نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10.29252/jfr.16.4.493

چکیده

وجود فرزند با اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی در خانواده عملکرد خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ادراک انصاف، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بخشش در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی و مادران دارای کودکان عادی انجام گرفت. 
نمونه 100 نفر (50 نفر برای گروه با اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و 50 نفر گروه عادی که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند) از بین مادران کودکان دارای اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی و عادی سنین 12-7 سال مناطق 4 و 8 شهر تهران که در نیم‌سال دوم تحصیلی 98-97 در حال تحصیل بودند، انتخاب شدند. ابزارهای ادراک انصاف پری، حمایت اجتماعی و بخشش در اختیار آن‌ها قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی و بخشش مادران دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (p <0.05). بین ادراک انصاف این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به پایین‌تر بودن سطوح بخشش و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی نسبت به مادران کودکان عادی، این موضوع می‌تواند ناشی از اثرات سوء، مبنی بر داشتن کودک دارای این اختلال باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Perception of Equity, Perceived Social Support and Forgiveness in Mothers of Children with and without ADHD

نویسندگان [English]

  • Mandana Piryaei 1
  • Alireza Kakavand 2
  • Mohammadreza Jalali 3

1 MSc in General Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The presence of a child with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder-ADHD- in a family can affect the performance of family. The aim of this study is to compare perception of equity, perceived social support and forgiveness in mothers of children with ADHD and mothers of healthy children.
 
A sample of 100 people (50 for the group with ADHD was selected by purposive sampling and 50 healthy group by multi-stage cluster sampling among mothers of children with ADHD and healthy ages 7-12 years old, 4th and 8th districts of Tehran, who were studying in the second half of the 97-98 academic year, were selected. Then, Perry Perception of equity measure, the Zimet social support questionnaire, and the Rye forgiveness questionnaire were used. The results showed that there is a significant difference between social support and forgiveness of mothers in the two groups (p<0.05), but none in the perception of equity. Due to the lower levels of forgiveness and perceived social support in mothers of children with ADHD than mothers of healthy Children, this could be due to the adverse effects of having a child with the disorder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forgiveness
  • Mothers of ADHD and Normal Children
  • Perception of Equity
  • Perceived Social Support