نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

10.29252/jfr.16.4.547

چکیده

با توجه به افزایش آمار طلاق در کشور طی سال‌های اخیر، مقاله پیش‌رو بر آن است تا با رویکرد توصیقی ـ تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل ثانویه، وضعیت طلاق در ایران و روند آن طی دوره 1393-1383 را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از منابع موجود شامل داده‌های سرشماری، سازمان ثبت ‌احوال و نمونه سرشماری 1390 برای زنان 64-15 ساله استفاده ‌شده است. 
یافته‌ها نشان داد نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور در سال 1383، 10.21 بوده که طی یک‌ روند افزایشی در سال 1393 به 22.58 رسیده است. هم‌چنین یافته‌های حاصل از مطالعه الگوهای سنی و جنسی نیز نشان داد در سال 1393، زنان سنین 20 تا 35 ساله و مردان سنین 25 تا 40 ساله در معرض خطر بیشتری برای طلاق بودند.
شاخص میانگین طول مدت زندگی، افزایش یک سال دوام زندگی مشترک در سال 1393 در مقایسه با سال 1383 را نشان داد. عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و افزایش شاخص‌هایی مانند سطح تحصیلات زنان و استقلال آن‌ها، سن ازدواج، شهرنشینی و تراکم جمعیت و میزان بیکاری، خصوصاً مردان و جوانان در تعامل با ساختار سنی و هم‌چنین تغییرات فرهنگی نقش مهمی در روند رو به تزاید طلاق در طول یک دهه اخیر ایفا کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Dynamics of Divorce in Iran in the Period 2005-2015

نویسنده [English]

  • Hossein Moltafet 1

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Considering the increase in the number of divorces in Iran in recent years, this article aims to examine the situation of divorce in this country and its trend during the period 2005-2015 with a descriptive-analytical approach and using the secondary analysis method. 
For this purpose, existing resources inc-luding census data, registry organization and census sample of 2012 for 15-64-year-old women have been used. The findings showed that the ratio of divorce to marriage in Iran was 10.21 in 2005 and during an incremental period reaching 22.58 in 2015. Also, findings from the study of age and sex patterns showed that in 2015, women between the ages of 20 and 35 and men aged 25 to 40 had a greater risk of divorce The mean life expectancy index showed an increase in one year of cohabitation life expectancy in 2015 compared to 2005. Socio-economic factors and the increase of indicators such as the level of women's education and their independence, the age of marriage, urbanization and population density, and the rate of unemployment, especially men and youth, in interacting with age structure as well as cultural change, have played an important role in the increasing process of divorce during the current decade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Change
  • Divorce
  • Social Issues