effect of positive meta-emotion and negative meta-emotion on quality of marital relationship and indirect effect of stigma infertility and psychological distress through. positive meta-emotion and negative meta-emotion on quality of marital relationship (p<0/05). However, the direct path of psychological distress with quality of marital relationship and positive meta-emotion were not confirmed and the final model was removed. Based on results meta-emostion Based on the results, meta-emotion can be effective in controlling and managing the negative emotions caused by infertility and the resulting psychological distress and ultimately leads to improved quality of marital relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • infertility
 • psychological distress
 • quality of marital relationship
 • meta-emotion
 • infertile women
 1. آذرنیک، م.، و آقایی، ا. (1394). پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس مؤلفه‌های هوش هیجانی (خوش بینی/ تنظیم هیجان، ارزیابی از هیجانات، مهارت‌های اجتماعی و کاربرد هیجانات) در زوجین شهر اصفهان. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه.
 2. احدیان‌فرد، پ.، اصغرنژادفرید، ع. ‌ا.، لواسانی، ف.، و عاشوری ا. (1396). نقش مؤلفه‌های شناختی، فراشناختی و فراهیجانی در پیش‌بینی پریشانی هیجانی در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 2 (23)،۱۷۸-۱۹۱.
 3. ارسلان‌ده، ف.، حبیبی، م.، سلیمی، آ.، شاکرمی م.، و داورنیا ر.(1396). تاثیر زوج‌درمانی گروهی هیجان‌مدار بر بهبود کیفیت روابط زناشویی و افزایش صمیمیت زوج‌ها. مجله علوم پزشکی زانکو، ۱۸ (۵۹)،۶۸-۷۹.
 4. ایزدی، ن.، و سجادیان ا. (1396). رابطه سازگاری زناشویی و استرس مرتبط با ناباروری: نقش میانجی‌گری شفقت خود و خودقضاوتی. روان پرستاری، ۵(۲)، ۱۵-۲۲.
 5. بشارت، م. ع.، لشکری، م.، و رضازاده، م. ر.(1393). تبیین سازگاری با ناباروری بر اساس کیفیت رابطه، باورهای زوجین و حمایت اجتماعی. روانشناسی خانواده، ۱ (۲)، ۴۱-۵۴.
 6. بشارت، م. ع.، تیکدری‌نژاد، آ.، بهرامی‌احسان، ه.، و رضازاده، م. ر. (1391). نقش تعدیل‌کننده سبک‌های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مشکلات زناشویی. مشاوره کاربردی، 2(شماره‌ی 2)، 29-44.
 7. بشارت، م. ع. (1380). بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی. مجله خانواده‌پژوهش. 3(4): 444-453.
 8. تبریزی، م.(1396). فرهنگ نامه توصیفی خانواده و خانواده درمانی. تهران: انتشارات فروزان.
 9. حسن‌پورازغدی، ب.، سیمبر، م.، ودادهیر، ا. ع.، و حسین‌رشیدی، ب. (1392). تبیین تأثیرات روانی نازایی در زنان نابارور .در جستجوی درمان: یک مطالعه کیفی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 23 (83): 8-1.
 10. حسینی، ا.، رسولی، م.، داورنیا، ر.، و بابایی گرمخانی م. (1395). تأثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۴ (۲)، ۸-۱۷.
 11. حقیقتیان، م.، حقیقت، ف.، و رستمی، ز. (1393). بررسی پیامدهای اجتماعی نازایی برخانواده در شهر اصفهان. مجله‌ی تحقیقات نظام سلامت، 10(2)، 361-354.
 12. ذاکری، م. م.، حسنی، ج.، و اسماعیلی، ن. (1396). اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به ویتیلیگو. مجله روانشناسی سلامت، 6 (23)، 39-56.
 13. رجائی، آ.(1394). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق، بهبود روابط کلامی و غیرکلامی، تحریف‌های متعارضهای شناختی بین فردی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 14. رضایی، ن. م.، پارسایی، ا.، نجاتی، ع. نیک‌آمال، م.، و هاشمی رزینی، س. ا. (1393). وی‍ژگیهای روانسنجی مقیاس فراهیجان دانشجویان. تحقیقات روانشناختی، 6 (23)، 111-124.
 15. شاکرمی، م.، داورنیا، ر.، زهراکار، ک.، طلائیان، ر. (1394). اثربخشی زوج درمانی گروهی کوتاه مدت راه حل محور بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان. مجله علوم پزشکی رازی، ۲۲ (۱۳۱)، 1-13.
 16. شوانی، ا.، زهراکار، ک.، قاسمی‌جوبنه، ر.، و درگاهی، ش. (1394). نقش رضایت جنسی، سلامت معنوی، پریشانی روان‌شناختی و عزت نفس در تعهد زناشویی زنان دارای همسر جانباز. طب جانباز، ۷ (۲)، ۹۹-۱۰۵.
 17. صمدی، ح.، و دوستکام، م. (1396). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر سازگاری زناشویی زنان نابارور. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 11 (43)، 67-76.
 18. ضیاالحق، م. س.، حسن‌آبادی، ح.، قنبری‌هاشم آبادی، ب. ع. و مدرس غروی، م. (1391). تأثیر زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی،8 (29)، 49-66.
 19. عیسی‌نژاد، ا. (1386). تأثیر غنی‌سازی روابط بر کیفیت رابطه زناشویی زوج‌های شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مشاوره، دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان.
 20. فتوحی، س.، میکائیلی، ن.، عطادخت، ا.، وحاجلو، ن. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض، مجله مطالعات زنان و خانواده، 39(2)، 45- 64.
 21. فروزش یکتا، ف.، یعقوبی، ح.، موتابی، ف.، روشن، ر.، غلامی فشارکی، م.، و امیدی، ع. ا. (1397). تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار. مطالعات روان شناسی بالینی، 8 (31)، 67-90.
 22. قلی زادگان، س.، و طالبی، ز. (۱۳۹۳). رابطه ناگویی هیجانی و استیگما در بین زوجین فاقد فرزند، سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، اسفندماه.
 23. محرومی، ف. (1392). بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجو. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 24. نجفی، م.، سلیمانی، ع. ا.، احمدی، خ.، جاویدی، ن. ا.، حسینی‌کامکار، ا.، و پیرجاوید، ف. (1393). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار(EFT) بر افزایش سازگاری زناشویی و ارتقای سلامت جسمی و روانشناختی زوجین نابارور. مجله زنان نازایی و مامایی ایران، 17 (133)، 8-21.
 25. وزیری، ش.، و لطفی‌کاشانی، ف. (1391). اعتبار و پایایی آزمون واحد پریشانی ذهنی. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 7 (26)، 77-88.
 26. Abolfotouh, M., Salam, M., Alturaif, D., Suliman, W., Al-Essa, N., Al-Issa, H., & Alrowiely, M. (2013). Predictors of quality of life and glycemic control among Saudi adults with diabetes. International Journal of Medicne and Medical Sciences, 46, 1360-70.
 27. Abou-Rabia, N. M., Hammouda, G. A., Raafat, M. H., & Nagiub, O. (2013). Developmental changes of internal anal sphincter in guinea pigs: a histological and immunohistochemical study. Egyptian Journal of Histology, 36(2), 418-26.
 28. Almasi, N. G. (2017). The relationship of meta-emotion dimensions and positive and negative symptoms in the patients of chronic schizophrenia. Journal of Behavioral and Brain Science, 7(20), 62-67.
 29. Andrews, G., & Slade, T. (2001). Interpreting scores on the Kessler Psychological Distress Scale (k10). Australian and New Zealand Journal of Public Health, 25, 494-497.
 30. Collier, F. (2010). When a couples wants baby.Sexology, 19, 170-174.
 31. Dhillon, R., Cumming, C., & Cummind, D. (2000). Psychological well-being and coping patterns in infertile man. Journal of Fertiland Steril, 45(5), 702-3.
 32. Donkor, E., & Sandall, J. (2007). The impact of perceivedstigma and mediating social factors on infertility-related stress among women seeking infertilitytreatment in Southern Ghana. Social Science and Medicine, 65,1683-94.
 33. Drapeau, A., Beaulieu-Prevost, D., Marchand, A., Boyer, R., Preville, M., & Kairouz, S. (2010). A life-course and time perspective on the construct validity of psychological distress in women and men. Measurement invariance of the K6 across gender. BMC Medicine Research Methodology, 21(10),68.
 34. Fido, A., & Zahid, M. A. (2004). Coping with infertilityamong Kuwaiti women: cultural perspectives. International Journal Social Psychology, 50(4), 294–300.
 35. Fledderjohann, J. J. (2012). Zero is not good for me: implicationsof infertility in Ghana. Hum Reprod, 27, 1383-90.
 36. Freeman, E.W., Boxer, A.S., Rickels, K.,Tureck, R., & Mastoinni, L.(2008). Psychological evaluation and support in a program of in vitro fertilization and embryo transfer. Fertil and Steril, 43, 48–53.
 37. Fu, B., Qin, N., Cheng, L., Tang, G., Cao, Y., Yan, C., Zhu, S., & Lei, J. (2015). Development and validation of an Infertility Stigma Scale for Chinese women. Journal Psychosomatic Research, 79(1), 69-75.
 38. Goffman, E. (2010). Stigma: notes on the managementof spoiled identity. New York: Prentice-Hall.
 39. Gong, M. (2007). Does status in consistency matter for marital quality? Journal of Family Issues, 28 (3), 1582-1610.
 40. Greenberg, L. (2002). Emotion Focused Therapy: Coaching Clients Through Their Feelings. Washington: American psychological association.
 41. Haradhvala, N. (2017). Meta-emotions in daily life: associations with emotional awareness and depression, Master thesis, Washington University.
 42. Hayes, A. F., & Scharkaw, M. (2013). The relative trustworthiness of inferential tests of the indirect effect in statistical mediation analysis: Does method really matter? Psychological Science, 24, 1918-1927.
 43. Hollist. C. S. & Miller, R. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations, 54, 46-58.
 44. Kawa, M. H., & Shafi, H. (2015). Evaluation of Internet Addiction, Impulsivity and Psychological Distress among University Students. International Journal Clinical Therapy Diagnostige, 3(1), 70-76.
 45. Keough, M. E., Riccardi, C. J., Timpano, K. R., Mitchell, M. A., & Schmidt, N. B.(2010). Anxiety symptomatology: the association with distress tolerance and anxiety sensitivity. Behavior Therpy, 41(4), 567-74.
 46. Kessler, R.C., Barker, P. R., Colpe, L. J., Epstein, J. F., Gfroerer, J. C., & Hiripi, E. (2003). Screening for serious mental illness in the general population. Arch Gen Psychiatry, 60(2), 184-9.
 47. Khajeh, A., Goodarzi, M., & Soleimani, F. (2014). The relation of psychological wellbeing and marital quality and the dimensions of the married students. Indian Journal Science Research, 7(1), 534-8.
 48. LaBar, K. S., & Cabeza, R. (2006). Cognitive neuroscience of emotional memory. Nature reviews. Neuroscience, 7(1), 54.
 49. Lauri, A., Pasch, C., Dunkel-Schatter, D., & Andrew, C. (2002). Differences between husbands and wivs approach to infertility affect marital communication and adjusmment. Fertility and Sterility, 77(6), 1241-7.
 50. Li, H., Yan, C. L., Zhu, S. J., Lei, J. (2010). Humiliation Feelingof Infertile Women and Its Relevant Factors. Chin Gene Practice, 13, 1627-9.
 51. Loftus, J., & Namaste, P. (2011). Expectant Mothers: Women’s Infertility and the Potential Identity of Biological Motherhood. QualitativeSociology Review, 7, 35-54.
 52. Mammarella, N., Borella, E., Carretti, B., Leonardi, G., & Fairfield, B. (2013). Examining an emotion enhancement effect in working memory: Evidence from age-related differences. Journal of Neuropsychological Rehabilitation, 23(3), 416-428.
 53. Marroquin, B. (2011). Interpersonal emotion regulation as a mechanism of social support in depression. Clinical Psychology Review, 31(8), 1276-1290.
 54. Mitmansgruber, H., Beck, T. N., Hofer, S., & Schubler, G. (2009). When you don’t like what you feel: Experiential avoidance, mindfulness and Meta-emotion in emotion regulation. Personality and Individual Differences, 46(4), 448–453.
 55. Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure selfcompassion. Self and identity, 2(3), 223-250.
 56. Nicoloro-SantaBarbara, J. M., Lobel, M., Bocca, S., Stelling, J. R., Pastore L. M. (2017). Psychological and emotional concomitants of infertility diagnosis in women with diminished ovarian reserve or anatomical cause of infertility. Fertility and Sterility, 108 (1), 161-167.
 57. Onat, G., & Kizilkaya Beji, N. (2012). Effects ofinfertility on gender differences in maritalrelationship and quality of life: a case-control study of Turkish couples. European Journal of Obstetrics and Gynecology and ReproductiveBiology, 165, 243-248.
 58. Pasch, L. A., & Sulivan K. T. (2017). Stress and coping in couples facing infertility. Current Opinion in Psychology, 13, 131-135.
 59. Peterson, B., Boivin, J., Norre, J., Smith, C., Thorn, P., & Wischmann, T. (2012). An introduction to infertility counseling: a guide for mental health and medical professionals. Journal of Assistant Reproduction Genetic, 29(3), 243-248.
 60. Rajabi, G. H., & Bohlol, N. (2008). The reliability and validityof Rosenberg Self-Esteem Scale in freshman students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of Education Psychology Research, 33(8), 33-48.
 61. Robey, P., Burdenski, T. K., Britzman, M., Crowell, J., & Cisse, G. S. (2011). Systemic Applications of Choice Theory and Reality Therapy: An Interview with Glasser Scholars. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 19(4), 427-433.
 62. Rust, J., Bennun, I., Crowe, M., & Golombok, S. (1998). The Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire. London: Nefer-Nelson.
 63. Samadi, H., & Doustkam, M. (2016). Investigating the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on marital compatibility and life expectancy in infertile women, International Academic Journal of Sosial Sciences, 3 (5), 16-27
 64. Spiroff, L., & Fritz, M. A. (2005). Clinical gynecology endocrine-ology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
 65. Stammer, H., Wischman, T., & Verres, R. (2002). Counseling and couple therapy for infertile couples. Family Process, 41(1), 111-122.
 66. Tabong, P. T., & Adongo, P. B. (2013a). Infertility and childlessness:a qualitative study of the experiencesof infertile couples in Northern Ghana. BMC Pregnancy Childbirth, 13,72.
 67. Tabong, P. T., & Adongo, P. B. (2013b). Understanding the socialmeaning of infertility and childbearing: aqualitative study of the perception of childbearingand childlessness in Northern Ghana. Plos One, 8, e54429.
 68. Tie, S., & Poulsen, Sh. (2013). Emotionally focused couple therapy with couples marital adjustment. Contemporary Family Therapy, 35(3), 557-67.
 69. Watkins, K. J. (2004). The infertility experience: Biopsychosocial effects and suggestions for counsellors. Journal of Counseling and Development, 82, 394-402.
 70. Yao, H., Chan, C. H. Y., & Chan, C. L. W. (2018). Childbearing importance: A qualitative study of women with infertility in China. Research in Nursing & Health, 41(1), 69-77.
 71. Zuccarini, D., Johnson, S. M., Dalgeish, T. L., & Makinen, J. A. (2013). Forgiveness and Reconciliation in Emotionally Focused Therapy for Couples: The Client Change Process and Therapist Interventions. Journal of Marital Family Therapy, 39(2), 148-162.
 72. Zegers-Hochschild, F., Adamson, G. D., de Mouzon, J., Ishihara, O., Mansour, R., & Nygren,K. (2009). The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART. Terminology. Fertility and Sterility, 92,1520-1524.