ناباروری و راهبرهای کنار آمدن با آن در زنان و مردان مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 استادیار جمعیت شناسی، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

10.29252/jfr.16.4.473

چکیده

ناباروری در ایران با توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه، تأثیرات عمیقی بر بسیاری از جنبه‌های زندگی افراد نابارور دارد. در این مطالعه با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل پدیدارشناختی، ابعادی از تجربه ناباروری و راهبردهای کنار آمدن با آن در زنان و مردان مراجعه‌کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد واکاوی می‌شود. 
مشارکت‌کنندگان در این پژوهش 32 زن و مرد نابارور هستند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. از تحلیل مصاحبه‌ها دو تم «ناباروری مسأله‌محوری و نیازمند حمایت همه‌جانبه» و «ناباروری رویدادی منفی در چرخه زندگی و تا حدودی قابل پذیرش و کم‌اهمیت» به ترتیب برای زنان و مردان نابارور استخراج شد.
بر اساس یافته‌ها، فرزندآوری جلوه‌ای از هویت زنانگی و مردانگی تلقی می‌شود. برای زنان محیط خانه توأم با سکوت، ترس و نگرانی، محیط خانواده همسر تنش‌زا و آزاردهنده است. زنان همواره پیشتاز درمان هستند و بر تکرار آن پافشاری می‌کنند و با پذیرش ناباروری به مثابه مسأله، جست‌وجوی مداوم درمان، تقدیرگرایی، حضور در محیط‌های کودک‌محور و توجه به کودکان تلاش می‌کنند با شرایط ناباروری کنار بیایند. مردان فرزندان را به عنوان بخشی از هویت خود و تداوم نسل و نام خانواده می‌پندارند. اغلب جست‌وجوی درمان برایشان ناخوشایند است. برای رهایی از پیامدهای ناباروری راهبردهایی نظیر انکار، کم‌اهمیت جلوه‌دادن ناباروری، بی‌توجهی به نظر دیگران، تمرکز بر کار و فعالیت را به کار می‌بندند. این مطالعه نشان داد که علاوه بر جنبه‌های درمانی و پزشکی ناباروری، جنبه‌های مختلف عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، شناختی و اقتصادی ناباروی نیز نیازمند توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infertility and Coping Strategies in Men and Women Referring to Yazd Institute of Reproductive Sciences

نویسندگان [English]

  • Maliheh Alimondegari 1
  • mozhgan karimi 1
  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 2
1 Yazd University
2 Demographic Assistant Professor, National Population & Comprehensive Management Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the cultural and social context of Iranian society, infertility has profound effects on many aspects of people suffe-ring from this condition. In this study, by adopting a qualitative approach and phen-omenological analysis method, dimen-sions of infertility experience and coping strategies in women and men referred to Yazd Reproductive Sciences Institute are analyzed. 
Participants in this study are 32 infertile men and women who were selected by purposive sampling. In this study, two main themes of "infertility is a central issue and needs comprehensive support" and "infertility is a negative event in the life cycle and somewhat acceptable and insignificant" for infertile men and women, respectively, were analyzed by conducting interviews and analyzing them afterward. According to the findings childbearing is considered a manifestation of gender identity. For women, the home environment is full of silence, fear and worry, the husband's family environment is stressful and frustrating. They are always at the forefront of treatment and insist on repeating it. By accepting infert-ility as a problem, constantly seeking tr-eatment, appreciation, being in child-centered environments, and paying attent-ion to children, they try to cope with it. Men consider children as part of their identity and the continuity of generation and family name. Seeking treatment is often unpleasant for them. To get rid of the consequences of infertility, they use strategies such as denial, downplaying infertility, ignoring the opinions of others, and focusing on work and activity. This study showed that in addition to the therapeutic and medical aspects of infertility, various emotional, social, cult-ural, communication, cognitive and eco-nomic aspects of infertility also need attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • Infertility
  • Adaptation Strategies
  • Yazd Reproductive Sciences Institute
ابوی، آ.، افشانی، ع.، فلاح یخدانی، م. و روحانی، ع. (۱۳۹۹). ناتوانی در زایش یا زایش ناتوانی: کاوش کیفی از پیامدهای روان‌شناختی ناباروری در زنان نابارور. پژوهش‌های مشاوره. ۱۹(۷۳)، ۲۹-۴.
ریاحی، م.، و زارع‌زاده مهریزی، ا. (1391). بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پیامدهای روانی ـ اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد. مطالعه راهبردی زنان فصلنامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، 14(56)، 210-156.
عباسی‌شوازی، م.، عسگری خانقاه، ا.، و رازقی نصرآباد؛ ح. (1384). ناباروری و تجربه زیسته زنان نابارور: مطالعه موردی در تهران. پژوهش زنان، 3(3)، 113-91.
علیزاده، ت.، فراهانی، م.، شهرآرای، م.، و علیزادگان، ش. (1384). رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل با استرس ناباروری زنان و مردان نابارور، فصلنامه باروری و ناباروری، 6(2)، 204-194.
گافمن، آ. (1386). داغ ننگ: چاره‌اندیشی برای هویت ضایع‌شده، ترجمه کیانپور. م، تهران: نشر مرکز.
مظاهری، م.، کیقبادی، ف.، فقیه ایمانی، ز.، قشنگ، ن. و پاتو، م. (1380). شیوه‌های حل مسأله و سازگاری زناشویی در زوج‌های نابارور و بارور. فصلنامه باروری و ناباروری، 2(4)،32-22.
نجمی، ب.، احمدی، س. و قاسمی، غ. (1380). ویژگی‌های روان‌شناختی زوج‌های نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری شهرستان اصفهان. فصلنامه باروری و ناباروری،2(4)، 45-40.
نیلفروشان، پ.، احمدی، س.، عابدی، م.، و احمدی، س. (1384). نگرش نسبت به ناباروری و رابطه آن با افسردگی و اضطراب در افراد نابارور. فصلنامه باروری و ناباروری، 7(5)، 552-546.
الله‌یاری، ط.، قربانی، ب. و عالمین، ش. (1398). ناباروری و عدم احساس امنیت در زندگی زناشویی. نشریه علمی انتظام اجتماعی، 11(3)، 92-67.
ودادهیر، ا.، رحمانی، م.، و دباغ، ط. (1395). ناباروری به مثابه مسأله‌ای اجتماعی ـ فرهنگی: تجربه زیسته زنان نابارور در جست‌وجوی درمان در قزوین، مسائل اجتماعی ایران، 8(2)، 175-159.
یونسی، س. ج.، اکبری زردخانه، س. و بهجتی اردکانی، ز. (1384). ارزیابی استیگما در میان زنان و مردان نابارور ایران. فصلنامه باروری و ناباروری، 7(5)، 545-531.
 
Abbasi Shavazi, M., Asgari Khaneghah, A., & Razeqi Nasrabad; H. B. (2005).[Infertility and Lived Experience of Infertile Women: A Case Study in Tehran]. Women's Research, 3 (3), 91-113[in Persian].
Abbasi-Shavazi, M. J., Inhorn, M. C., Razeghi-Nasrabad, H. B., & Toloo, Gh. (2008). [The Iranian ART Revolution. Infertility: Assisted Reproductive Technology, and Third-Party Donation in the Islamic Republic of Iran]. Journal of Middle East Women’s Studies, 4(2), 1-28.
Abui, A., Afshani, A., Fallah Yakhadani, M., & Rouhani, A. (2020). [Disability in Childbirth or Childbirth Disability: A Qualitative Exploration of the Psychological Consequences of Infertility in Infertile Women]. Consulting research, 19 (73), 4-29[in Persian].
Akhondi, M. M., Ranjbar, F., Shirzad, M., Behjati Ardakani, Z., Kamali, K., & Mohammad, K. (2019). Practical Difficulties in Estimatin the Prevalence of Primary Infertility in Iran. International Journal of Fertility & Sterility, 13(2), 113-117.
Alamin, Sh., Allahyari, T., Ghorbani, B., Sadeghitabar, A., & Karami, M. T. (2020). Failure in Identity Building as the Main Challenge of Infertility: A Qualitative Study. International Journal of Fertility & Sterility. 21(1), 49-58.
Allah Yari, T., Ghorbani, b., & Alameyn, Sh. (2019). Infertility and Lack of Security in Married Life. Scientific Journal of Social Order, 11(3), 67-92[in Persian].
Bell. A., & Hetterly, E. (2014). There is a Higher Power, but Gave Us a Free Will: Socioeconomic Status and the Intersection of Agency and Fatalism in Fertility, Social Science and Medicine, 114, 60-72.
Alizadeh, T., Farahani, M., Shahrarai, M., & Alizadegan, Sh. (2005). Relationship between Self-Esteem and Source of Control with Infertility Stress in Infertile Men and Women, Journal of Reproduction and Infertility, 6(2), 204-194.
Blyth, E., & Moore, R. (2001). Involuntary childless and stigma, in: Mason et al. Stigma and Social Exclusion in Health Care, London: Routledge.
Cudmore, L. (2005). Becoming Parents in the Context of Loss. Sexual and Relationship Therapy, 20, 299-308.
Gannon, K., Glover, L., & Abel, P. (2004). Masculinity, Infertility, Stigma and Media Reports. Social Science & Medicine, 59, 1169-1175.
Goffman, E. (2007). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. (M. Kianpour, Trans.). Tehran: Markaz Publication [in Persian].
Gurunath, S., Pandian Z., Anderson R.A., & Bhattacharya S. (2011). Defining Infertility: a Systematic Review of Prevalence Studies, Human Reproduction Update, 17(5), 575–588.
 Hanna, E., & Gough, B. (2015). Experiencing Male Infertility: A Review of the Qualitative Research Literature. London: Sage.
Inhorn, M. C. (2008). Sexuality, Masculinity and Infertility in Egypt: Potent Troubles in the Marital and Medical Encounter. J Mens Stud, 10(3), 343-359.
Inhorn, M. C., & Patrizio, P. (2015), Infertility Around the Globe: New Thinking on Gender, Reproductive Technologies and Global Movements in the 21st Century, Human Reproduction Update, 21(4), 411–426.
Mazaheri, M., Keyqhobadi, F., Faqih Imani, Z., Qeshang, N., & Pato, M. (2001). [Problem Solving Methods and Marital Adjustment in Ifertile and Fertile Couples]. Journal of Fertility and Infertility, 2(4), 32-22 [in Persian].
Najmi, B., Ahmadi, S., & Ghasemi, G. (2001). Psychological Characteristics of Infertile Couples Referred to Isfahan Infertility Center. Reproduction and Infertility Quarterly, 2 (4), 45-40 [in Persian].
Nilforoshan, P., Ahmadi, S., Abedi, M., & Ahmadi, S. (2005). [Attitudes towards Infertility and its Relationship with Depression and Anxiety in Infertile People]. Journal of Fertility and Infertility, 7(5), 552-546[in Persian].
Razeghi-Nasrabad, H. B., Abbasi-Shavazi, M. J., & Moeinifar, M. (2020). Are We Facing a Dramatic Increase in Infertility and Involuntary Childlessness that Lead to Lower Fertility? Crescent Journal of Medical and Biological Sciences.7, 1–14.
Riahi, M., & Zarezadeh Mehrizi, A. (2012). [Study of Gender Differences in Psycho-Social Consequences of Infertility among Patients Referred to the Infertility Center of Yazd]. Strategic Study of Women, 4 (56), 210-156[in Persian].
Saei Ghare Naz, M., Ozgoli, G., & Sayehmiri, K. (2020). Prevalence of Infertility in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. Urology Journal, 1(17), 338-345.
Tuzer, V., Tuncel, A., Goka, S. Dogan Bulut, S., Yuksel Fatih, V., Atan, A., & Goka. E. (2010). Marital Adjustment and Emotional Symptoms in Infertile Couples: Gender Differences. Turk J Med Sci, 40(2), 229-237.
Van Manen, M. (1997). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Senstive Pedagogy. London: Althouse Press.
Vedad Hir, A., Rahmani, M., & Tanner, I. (2016). [Infertility as a Socio-Cultural Problem: The Biological Experience of Infertile Women in Search of Treatment in Qazvin]. Biannual Journal of Social Problems of Iran, 8 (2), 175-159[in Persian].
Wiersema, R., Van der Meere J. J., Antrop, I, & Roeyers, H. (2006). State Regulation in Adult ADHD: An Event-Related Potential Study. J Clin Exp Neuropsychol, 28,1113-1126.
Yao, H., Chan, C. H. Y., & Chan, C. L. W. (2018). Childbearing Importance: A Qualitative Study of Women with Infertility in China. Research in Nursing & Health, 41(1), 69-77.
 Younesi, S. J., Akbari Zardkhaneh, S., & Behjati Ardakani, Z. (2005). [Evaluation of Stigma among Infertile Men and Women in Iran]. Journal of Fertility and Infertility, 7(5), 545-531[in Persian].