تدوین مدل تعارضات زناشویی: یک نظریه زمینه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 -

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل بومی تعارضات زناشویی با استفاده از روش نظریه زمینه ای، از روش های مرسوم در تحقیقات کیفی، انجام شد. داده­ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 40 زن و مرد متأهل که با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع­آوری شد. تحلیل داده ها، منطبق با رویکرد نظریه زمینه ای، براساس غوطه ور شدن در داده­ها، مقایسه مداوم و کدگذاری انجام شد.بر­اساس یافته­ها، زمینه­های موثر بر تعارضات زناشویی شامل: اختلاف­نظر، نیازهای ارضا نشده، موقعیت استرس­آور، رفتارهای متضاد، بدقولی، اشتباهات همسر، فضای مجازی، حضور در جمع، ارتباط با خانواده­های اصلی و شرایط نامساعد اقتصادی می­باشد. افراد در هر یک از این زمینه ها اقدام به اتخاذ راهبردهایی هم­چون گفت وگو، نیازشناسی، همیاری، علت یابی، عدم تذکرگری، زمان شناسی، درک نیاز ارتباطی، عدم موضع گیری، عدم شرمسار­کردن و غیره نموده اند.می توان نتیجه گرفت که هرچند بروز تعارض در روابط زناشویی اجتناب­ناپذیر است، اما راهبردهای اتخاذ شده توسط زوجین در مواجهه با این زمینه­های تعارض برانگیز، می­تواند اثر بحران­سازی این تعارضات را از بین برده و پیامدهای مثبتی هم­چون افزایش صمیمیت، تکامل شخصیتی، فرصت سازی، جذب احترام و غیره را در برداشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of the marital conflicts model: A grounded

نویسندگان [English]

 • zabihollah kavehfarsani 1
 • arefeh mahdie 2
1 University
2 -
چکیده [English]

The current research was done with the aim of developing an endemic model for marital conflicts using a grounded theory, as a common method in qualitative methods. The data were collected using semi-structured interviews with 40 married women and men who were recruited using purposive method. According to the grounded theory approach, the data were analyzed by dipping into the data, ongoing comparison, and encoding.
According to the findings, the contributing factors for marital conflict are: disagreement, unmet needs, stressful situations, conflicting behaviors, dishonesty, spouse's mistakes, cyberspace, community attendance, communication with families-of-origin, and unfavorable economic conditions. In such situations, people adopt such strategies as dialogue, need identification, assistance, etiology, lack of warning, timing, understanding communicational needs, non-positioning, not shaming, etc.
One can conclude that though occurrence of conflicts in marriages is unavoidable, the adopted strategies of the spouses in face with these disputing grounds might eliminate the effects of these conflicts and contribute to positive outcomes like increased intimacy, personality evolution, making opportunities, increased respect, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital conflicts
 • married women and men
 • Grounded theory
 1. چراغی، م.، مظاهری، م. ع.، موتابی، ف.، پناغی، ل.، صادقی، م.، و سلمانی، خ. (1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده اصلی. راهبرد فرهنگ، 31، 99-125.
 2. Amato, P. R., & DeBoer, D. D. (2001). The transmission of marital instability across generations: Relationship skills or commitment to marriage? Journal of Marriage & Family, 63, 1038-1051.
 3. Barrientos, J. E., & Paez, D. (2006). Psychosexual variables of sexual satisfaction in Chile. Journal of Sex & Marital Therapy, 32, 351-368.
 4. Burstein, N. R. (2007). Economic influences on marriage and divorce. Journal of Policy Analysis and Management, 26, 387 – 429.
 5. Cheng, C. C. (2010). A study of inter-cultural marital conflict and satisfaction in Taiwan. International Journal of Intercultural Relations, 34, 354-362.
 6. Cheraghi, M., Mazaheri, M. A., Moutabi. F., Panaghi, L., Sadeqi, M., & Salmani, K.(2015). Prediction of marital satisfaction on the basis of quality of spouses’ relationships with the two Main families. Journal Management System, 8(31), 99-125. (in Persian).
 7. Conger, R. D., Elder, G. H., Lorenz, F. O., Wickrama, K. A. S., & Yeh, H. C. (2006). Relationships among sexual satisfaction, marital quality, and marital instability at midlife. Journal of Family Psychology, 20, 339–343.
 8. Corbin, J.M., & Strauss, A.L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3 rd Edition. Los Angeles: SAGE Publications.
 9. Davies, P. T., Winter, M. A., & Cicchetti, D. (2006). The implications of emotional security theory for understanding and treating childhood psychopathology. Development and Psychopathology, 18, 707-735.
 10. Dillon, L. S., Nowak, N., Weisfeld, G. E., Weisfeld, C. C., Shattuck, K, S., Imamoğlu, O. E., Butovskaya, M., & Shen, J. (2015). Sources of Marital Conflict in Five Cultures. Evolutionary Psychology, 13(1), 1-15.
 11. Ebong, S. T., Orumwense, J.O, & Attai, E. S. (2016). Influence of marital conflict on the academic performance of student’s in ikot ekpene local government, akwa ibom state, nigeria. International journal of academic research in education and review, 4(5), 143-149.
 12. Feldman, R. (2010). Conflict resolution in the parent-child, marital, and peer contexts and children’s aggression in the peer group: A process-oriented cultural perspective. Developmental Psychology, 46, 310-325.
 13. Fincham, F.D. (2003). Marital conflict: Correlates, structure, and context. Current Directions in Psychological Science,12, 23-27.
 14. Floyd, K. (2002). Human affection exchange: V. Attributes of the highly affectionate. Communication Quarterly, 50, 135-154.
 15. Floyd, K., Hesse, C., & Haynes, M. T. (2007). Human affection exchange: XV. Metabolic and cardiovascular correlates of trait expressed affection. Communication Quarterly, 55(1), 79-94.
 16. Gulledge, A. K., Gulledge, M. H., & Stahmann, R. F. (2003). Romantic physical affection types and relationship satisfaction. The American Journal of Family Therapy, 31(4), 233-242.
 17. Hamilton, K. A.(2013). The effects of marital conflict and marital environment on change in marital status. A thesis University of Kentucky.
 18. Hardie, J. H., & Lucas, A. (2010). Economic factors and relationship quality among young couples: comparing cohabitation and marriage. Journal of Marriage and Family, 72, 1141-1154.
 19. Impett, E.A, & Peplau, L.A. (2006). “His” and “her” relationships? A review of empirical evidence. In A.L. Vangelisti & D. Perlman (Eds.), The Cambridge handbook of personal relationships (273-291). New York: Cambridge University Press.
 20. Iqbal, N., Gillani, N., & Kamal, A. (2013). Conflict management styles and its outcome among married couples. Journal of Social Sciences, 7(1), 33-38.
 21. Kalmijn, M., Loeve, A., & Manting, D. (2007). Income dynamics in couples and the dissolution of marriage and cohabitation. Demography, 44, 159 – 179.
 22. Katz, L., & Woodin, E. (2002). Hostility, hostile detachment, and conflict engagement in marriages: Effects on child and family functioning. Child Development, 73, 636-652.
 23. Kluwer, E. S., & Johnson, M. D. (2007). Conflict frequency and relationship quality across the transition to parenthood. Journal of Marriage & Family, 69, 1089-1106.
 24. Lewin, A. C. (2005). The effect of economic stability on family stability among welfare recipients. Evaluation Review, 29, 223 – 240.
 25. Lincoln,Y., S., & Guba, E., G.(1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Ca:sage.
 26. Litzinger, S., & Gordon, K. C. (2005). Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 31, 409-424.
 27. Meteyer, K., & Perry-Jenkins, M. (2010). Father involvement among working-class dual earner couples. Journal discontinuation, 8(3), 379-403.
 28. Papp, L.M., Goeke-Morey, M.C. & Cummings, E.M. (2007). Linkages between spouses’ psychological distress and marital conflict in the home. Journal of Family Psychology, 21 (3), 533-537.
 29. Pedersen, D., Minnotte, K. L., Mannon, S., & Kiger, G. (2011). Exploring the relationship between types of family work and marital well-being. Sociological Spectrum, 31(3), 288-315.
 30. Sanford, K. (2010). Perceived threat and perceived neglect: Couples’ underlying concerns during conflict. Psychological Assessment, 22(2), 288-297.
 31. Santtila, P., Wager, I., Witting, K., Harlaar, N., Jern, P., Johansson, A. & Sandnabba, N. K. (2008). Discrepancies between sexual desire and sexual activity: Gender differences and associations with relationship satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 34, 29-42.
 32. Schramm, D. G., Marshall, J. P., Harris, V. W., & Lee, T. R. (2005). After “I Do”: The newlywed transition. Marriage and Family Review, 38(1), 45-67.
 33. Sturge-Apple, M., Davies, P., & Cummings, E. (2006). Hostility and withdrawal in marital conflict: Effects on parental emotional unavailability and inconsistent discipline. Journal of Family Psychology, 20 (2), 227-238.
 34. Tiruwork, T. (2015). Inter-parental Conflict and Its Influence on Adolescents‟ Academic Self-regulation. A Dissertation Submitted to the School of Psychology in Parital Fulfillment of the Requirement of the Degree of Doctor of Philosophy in Applied Developmental Psychology.
 35. Tolorunleke, C. A. (2014). Causes of marital conflicts amongst couples in nigeria: implication for counselling psychologists. Procedia -Social and Behavioral Sciences 140,21 – 26.
 36. White, L., & Rogers, S. J. (2000). Economic circumstances and family outcomes: A review of the 1990s. Journal of Marriage and the Family, 62, 1035 – 1051.
 37. Whitton, S.W., Olmos-Gallo, P.A., Stanley, S.M., Prado, L.M., Kline, G.H., St. Peters, et al. (2007). Depressive symptoms in early marriage: Predictions from relationship confidence and negative marital interaction. Journal of Family Psychology, 21, 297-306.