نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 استادیار جمعیت شناسی، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

10.29252/jfr.16.4.473

چکیده

ناباروری در ایران با توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه، تأثیرات عمیقی بر بسیاری از جنبه‌های زندگی افراد نابارور دارد. در این مطالعه با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل پدیدارشناختی، ابعادی از تجربه ناباروری و راهبردهای کنار آمدن با آن در زنان و مردان مراجعه‌کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد واکاوی می‌شود. 
مشارکت‌کنندگان در این پژوهش 32 زن و مرد نابارور هستند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. از تحلیل مصاحبه‌ها دو تم «ناباروری مسأله‌محوری و نیازمند حمایت همه‌جانبه» و «ناباروری رویدادی منفی در چرخه زندگی و تا حدودی قابل پذیرش و کم‌اهمیت» به ترتیب برای زنان و مردان نابارور استخراج شد.
بر اساس یافته‌ها، فرزندآوری جلوه‌ای از هویت زنانگی و مردانگی تلقی می‌شود. برای زنان محیط خانه توأم با سکوت، ترس و نگرانی، محیط خانواده همسر تنش‌زا و آزاردهنده است. زنان همواره پیشتاز درمان هستند و بر تکرار آن پافشاری می‌کنند و با پذیرش ناباروری به مثابه مسأله، جست‌وجوی مداوم درمان، تقدیرگرایی، حضور در محیط‌های کودک‌محور و توجه به کودکان تلاش می‌کنند با شرایط ناباروری کنار بیایند. مردان فرزندان را به عنوان بخشی از هویت خود و تداوم نسل و نام خانواده می‌پندارند. اغلب جست‌وجوی درمان برایشان ناخوشایند است. برای رهایی از پیامدهای ناباروری راهبردهایی نظیر انکار، کم‌اهمیت جلوه‌دادن ناباروری، بی‌توجهی به نظر دیگران، تمرکز بر کار و فعالیت را به کار می‌بندند. این مطالعه نشان داد که علاوه بر جنبه‌های درمانی و پزشکی ناباروری، جنبه‌های مختلف عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، شناختی و اقتصادی ناباروی نیز نیازمند توجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Infertility and Coping Strategies in Men and Women Referring to Yazd Institute of Reproductive Sciences

نویسندگان [English]

  • Maliheh Alimondegari 1
  • mozhgan karimi 1
  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 2

1 Yazd University

2 Demographic Assistant Professor, National Population & Comprehensive Management Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the cultural and social context of Iranian society, infertility has profound effects on many aspects of people suffe-ring from this condition. In this study, by adopting a qualitative approach and phen-omenological analysis method, dimen-sions of infertility experience and coping strategies in women and men referred to Yazd Reproductive Sciences Institute are analyzed. 
Participants in this study are 32 infertile men and women who were selected by purposive sampling. In this study, two main themes of "infertility is a central issue and needs comprehensive support" and "infertility is a negative event in the life cycle and somewhat acceptable and insignificant" for infertile men and women, respectively, were analyzed by conducting interviews and analyzing them afterward. According to the findings childbearing is considered a manifestation of gender identity. For women, the home environment is full of silence, fear and worry, the husband's family environment is stressful and frustrating. They are always at the forefront of treatment and insist on repeating it. By accepting infert-ility as a problem, constantly seeking tr-eatment, appreciation, being in child-centered environments, and paying attent-ion to children, they try to cope with it. Men consider children as part of their identity and the continuity of generation and family name. Seeking treatment is often unpleasant for them. To get rid of the consequences of infertility, they use strategies such as denial, downplaying infertility, ignoring the opinions of others, and focusing on work and activity. This study showed that in addition to the therapeutic and medical aspects of infertility, various emotional, social, cult-ural, communication, cognitive and eco-nomic aspects of infertility also need attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • Infertility
  • Adaptation Strategies
  • Yazd Reproductive Sciences Institute