ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحولات اجتماعی یکی­از عرصه­های مهم تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می­روند. پدیده طلاق توافقی در جامعه ایرانی یکی از مصادیق تحول در نهاد خانواده و ازدواج است. در این مقاله سعی شده تا روند تغییرات این پدیده با چگونگی ساخت یابی اجتماعی آن فهم و تحلیل شود. برای این منظور از رویکرد «واقع‌گرایی تحلیلی» و به طور خاص «نظریه اراده‌گرایانه کنش» تالکوت پارسنز جامعه‌شناس ساختارگرای آمریکایی بهره گرفته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل ثانویه بوده و برای گردآوری داده‌ها از پیمایش‌ها و تحقیقات پیشین بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که طلاق توافقی متأثر از دو ساحت عینی و ذهنی ساخت اجتماعی می‌یابد. ساحت ذهنی آن مربوط به تحول در الگوهای همسرگزینی و تغییر در ساختار اقتدار خانواده و ساحت عینی آن مربوط به اطاله دادرسی دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده و نیز زیست جهان جنسی دنیای امروز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social construction of Consent divorce in Iran

نویسندگان [English]

 • abolfazl eghbali
 • majid qurchibaygi
kharazmi university
چکیده [English]

Social developments are among the most important areas of research in the social sciences. An agreement on divorce in Iranian society is one example of the transformation of the family and marriage institution. In this paper, we try to understand and analyze the process of changing this phenomenon with its social construction. For this purpose, the "analytical realism" approach, and in particular the "voluntary action theory", was used by American structuralism sociologist Talcott Parsons. The method used in this research is qualitative and is of secondary analysis type and has been used to collect data from previous surveys and research. Findings of the research indicate that the divorce of an agreement is influenced by two objective and subjective social contexts of social construction. Its mental context relates to the evolution of the patterns of conjugation and the change in the structure of the authority of the family and its objective context in the context of family litigation proceedings in the family courts as well as the world-wide sexuality of the world today

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consent Divorce
 • Family Court
 • Social Construction
 • Parsons
 1. آزاد ارمکی، تقی (1394). جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، تهران: سمت
 2. آقاجانی مرسا، حسین (1386). جامعه‌شناسی همسرگزینی، ازدواج و طلاق، تهران: نشر علم
 3. آقاسی، محمد (1396). نگرش مردم ایران به ماهواره و میزان مصرف آن، مرکز افکارسنجی دانشجویان.
 4. بالوی، مهدی (1383). «طلاق توافقی؛ حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی؟» فصلنامه خانواده‌پژوهی، زمستان 1387، دوره 4، شماره 1
 5. پرو، روژه (1384). نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه: شهرام ابراهیمی، قم: انتشارات سلسبیل
 6. حاجیانی، ابراهیم (1389). آسیب‌شناسی نهاد خانواده در ایران (مجموعه مقالات)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک
 7. حر عاملی، محمدبن حسن (1416ق). وسایل‌الشیعه الی تفاصیل مسائل‌الشریعه. قم: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
 8. حق‌شناس، سیدجعفر (1392). آسیب‌شناسی خانواده(مجموعه مقالات). قم: مرکز تحقیقات زن و خانواده
 9. جهانگیرزاده، جواد (1375). بررسی زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر شیوة همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شیراز
 10. دهقانی، حسین(1384). مدیریت زمان، تسریع در دادرسی، مجله تعالی حقوق، شماره 12
 11. رابینگتن، ارل و مارتین واینبرگ (1382) رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 12. زیبایی‌نژاد، محمدرضا و سبحانی، محمدتقی. (1383). درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام. قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 13. ساروخانی، باقر(1381). پژوهشی در شناخت واقعیت طلاق و عوامل آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 14. سازمان بسیج مستضعفین (1392). پژوهش ملّی عفاف و حجاب، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
 15. شیروی، عبدالحسین (1390). حقوق خانواده. تهران: سمت
 16. صادقی، سهیلا و ایثاری، مریم (1394). «مطالعه جامعه شناختی سنخ‌های طلاق در ایران» مجله مسائل اجتماعی ایران، بهار و تابستان 1394، سال ششم، شماره 1
 17. فرجی، مهدی و حمیدی، نفیسه (1390). پوشش و حجاب زنان ایران، سازمان تبلیغات اسلامی
 18. کرایب، یان (1392). نظریه اجتماعی مدرن، تهران: نشر آگه
 19. گودرزی، محسن (۱۳۸۲). موج دوم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، یافته‌های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور، تهران: دفتر انتشارات طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 20. گودرزی، محسن (۱۳۸۷). گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی ایرانیان کل کشور، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی
 21. مجلسی، محمدباقر (1404 ق). بحارالانوار. بیروت: موسسه الوفاء.
 22. محسنی، منوچهر (1379). بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
 23. مشهدی‌زاده، علیرضا (1388). «بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی»، مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1388، شماره 29
 24. موحدنسب، حامد (1395). «علل اطاله دادرسی دعاوی طلاق»، مجله حورا، شماره 49
 25. نوری طبرسی، حسین بن محمدتقی (1401ق). مستدرک‌الوسایل و مستنبط‌المسایل. قم: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
 26. واعظی، منصور (1392). وضعیت‌سنجی پوشش و آرایش ایرانیان، شورای فرهنگ عمومی
 27. هاشمی، سیدضیاء و فولادیان، مجید (1393). «بررسی تجربی دو نظریة رقیب همسرگزینی در ایران» فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم شماره 4
 28. Farrell, L. (2006). Parental separation and divorce: Can we provide an ounce of prevention? Pediatrics.
 29. Giddens, Anthony (1998), Sociology. Cambridge: Polity Press
 30. Giddens, Anthony & Turner, Jonathan (1993), Social Theory. Cambridge: Polity Press
 31. Hamilton, Peter (1992), Talcott Parsons. London: Ellis Harwood Limited.
 32. Loomis, Charles (1965), Modern Social Theories, Toronto: D. Van Rostand Company, second edition
 33. Turner, Jonathan H. (1998), the Structure of Sociological Theory, Wadsworth Publishing Company.
 34. Whitman, M. & other. (2012). “Therapists' perspective of couple problems and treatment issues in couple therapy”. Journal of Family Psychology.