رضایت عاطفی و جنسی، تعهد زناشویی و روابط فرازناشویی اینترنتی: مدلیابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

طی دهه های اخیر، با گسترش فناوری ارتباطات، اشکال جدیدی از روابط فرازناشویی به واسطه ی فضای مجازی به وجود آمده است. هدف: پژوهش حاضر قصد داشت مدلی پیشنهاد کند که تاثیر متقابل تعهد زناشویی و رابطه عاطفی و جنسی را بر روابط فرازناشویی اینترنتی بررسی نماید. نمونه: 208 مسافر متاهل (121 مرد و 87 زن) به صورت در دسترس در ایستگاه راه آهن تهران انتخاب شدند. ابزار: پرسشنامه های سطح پیشرفت روابط اینترنتی، پرسشنامه ارتباط جنسی اینترنتی، پرسش­نامه ابعاد تعهّد، و دو خرده مقیاس رضایت از رابطه عاطفی و نارضایتی از رابطه جنسی از پرسش­نامه رضایت از ازدواج تکمیل گردید. یافته ها: ارزیابی برازش مدل در نرم افزار EQS-6 انجام شده و مشاهده شد اثر تعهد زناشویی بر روابط فرازناشویی اینترنتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم معنی دار نبود. تعهد زناشویی به طور مستقیم بر روابط زناشویی، و روابط زناشویی به طور مستقیم بر روابط زناشویی اینترنتی اثرگذار بودند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که عوامل رابطه ای در گرایش به روابط فرازناشویی اینترنتی نقش پررنگ تری نسبت به  عوامل اجتماعی و مذهبی دارند. همچنین محدودیت ها و پیشنهادها برای پژوهش های بعدی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Romantic and Sexual Relationship, Marital Commitment and Internet Extramarital Relationships: Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

 • S. Reyhaneh Hosseini
 • Mohammad Reza Jalali
 • Ali Reza KaKavand
Imam Khomeini International University
چکیده [English]

In the recent decades, with the development of communication technology, new types of extramarital relationships have come to pass. This research was aimed to suggest a model to investigate the interaction between marital commitment, romantic and sexual relationship and their effect on internet extramarital relationships (IER). 208 passengers (121 men and 87 women) conveniently chosen from passengers awaiting in Tehran central depot filled Levels of Development in on-line Relationship Questionnaire, Online Sexual Intimacy Questionnaire, Marital Commitment Questionnaire, romantic relationship and sexual dissatisfaction subscales of Marital Satisfaction Inventory. Structural Equation Modeling was used to examine direct and indirect effects of factors via EQS-6. Results indicated that marital commitment had neither direct nor indirect effect on IER. The effect of marital commitment on romantic and sexual relationship and romantic and sexual relationship on IER were significant. It was concluded that relational factors play a more important role than social and religious factors in tendency toward internet infidelity. Limitations and suggestions for future research were also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • extramarital relationship
 • internet
 • commitment
 • romantic relationship
 • sexual relationship
 1. ابوالحسن تنهایی, ح., و شکربیگی, ع. (1387). جهانی شدن، تجددگرایی، خانواده ایرانی (گذار یا فروپاشی). جامعه شناسی(11), 33-56.
 2. جنادله, ع., و رهنما, م. (1393). دگرگونی در الگوی متعارف خانواده ایرانی. خانواده پژوهشی, 10(39), 277-296.
 3. رضاپور, ر., ذاکری, م., و ابراهیمی, ل. (1396). پیش بینی خودشیفتگی، ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی براساس استفاده از شبکه های اجتماعی. خانواده پژوهی, 13(2), 197-214.
 4. سیدعلی تبار, س., پورآوری, م., حبیبی عسگرآباد, م., و محمدعلی پور, ز. (1394). مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی فیسبوک. خانواده پژوهی, 11(43), 298-308.
 5. شجاعی جشوقانی, ر., احمدی, ا., جزایری, ر., و اعتمادی, ع. (1396). شناسایی و مقایسه آسیب های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان). خانواده پژوهی, 13(4), 551-568.
 6. عباسی مولید, ح., فاتحی زاده, م., و قمرانی, ا. (1392). تاثیر زوج درمانی گلاسر بر افزایش تعهد اخلاقی زوجین. بصیرت و تربیت اسلامی, 10(25), 59-80.
 7. عبدی, م., نظری, ع. م., محسنی, م., و ذبیح زاده, ع. (1390). خیانت اینترنتی: بررسی نگرش افراد نسبت به فعالیت های اینترنتی شریک زندگی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان, 13(9), 1-7.
 8. کرمانی, م., اصغرپورماسوله, ا., و برادران کاشانی, ز. (1397). همسرگزینی دختران جوان: کشاکش فردیت در برابر ارزش های سنتی. خانواده پژوهی, 14(3), 303-326.
 9. مومنی, خ., کاوسی امید, س., و امانی, ر. (1394). پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق پذری خانواده، و صمیمیت زناشویی. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره, 1(2), 46-58.
 10. نظری, ع. م. (1383). بررسی و مقایسه ی تاثیر برنامه ی غنی سازی ارتباط و مشاوره ی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل. پایان نامه ی دکترا، رشته روانشناسی, دانشگاه تربیت معلم. تهران.
 11. Abdi, M., Nazari, A., Mohseni, M., & Zabihzadeh, A. (2012). Internet infidelity: exploration of attitudes towards partners internet behaviors. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS), 13(9), 1-7.[In Persian]
 12. Abolhasan Tanhaei, H., & Shekarbeugi, A. (1999). Globalization, modernity and family in Iran (Transition or collapse). Collection of Sociology & Social sciences, 11, 33-56. [In Persian]
 13. Adams, J. M., & Jones, T. (1997). The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1177-1196.
 14. Bentler, P. M. (2006). EQS 6 Structural equations program manual. Encino, CA: Multivariate Software .
 15. Campbell, L. (2016). The use and effects of pornography in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 03(004), 1-19.
 16. Carter, J. (2012). What is commitment? Women's accounts of intimate attachment. Families, Relationships and Societis, 2(1), 137-53.
 17. Cooper, A. (2002). Sex and the Internet: A guidebook for clinicians. New York: Brunner-Routledge.
 18. Eastwick, P. W., & Finkel, E. J. (2008). The attachment system in fledgling relationships: An activating role for attachment anxiety. Personality and Social Psychology, 95, 628-647.
 19. Ferron, A., Lussier, Y., Sabourin, S., & Brassard, A. (2017). The role of Internet pornography use and cyber infidelity in the associations between personality, attachment and couple and sexual satisfaction. Social Networking, 6, 1-18.
 20. Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
 21. Henline, B. H., Lamke, L. K., & Howard, M. D. (2007). Exploring perceptions of online infidelity. Personal Relationships, 14, 113-128.
 22. Janadleh, A., & Rahnama, M. (2014). Change in convenientional pattern of Iranian family (Secondary analysis of national data. Family Research, 10(3), 277-296. [In Persian]
 23. Kermani, M., Asgharpourmasouleh, A. R., & Baradarankashani, Z. (2018). Mate Choosing Among Young Females: a Conflict Between Individuality and Traditional Values. Family Research, 14(3), 303-326. [In Persian]
 24. Lopez, J. L., Riggs, S. A., Pollard, S. E., & Hook, J. N. (2011). Religious commitment, adult attachment, and marital adjustment in newly married couples. Journal of Family Psychology, 25(2), 301-309.
 25. Martins, A., Pereira, M., Andrade, R., Dattilio, F. M., Narciso, I., & Canavarro, M. C. (2016). Infidelity in dating relationships: Gender-specific correlates of face-to-face and online extradyadic involvement. Archives of Sexual Behavior, 45(1), 193-205.
 26. Mileham, B. L. (2007). Online infidelity in Internet chat rooms: An ethnographic exploration. Computers in Human Behavior, 23, 11-31.
 27. Momeni, K., Kavoosi Omid, S., & Amani, R. (2016). Family Pathology, Counseling & Enrichment Journal. Predicting marital commitment on the basis of differentiation of self, family adaptability and cohesion, and marital intimacy, 1(2), 46-58. [In Persian]
 28. Nazari, A. M. (2005). Investigating and comparing the effect of communication enrichment program and decision-based counseling on marital satisfaction of both employed couples. PhD Thesis, Psychology, Tarbiat Moallem University. [In Persian]
 29. Parker, T. S., & Wampler, K. S. (2003). How bad is it? Perception of the relationship impact of different types of Internet sexual activities. Contemporary Family Therapy, 25(4), 415-429.
 30. Parks, M. R., & Floyd, K. (1996). Making friends in cyberspace. Journal of Communication, 46(1), 80.
 31. Parks, M. R., & Roberts, L. D. (1998). "Making MOOsic": The development of personal relationships on-line and a comparison to their off-line counterparts. Journal of Social and Personal Relationships, 15(4), 517-537.
 32. Perry, S. L. (2015). Spouse's religious commitment and marital quality: Clarifying the role of gender. Social Science Quarterly, 97(2).
 33. Piazza, J., & Bering, J. M. (2009). Evolutionary cyber-psychology: Applying an evolutionary framework to Internet behavior. Computer in Human Behavior, 25, 1258-1269.
 34. Rezapur, R., Zakeri, M. M., & Ebrahimi, L. (2017). Prediction of Narcissism, Perception of Social Interactions and Marital Conflicts Based on the Use of Social Networks. Family Research, 13(2), 197-214. [In Persian]
 35. Sayed Alitabar, S., Pouravari, M., Habibi Askarabad, M., & Mohammad Alipour, Z. (2015). The Comparison of Attitudes Toward Infidelity and Religious Orientation in Facebook Social Network users and non-users. Family Research, 11(3), 297-308. [In Persian]
 36. Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling. New York, London: Routledge.
 37. Shojaei Jeshvaghani, R., Ahmadi, S. A., Jazayeri, R. S., & Etemadi, O. (2018). Identifying and Comparing of Cyberspace-Induced Damages in Marital Relationship (Case Study in Isfahan City). Family Research, 13(4), 551-568. [In Persian]
 38. Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S. W. (2010). Commitment: Functions, formation, and securing romantic attachment. Journal of Family Theory and Review, 2, 243-257.
 39. Underwood, H. (2005). Who goes there? Demographics, Personality and attachment style of those involved in Internet affairs. Melbourne: Swinburne University.
 40. Wysocki, D. K., & Childers, C. D. (2011). Let my fingers do the talking: Sexting and infidelity in cyberspace. Sexuality and Culture, 15(3), 217-239.