پویایی طلاق در ایران با تأکید بر دوره 1393-1383

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

10.29252/jfr.16.4.547

چکیده

با توجه به افزایش آمار طلاق در کشور طی سال‌های اخیر، مقاله پیش‌رو بر آن است تا با رویکرد توصیقی ـ تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل ثانویه، وضعیت طلاق در ایران و روند آن طی دوره 1393-1383 را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از منابع موجود شامل داده‌های سرشماری، سازمان ثبت ‌احوال و نمونه سرشماری 1390 برای زنان 64-15 ساله استفاده ‌شده است. 
یافته‌ها نشان داد نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور در سال 1383، 10.21 بوده که طی یک‌ روند افزایشی در سال 1393 به 22.58 رسیده است. هم‌چنین یافته‌های حاصل از مطالعه الگوهای سنی و جنسی نیز نشان داد در سال 1393، زنان سنین 20 تا 35 ساله و مردان سنین 25 تا 40 ساله در معرض خطر بیشتری برای طلاق بودند.
شاخص میانگین طول مدت زندگی، افزایش یک سال دوام زندگی مشترک در سال 1393 در مقایسه با سال 1383 را نشان داد. عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و افزایش شاخص‌هایی مانند سطح تحصیلات زنان و استقلال آن‌ها، سن ازدواج، شهرنشینی و تراکم جمعیت و میزان بیکاری، خصوصاً مردان و جوانان در تعامل با ساختار سنی و هم‌چنین تغییرات فرهنگی نقش مهمی در روند رو به تزاید طلاق در طول یک دهه اخیر ایفا کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Dynamics of Divorce in Iran in the Period 2005-2015

نویسنده [English]

  • Hossein Moltafet 1
1 Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Considering the increase in the number of divorces in Iran in recent years, this article aims to examine the situation of divorce in this country and its trend during the period 2005-2015 with a descriptive-analytical approach and using the secondary analysis method. 
For this purpose, existing resources inc-luding census data, registry organization and census sample of 2012 for 15-64-year-old women have been used. The findings showed that the ratio of divorce to marriage in Iran was 10.21 in 2005 and during an incremental period reaching 22.58 in 2015. Also, findings from the study of age and sex patterns showed that in 2015, women between the ages of 20 and 35 and men aged 25 to 40 had a greater risk of divorce The mean life expectancy index showed an increase in one year of cohabitation life expectancy in 2015 compared to 2005. Socio-economic factors and the increase of indicators such as the level of women's education and their independence, the age of marriage, urbanization and population density, and the rate of unemployment, especially men and youth, in interacting with age structure as well as cultural change, have played an important role in the increasing process of divorce during the current decade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Change
  • Divorce
  • Social Issues
صادقی، ر. (1395). عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر طلاق جوانان در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 15(32)، 22-1.
صادقی، ر. (1396). نگرش نسبت به پیامدهای طلاق و تأثیر آن بر تمایل زوجین جوان به طلاق در شهر تهران. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 16(38)، 222-205.
کرد زنگنه، ج. (1387). بررسی پویایی ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر سرشماری سال 1385. ماهنامه مهندسی فرهنگی، 3 (21 و 22)، 23-10.
محمدپور، ا.، رضایی، م.، پرتوی، ل.، و صادقی، ر. (1388). بازسازی معنایی تغییرات خانواده به شیوه نظریه زمینه‌ای (مطالعه موردی: ایالات منگور و گورک). فصلنامه خانواده‌پژوهی. 5 (3)، 330-309.
مرکز آمار ایران. (1388). بررسی وضعیت زناشویی در ایران بر اساس سرشماری سال‌های 1375 و 1385، گروه پژوهشی آمار اقتصادی.
مرکز آمار ایران (1392). بررسی وضعیت زناشویی جمعیت کشور در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن 1385 و 1390، پژوهشکده آمار.
میرزایی، م. (1384). جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران (مجموع مقالات). تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
 
Amato, P. R (2000). The Consequences of Divorce for Adults and Children. Journal of Marriage and the Family, 62(6), 1269-1287.
Garriga, A., & Härkönen, J. (2009). The Effects of Marital Instability on Children’s Well-being and Intergenerational Relations. EQUALSOC State-of-the-art report. Pompeu Fabra University and Stockholm University.
Harkonen, J. & Dronkers, J (2006). Stability and Change in the Educational Gradients of Divorce: A Comparison of 17 Countries. European Sociological Review, 22(5), 501-517.
Härkönen, J. (2014). Divorce: Trends, Patterns, Causes, Consequences. The Wiley-Blackwell Companion to the Sociology of Families, 69(3), 303-322.
Heaton, T. B., Cammack, M., & Young, L. (2001). Why is the Divorce Rate Declining in Indonesia? Journal of Marriage and Family63(2), 480-490.
Jayakody, R., Thornton, A., & Axinn, W. G. (2008). International family change: Ideational perspectives.London: Routledge.
Kitson, G. C. & Raschke, H. J (1981). Divorce Research: What We Know; What We Need to Know. Journal of Divorce, 4(3), 1-37.
Kurdzangane. J. (2008). [A Study of the Dynamics of Marriage and Divorce in Iran with Emphasis on the 2006 Census], Cultural Engineering Monthly, 3(21 & 22), 10-23.
Lesthaeghe, R. (1995). The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. Gender and family change in industrialized countries, 17-62.
Lyngstad, T. H., & Jalovaara, M. (2010). A Review of the Antecedents of Union Dissolution. Demographic Research23, 257-292.
Mirzaei, M. (2005). Population and Development with Emphasis on Iran (Collection of Articles), Tehran: Asia-Pacific Demographic Studies and Research Center [in Persian].
Mohammadpour, A., Rezaei, M., Partovi, L., and Sadeghi, R. (2009). [The Meaning Reconstruction of Family Changes Using Grounded Theory (A Case Study of Mangor and Gaverk Tribes)], Journal of Family Research, 5(3), 309-330[in Persian].
Sadeghi, R. (2016). [Socio-Economic Factors Affecting Youths Divorce in Iran], Journal of Strategic Studies in Sports and Youth. 15(32), 1-22 [in Persian].
Sadeghi, R. (2017). Attitude Towards the Consequences of Divorce and its Effect on the Desire of Young Couples to Divorce in Tehran, Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 16(38), 205-222.
Statistics Center of Iran (2009). Study of Marital Status in Iran based on the Census of 1996 and 2006, Economic Statistics Research Group[in Persian].
Statistics Center of Iran (2013). A Survey of the Marital Status of the Population in the General Population and Housing Censuses of 2006 and 2011, Statistics Research Institute[in Persian].
Stevenson, B., & Wolfers, J. (2007). Marriage and Divorce: Changes and their Driving Forces. Journal of Economic perspectives21(2), 27-52.
Thornton, A. (2013). Reading History Sideways: The Fallacy and Enduring Impact of the Developmental Paradigm on Family Life. University of Chicago Press.
Van de Kaa, D. J. (1987). Europe's second demographic transition. Population bulletin42(1), 1-59.