اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم PTSD عاطفی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک تهران، گروه مشاوره

چکیده

خیانت زناشویی معمولا با ضربه شدید به طرف مقابل  همراه است؛ این رویداد باعث بروز نشانه‌هایی شبیه اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می‌شود که یکی از سخت‌ترین مشکلات در مشاوره و روان‌درمانی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم PTSD عاطفی صورت پذیرفت. روش پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان آسیب‌دیده از پدیده خیانت همسر بودند، 30 آزمودنی که در نمرات PTSD عاطفی فوآ (2003) دارای طیف علایم متوسط به بالا(نمره 21  و بالاتر) بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش 9 جلسه در برنامه گروهی ACT شرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. درنهایت داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس یک‌راهه) تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم PTSD عاطفی زنان آسیب‌دیده از پدیده خیانت (P<0/001 و F=478/37) مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on symptoms of emotional PTSD in women affected by infidelity

نویسنده [English]

 • ali gharadaghi 1
1 assistant professor of university of tabriz
چکیده [English]

Concealed relationships outside the marital field always cause a severe blow to the parties; these types of relationships cause symptoms similar to post-traumatic stress disorder (PTSD) that is one of the most difficult problems in counseling and psychotherapy. The present study aimed to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on decreasing symptoms of emotional PTSD. Research method was semi-experimental with pre-test and post-test with control group. Study population were all women affected by infidelity, which 30 women that in scores emotional PTSD were higher than normal level were selected through available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received 9 sessions of acceptance and commitment group training, but the control group not received any training. Finally data were analyzed in two statistical levels, descriptive and inferential statistics(ANCOVA). Result shows that acceptance and commitment therapy is effective (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • acceptance and commitment therapy- emotional PTSD- infidelity
 1. بهروز، بهروز (1394). «اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد (ACT) بر اختلال استرس پس آسیبی (PTSD)، سبک مقابله‌ای و خودکارآمدی در دختران مبتلا به سوگ نابهنجار»، فصلنامه روانشناسی بالینی، 7 (4)، پیاپی 28، 92-81.
 2. حاتمی، محمد؛ حسنی، جعفر؛ ارجمندنیا، نیلوفر؛ ترابی، زهرا (1394). «اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه»، مجله روانشناسی نظامی، 6 (24)، 33-23.
 3. کاظمی، آمنه (1391). «اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی مبتنی برذهن آگاهی در کاهش علایم اختلال استرس پس از ضربه ی ثانویه و مشکلات روان شناختی همسران افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه»، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 6 (23)، 42-31.
 4. کریمی، جواد؛ سودانی، منصور؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز؛ نیسی، عبدالکاظم (1392). «مقایسه زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین»، مجله روانشناسی بالینی، 5 (3) پیاپی 19، 46-35.
 5. ماردیور، علی رضا؛ و نجفی، محمود (1395). «اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد در زنان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از اتفاقات غیرنظامی»، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 6 (23)، 60-41.
 6. Bardeen, Joseph R., Fergus, Thomas A. (2016). The interactive effect of cognitive fusion and experiential avoidance on anxiety, depression, stress and posttraumatic stress symptoms, Journal of Contextual Behavioral Science, 5(1), 1-6.
 7. Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family Therapy, 38(5), 421-432.
 8. Brown, E.M. (2001). Patterns of infidelity and their treatment, New York: Brunner/Mazel.
 9. Burpee L. & Langer E. (2005). Acceptance and mindfulness and marital therapy. Journal of adult Development. 12(1), 43-51.
 10. Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg‐Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367.
 11. Foa, E (2003). Assessment of post-trumatic stress disorder. Handbook of forensic psychology: Resource for mental Health and legal professionals, 347-366.
 12. Foa, E. B., & Riggs, D. S. (1993). Posttraumatic stress disorder and rape. Review of psychiatry, 12, 273-303.
 13. Foa, E. B., Rothbaum, B. O., (1998). Treating the trauma of rape: cognitive-behavioral therapy for PTSD. New York: Guilford.
 14. Gordon K. (2005).Treating couples recovering from infidelity: an integrative approach. Journal Clinicalpsychology. 61(11), 1393-405.
 15. Gordon, K.C. and D.H. Baucom (2004). Understanding betrayals in marriage: A synthesized model of forgiveness. Fam Process, 37(4), 425-449.
 16. Harris R. (2009). ACT with love. Oakland, New Horbinger publication.
 17. Hayes S & Masuda A. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, process and outcomes. Journal of Behavior Research & Therapy .44: 1-25.
 18. Hayes S. Lillis S. (2012). Acceptance and commitment therapy. American psychological association publication.
 19. Hillevi, Brinkborg., Josefin, Michanek, Hugo, Hesser, Gunilla, Berglund. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial, Behavior Research and Therapy, 49 (6–7), 389-39.
 20. Jansen, Jens. Einar., Morris, Eric M.J., (2017). Acceptance and Commitment Therapy for Posttraumatic Stress Disorder in Early Psychosis: A Case Series, Cognitive and Behavioral Practice, 4(2), 187-199.
 21. Johnson CA, Stanley SM, Glenn ND, Amato PA, Nock SL, Markman HJ, et al. (2001). Marriage in Oklahoma: baseline statewide survey on marriage and divorce. Oklahoma City, OK: Oklahoma Department of Human Services.
 22. Kohtala, Aino., Muotka, Joona., Lappalainen, Raimo., (2017). What happens after five years?: The long-term effects of a four-session Acceptance and Commitment Therapy delivered by student therapists for depressive symptoms, Journal of Contextual Behavioral Science, 6(2), 230-238.
 23. Omarzu, J., et al. (2012). Motivations and Emotional Consequences Related to Engaging in Extramarital Relationships. Int J Sex Health, 24(2): 154-162.
 24. Roche, Lauren., Dawson, David L., Moghaddam, Nima G., Abey, Anne., Gresswell, David M. (2017). An Acceptance and Commitment Therapy (ACT) intervention for Chronic Fatigue Syndrome (CFS): A case series approach, Journal of Contextual Behavioral Science, 6(2), 178-186.
 25. Snyder DK, Baucom DH, Gordon KC. (2007). Treating infidelity: An integrative approach to resolving trauma and promoting forgiveness Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis .New York, NY: Rutledge.
 26. Wallis, D.J., & Hetherington, M.M. (2009). Emotions and eating. Self-reported and experimentally induced changes in food intake under stress. Appetite, 52, 355–362.